Zakladanie podnikov v členských krajinách EÚ

Často je ťažkopádnou, nákladnou a zložitou prekážkou aktívneho podnikania administratívna zložitosť postupov spojených so založením firmy, ktoré odrádzajú potenciálnych podnikateľov už v ich domovských krajinách EÚ. Preto im verejné orgány a ich podporné siete pomáhajú preklenúť prvé prekážky v podnikaní.

Vytvárajú miesta komplexného vybavovania žiadostí pre všetky sektory a jednotné kontaktné miesta pre sektor služieb na zjednodušenie formalít pri zakladaní firiem. Podnikateľom vychádzajú všemožne v ústrety a umožňujú zaregistrovať novú firmu naraz, čím šetria ich čas i peniaze.

Zásada slobody usádzať sa v EÚ umožňuje podnikateľom založiť si firmu v ktorejkoľvek členskej krajine za rovnakých podmienok, ako domácim občanom. Podobne ako doma musia ale podnikatelia aj v inej členskej krajine spĺňať isté podmienky: napríklad dodržiavať profesijný etický kódex, predložiť požadované povolenia či preukázať sa dokladom kvalifikácie.

Niekedy sa začínajúcim podnikateľom namiesto zakladania nových firiem môže zdať zaujímavejšou možnosťou prebratie už fungujúcej spoločnosti. Jej výhodou sú už vytvorené výrobné štruktúry, vybudovaná zákaznícka sieť i meno.

Právo usadiť sa v ktorejkoľvek členskej krajine EÚ teda zahŕňa i právo založiť si firmu v nej. EÚ sa preto prostredníctvom jednotných kontaktných miest snaží o to, aby bolo založenie novej firmy pre záujemcov podnikania z inej členskej krajiny čo najjednoduchšie, najrýchlejšie a najlacnejšie.

Jednotné kontaktné miesta

Z európskej smernice o službách, ktorej implementácia sa mala skončiť do konca roka 2009, vyplýva členským krajinám EÚ povinnosť zjednodušiť všetky postupy spojené so založením a vykonávaním činností v oblasti služieb. Do konca roku 2009 mala každá z krajín tieto postupy upraviť tak, aby si spoločnosti a jednotlivci poskytujúci služby mohli vybaviť všetky administratívne a registračné náležitosti, (oprávnenia, oznámenia, environmentálne licencie atď.) prostredníctvom jednotných kontaktných miest – aj na diaľku a elektronicky.

Administratívne centrá pre všetky sektory

Vlády členských štátov sa dohodli, že do konca roku 2007:

  • založia administratívne centrá pre začínajúcich podnikateľov, ktorí by si mohli vybaviť všetky požadované náležitosti (od registrácie cez dane, DPH a sociálne zabezpečenie) osobne alebo virtuálne (cez internet) alebo oboma spôsobmi na jednom administratívnom kontaktnom mieste;
  • skrátia čas potrebný na registráciu novej firmy na jeden týždeň ;
  • znížia poplatky za založenie firmy.

Napriek tomu, že došlo k zlepšeniu v odstraňovaní administratívnych prekážok podnikaniu, medzi jednotlivými krajinami naďalej jestujú značné rozdiely.

Záväzok členských krajín sa obnovil aj v iniciatíve Small Business Act, v ktorej sa členské krajiny zaviazali skrátiť čas potrebný na získanie podnikateľského oprávnenia.

Na zasadaní Európskej rady v decembri 2008 bol prijatý plán hospodárskej obnovy Európy. ER v ňom vyzýva členské štáty k ďalšiemu zjednodušeniu postupov pri zakladaní spoločností. Aktuálnymi cieľmi sú:

  • zníženie nákladov spojených so založením spoločnosti na nulu;
  • tlak na to, aby založenie spoločnosti netrvalo viac ako tri dni ;
  • členské krajiny sú povinné pre nové podniky prevádzkovať administratívne centrá ;

Na dodržiavanie týchto záväzkov zo strany členských krajín bude dohliadať EÚ.

Každá nová spoločnosť potrebuje okrem hladkého vybavenia počiatočných formalít aj dobrú obchodnú stratégiu a zabezpečené financovanie. Preto im EÚ ponúka pomoc v prístupe k finančným zdrojom aj tým, že vytvorila pre začiatočníkov v podnikaní tzv. zlaté pravidlá.

Zdroj: http://europa.eu/index_eu.htm