• <<
 • 20. Október
 • 21. Október
 • 22. Október
 • 23. Október
 • 24. Október
 • 25. Október
 • 26. Október
 • >>

World Trade Organization (WTO) - Svetová obchodná organizácia 

Svetová obchodná organizácia je medzinárodnou organizáciou zaoberajúcou sa pravidlami obchodu medzi jej členskými krajinami . Obchod medzi členskými štátmi WTO predstvuje približne 95% svetového obchodu.

Je to nástupnícka organizácia Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT), ktorá vznikla v roku 1947 ako dočasná zmluvná úprava medzi 23 krajinami. Hlavnou úlohou GATT bola realizácia obchodných kôl rokovaní s cieľom stanoviť základné pravidlá a zásady pre obchod s tovarom medzi zmluvnými stranami (členskými krajinami). Hlavným cieľom WTO je zvyšovanie výroby a obchodu s tovarom a službami v svislosti s optimálním využitím svetových zdrojov. A to vždy v súlade s cieľom trvalého rozvoja a zachovania životného prostredia

Svetová obchodná organizácia vznikla na základe Záverečného dokumentu posledného Uruguayského kola Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT – General Agreement on Tariffs and Trade) - 1. januára 1995. SR sa stala k tomuto dátumu aj zakladajúcim členom WTO. Predtým sa SR stala zmluvnou stranou GATT k 1. 1. 1993 na základe Protokolu o prístupe SR ku GATT. Dohoda o založení Svetovej obchodnej organizácie je uverejnená v Zbierke zákonov SR 152/2000 (www.justice.gov.sk)

Svetová obchodná organizácia (WTO) je medzinárodná organizácia zaoberajúca sa pravidlami obchodu medzi členskými krajinami za účelom odstraňovania tarifných a netarifných prekážok v obchode.

Generálnym riaditeľom WTO je Pascal Lamy.

WTO má 153 členov. Medzi poslednými prijatými krajinami boli Tonga, Ukrajina  Kapverdské ostrovy. 

Úradné jazyy sú angličtina, francúzština a španielčina.

Základné princípy a ciele

WTO má za cieľ podporovať hladko prebiehajúci, slobodný a transparentný medzinárodný obchod.

Na dosiahnutie tohto cieľa WTO využíva nasledovné princípy:

 1. princíp nediskriminácie rozhodnutia 
  • doložka najvyšších výhod - všetky výhody, prednosti, výsady alebo oslobodenia poskytnuté ktorýmkoľvek členom akémukoľvek výrobku pochádzajúcemu z ktorejkoľvek krajiny, alebo tam určenému, budú ihneď a bezpodmienečne priznané rovnakému výrobku pochádzajúcemu z územia všetkých ostatných členov alebo tam určenému. Sú povolené aj výnimky (colné únie, pásma voľného obchodu, kabotážna plavba, malý pohraničný styk a Všeobecný systém colných preferencií), musia však byť splnené prísne podmienky.
  • doložka národného režimu - povinnosť krajiny poskytnúť tovaru, službám a duševnému vlastníctvu pochádzajúcemu z iných zmluvných krajín nie menej výhodné zaobchádzanie, aké požíva tovar, služby a duševné vlastníctvo pochádzajúce z domácej ekonomiky.
 2. princíp transparentnosti, predvídateľnosti, notifikácie - povinnosť krajiny oznamovať ostatným členským krajinám všetky platné a plánované právne a legislatívne úpravy, ktoré súvisia s obchodom
 3. princíp zlepšenia zapojenia rozvojových a najmenej rozvinutých krajín do medzinárodnej deľby práce formou dlhších prechodných období, zvýhodneného colného režimu, ...
 4. systém preskúmavania obchodných politík v pravidelných intervaloch
 5. systém riešenia sporov podľa presne stanoveného časového harmonogramu
 6. spolupráca s ďalšími medzinárodnými organizáciami (OECD, WIPO, UNCTAD, ITC, WIPO, IMF, IBRD, FAO, ILO, ...)

Svetová obchodná organizácia WTO vznikla na základe Záverečného dokumentu Uruguajského kola GATT 1.1.1995. K 1.1.2005 mala 148 členov (predstavujúcich približne 95% svetového obchodu) a ďalších takmer 30 krajín má záujem o vstup (napr. Ruská federácia, Ukrajina, Saudská Arábia, Vietnam, Irák, Srbsko a Čierna hora). Cieľom organizácie je prostredníctvom odstraňovania tarifných a netarifných prekážok medzinárodného obchodu podporiť rast blahobytu a životnej úrovne v jednotlivých členských krajinách WTO. V centre záujmu stojí tovar, služby, duševné vlastníctvo, elektronický obchod, informačné technológie, ...

