• <<
 • 27. Október
 • 28. Október
 • 29. Október
 • 30. Október
 • 31. Október
 • 1. November
 • 2. November
 • >>

Uznávanie diplomov

Každý európsky štát má vlastné právne predpisy, ktorými je upravené uznávanie vzdelania nadobudnutého v zahraničí. Pri uznávaní dokladov je potrebné odlíšiť uznávania diplomov za účelom pokračovania vo vzdelávaní od uznania odborných kvalifikácií, ktoré umožňujú vykonávať profesie v členskom štáte EÚ. Profesijné uznávanie upravujú všeobecné smernice Európskej komisie. Uznávanie diplomov za účelom pokračovania vo vzdelávaní je v právomoci vzdelávacích inštitúcií členských štátov.

Čo znamená uznanie odbornej kvalifikácie?

Je to uznanie vzdelania osoby a odborných titulov potrebných na výkon odbornej činnosti (akademický diplom, štúdium popri zamestnaní, prax, štátne alebo odborné skúšky, dôkaz o tom, že nedošlo k bankrotu, alebo odsúdeniu za spáchanie trestného činu) v porovnaní s akademickým uznávaním, ktoré sa väčšinou uplatňuje pri pokračovaní v štúdiu.

Kedy sa uplatňuje uznávanie odbornej kvalifikácie?

Uplatňuje sa len v prípadoch, keď je odborná činnosť v hostiteľskom členskom štáte regulovaná. Povolanie je regulované, ak výkon daného povolania v členskom štáte podlieha podmienke kvalifikácie (napríklad diplomu, odborného titulu, určitej dĺžke potvrdenej odbornej praxe, štátnym a odborným skúškam).

Ako sa uznávajú diplomy po vstupe SR do EÚ ?

Platia v podstate štyri režimy na uznávanie. Týkajú sa iba uznávania na účely výkonu regulovaného povolania alebo regulovanej činnosti v inom členskom štáte, netýkajú sa uznávania na účely pokračovania v štúdiu ( tu nenastali po 1. máji 2004 žiadne zmeny).

1. Automatické uznávanie – týka sa týchto povolaní : lekár, zubný lekár, farmaceut, veterinárny lekár, sestra, pôrodná asistentka, architekt. Osobitné postavenie má právnik (uznávanie na základe akademického titulu, a ďalšie dve možnosti)

2. Poloautomatické uznávanie - v tomto režime sa uznávanie uskutočňuje na základe porovnávania. Porovnáva sa dĺžka štúdia a obsah vzdelávania na porovnateľnej vzdelávacej inštitúcii. Ak sa zistia zásadné rozdiely v dĺžke štúdia (minimálne 1 rok a viac), možno ich kompenzovať praxou. Ak sa zistia zásadné rozdiely v obsahu vzdelávania, žiadateľ o uznanie bude mať možnosť vybrať si medzi tým, či vykoná skúšku, alebo sa podrobí tzv. adaptačnému obdobiu, v rámci ktorého bude vykonávať príslušnú činnosť pod dozorom (môže sa požadovať ďalšie vzdelávanie). Adaptačné obdobie sa taktiež vyhodnocuje.

3. Uznávanie na základe získanej odbornej praxe - Týka sa malého počtu povolaní, väčšinou pokrytých živnostenským zákonom, napr. murár, kaderníčka.

4. Uznávanie na účely vykonávania služieb - Ide tu o veľmi zjednodušený režim pre dočasné poskytovanie služieb v inom členskom štáte bez otvorenia kancelárie, resp. ordinácie v danom členskom štáte. Napr. ošetrovanie pacienta z Rakúska, ktorý si zlomí nohu na lyžovačke v Tatrách a leží v slovenskej nemocnici jeho osobným rakúskym lekárom .

Na základe Dohovoru o vzájomnom uznávaní kvalifikácií týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania v európskom regióne podpísaného 11. apríla 1997 v Lisabone (ďalej len "Lisabonský dohovor o uznávaní") minister školstva Slovenskej republiky a spolková ministerka pre vzdelávanie, vedu a kultúru Rakúskej republiky berúc do úvahy Dohodu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rakúskej republiky o spolupráci v oblasti kultúry, školstva a vedy podpísanú 13.októbra 1999 vo Viedni vyhlasujú, že budú svojim orgánom, ktoré sú zodpovedné za uznávanie kvalifikácií týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania v oboch štátoch odporúčať nasledovné:

Vzájomné uznávanie kvalifikácií v oblasti vysokého školstva medzi Slovenskom a Rakúskom

1. Vymedzenie pojmov

Pojmom definovaným v článku 1 Lisabonského dohovoru o uznávaní zodpovedajú tieto pojmy oboch štátov:

Lisabonský dohovor o uznávaní

Slovenská republika

Rakúska republika

access

prístup

Zugang

admission

prijatie

Zulassung

assessment (of institutions or programmes)

hodnotenie (vysokých škôl alebo študijných programov)