Vďaka neutíchajúcej liberalizácii medzinárodného obchodu v rámci WTO, jej predchodkyne GATT a regionálnych obchodných dohôd vzrástol svetový obchod v rokoch 1950-1999 objemovo takmer 20-násobne, zatiaľ čo svetový HDP vzrástol "iba" 6-násobne. Dochádza k podstatnému zlepšeniu prístupu na svetové trhy s priemyselnými a poľnohospodárskymi výrobkami v dôsledku rozsiahleho zníženia ciel, subvencií a domácich podpôr. Sprísnenými pravidlami pre používanie necolných prekážok sa zlepšuje ochrana práv duševného vlastníctva a aplikovaním dohody v oblasti služieb sa vytvára stabilné obchodné prostredie. V rámci systému na riešenie sporov boli stanovené presné časové rozvrhy. Bol vybudovaný systém preskúmavania obchodných politík, ktorý za prítomnosti nestranných expertov analyzuje dodržiavanie pravidiel a záväzkov jednotlivých členských krajín WTO, čím sa napomáha rozvoju prehľadnosti a predvídateľnosti multilaterálneho obchodného systému.

Členstvo Slovenskej republiky

SR sa stala zmluvnou stranou Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT- General Agreement on Tariffs and Trade) od 1.1.1993, Protokolom o prístupe SR ku GATT. Týmto prevzala ako jeden z nástupníckych štátov po bývalej ČSFR všetky práva a záväzky voči zmluvným stranám GATT od roku 1948, t.j. od vstupu bývalej ČSR ku GATT. Záverečný dokument Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní (1994) obsahuje Dohodu o zriadení WTO a SR sa stala od 1.1.1995 pôvodným členom WTO.

Spoluprácu s WTO zastrešuje Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré v mnohých oblastiach úzko spolupracuje aj s ostatnými orgánmi štátnej správy, ako napríklad s MZV SR, MF SR (bankovníctvo, poisťovníctvo), MP SR (obchod s poľnohospodárskymi výrobkami, sanitárne a fytosanitárne opatrenia), MDVRR SR (doprava, pošta, telekomunikácie, regionálny rozvoj),  MŽP SR (životné prostredie), Úradom priemyselného vlastníctva SR (TRIPS), Úradom pre verejné obstarávanie, Protimonopolným úradom SR, Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo. V nadväznosti na spoločnú obchodnú politiku EÚ prezentuje Ministerstvo hospodárstva SR pozície SR k jednotlivým problematikám WTO vo Výbore 133 Rady EÚ. Následne Európska komisia zhrnie pozície členských štátov EÚ do spoločnej pozície EÚ a prezentuje tieto stanoviská vo WTO. Slovenská republika má na Stálej misii SR pri OSN a ostatných medzinárodných organizáciách v Ženeve svojich predstaviteľov, ktorí sa zúčastňujú na práci jednotlivých rád a výborov a ktorí tam pomáhajú presadzovať záujmy Slovenskej republiky.

Z členstva vo WTO vyplýva povinnosť dodržiavať v medzinárodnom obchode a pri riadení zahraničnoobchodnej politiky štátu princípy, postupy ako aj záväzky uvedené v dohodách a dohovoroch platných v rámci tejto svetovej organizácie.

Slovenská republika je jedným zo zakladajúcich členov WTO.

Zastúpenie SR vo WTO

Slovenskú republiku vo WTO zastupuje Stála misia SR pri Úradovni OSN a ďalších medzinárodných organizáciách v Ženeve. Stálym predstaviteľom SR pri WTO je Stanislav Kubinec.

Kontakt

Ženeva 9
Chemin de l´Ancienne, Ronte
1218 Grand Secconex
Switzerland
Tel.: 0041 22 74 77 400
Fax.: 0041 22 74 77 434
E-mail: pm.geneva@mzv.sk
Web: www.mzv.sk/ungen

Počet úradných jazykov

Tri – anglický, francúzsky, španielský

Generálny riaditeľ

Pascal Lamy

Riadiaci orgán

Ministerská konferencia je najvyšším orgánom WTO. Uskutočňuje sa najmenej raz za dva roky. Má výhradné právo prijímať rozhodnutia ku všetkým otázkam multilaterálneho obchodného systému a k dohodám, ktoré sú záväzné pre členov tejto organizácie. Závery ministerských konferencií sú sformulované v záverečných ministerských deklaráciách. V doterajšej histórii WTO sa uskutočnili štyri ministerské konferencie (Singapúr 1996, Ženeva 1998, Seattle 1999, Doha 2001, Kankún 2003, Hongkong 2005).

Štvrtá Ministerská konferencia WTO, bola úspešne ukončená prijatím Deklarácie ministrov, čo v praxi znamení odsúhlasenie začatia multilaterálnych obchodných negociácií o ďalšej liberalizácii obchodu na pôde WTO — tzv. nového kola pod názvom "Rozvojová agenda z Dohy".

Druhým hierarchicky najdôležitejším fórom je Generálna rada, ktorá je tvorená veľvyslancami a stálymi predstaviteľmi diplomatických misíí.

Tretím sú Výbory, ktoré sa zaoberajú špecifickými otázkami (obchod a rozvoj, regionálne obchodné dohody, rozpočet, financie a správa).

Štvrtým stupňom sú Pomocné skupiny, ako napr. Pomocná skupina pre obchod, dlhy a financie.

Všetci členovia WTO sa môžu podielať na práci všetkých výborov a pracovných skupín s výnimkou odvolávacej komisie a panelov na urovnávanie sporov a činností mnohostranných výborov.

Kontakt

Centre William Rappard,
Rue de Lausanne 154,
CH-1211 Geneva 21,
Switzerland
Tel: (41-22) 739 51 11
Fax: (41-22) 731 42 06
www.wto.org