Bewertung (von Einrichtungen und Programmen)

assessment (of individual qualifications)

hodnotenie (jednotlivých kvalifikácií)

Bewertung (der Qualifikationen von Einzelpersonen)

competent recognition authority

príslušný orgán na uznávanie

Zuständige Annerkennungsbehörde

higher education institution

vysoká škola

Hochschuleinrichtung

higher education programme

študijný program vysokej školy

Hochschulprogramm

period of study

obdobie štúdia

Studienzeit

higher education qualification

vysokoškolská kvalifikácia

Hochschulqualifikation

qualification giving access to higher education

kvalifikácia umožňujúca prístup k vysokoškolskému vzdelávaniu

Qualifikation, die den Zugang zur Hochschulbildung ermöglicht

recognition

uznanie

Anerkennung

general requirements

všeobecné požiadavky

Allgemeine Voraussetzungen

specific requirements

osobitné požiadavky

Besondere Voraussetzungen

2. Oblasť pôsobnosti

V Slovenskej republike rozhodujú o akademickom uznávaní dokladov vydaných zahraničnými vysokými školami jednotlivé vysoké školy( nostrifikácia), ktoré uskutočňujú štúdium v tom istom alebo podobnom študijnom odbore. Ak takáto vysoká škola v Slovenskej republike neexistuje, rozhoduje ministerstvo školstva.

Zahraničné kvalifikácie umožňujúce prístup k vysokoškolskému vzdelávaniu musia byť nostrifikované. V tomto prípade rozhodujú o nostrifikácii krajské úrady. Nenostrifikujú sa iba vysokoškolské diplomy a vysvedčenia vydané v štátoch, s ktorými má Slovenská republika uzatvorenú bilaterálnu dohodu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní.

V Rakúsku rozhodujú o prijímaní na štúdium, uznávaní skúšok a uznávaní diplomov (nostrifikácia) príslušné orgány univerzít, resp. "Rada pre odborné vysoké školy" a odborné vysoké školy. V niektorých osobitných prípadoch má tieto kompetencie na základe bilaterálnych dohôd spolková ministerka pre školstvo, vedu a kultúru.

3. Vysoké školy

Do oblasti vysokého školstva patria tieto ustanovizne:

 

Slovenská republika

Rakúska republika

oblasť vysokých škôl univerzitného charakteru

univerzitné vysoké školy

Universitäten

oblasť neuniverzitného vysokého školstva

neuniverzitné vysoké školy resp. odborné vysoké školy

Fachhochschul-Studiengänge, resp. Fachhochschulen (FH)

4. Štúdium na vysokých školách
(čísla uvedené v zátvorkách udávajú zákonom stanovenú dĺžku štúdia v rokoch)

Slovenská republika

Rakúska republika

trojstupňové štúdium

dvojstupňové štúdium

trojstupňové štúdium

dvojstupňové štúdium

bakalárske štúdium (najmenej 3)

 

Bakkalaureatsstudium(3-4)Bakkalaureats-studium (FH) (3)

 

magisterské štúdium (najmenej 1)inžinierske štúdium(najmenej 1)

magisterské štúdium(4-6)inžinierske štúdium(5-6)doktorské štúdium (6)

Magisterstudium (1-2)Magisterstudium (FH)(1)

Diplomstudium (4-6)Fachhochschul-Studiengang (4)

doktorandské štúdium (3)

Doktoratsstudium (2)

5. Uznávanie kvalifikácií umožňujúcich prístup k vysokoškolskému vzdelávaniu

Vysvedčenie o maturitnej skúške vydané v Slovenskej republike a rakúske vysvedčenie o maturitnej skúške (Reifezeugniss)sa na účely prístupu ku všetkým druhom vysokoškolského štúdia uznávajú ako vzájomne rovnocenné doklady.

Rakúske vysvedčenie oprávňujúce študovať (Studienberechtigungszeugnis) sa môže v Slovenskej republike uznať ako vysvedčenie umožňujúce prístup k štúdiu v príslušnom študijnom odbore.

Priame prijatie na vysokoškolské štúdium závisí na niektorých študijných odboroch v oboch štátoch od splnenia osobitných požiadaviek (v Slovenskej republike vykonanie prijímacích skúšok, v Rakúskej republike vykonanie doplňujúcich skúšok).

Uchádzačky a uchádzači o štúdium z druhého štátu musia spravidla ovládať príslušný vyučovací jazyk (slovenský jazyk alebo nemecký jazyk).

6. Uznávanie skúšok

Uznávanie skúšok sa v každom jednotlivom prípade uskutočňuje na základe preverenia rovnocennosti príslušnými orgánmi.

7. Uznávanie vysokoškolských kvalifikácií

Odporúča sa akceptovať tieto ekvivalenty jednotlivých dokladov o ukončenom vysokoškolskom vzdelaní:

 

Slovenská republika

Rakúska republika

trojstupňové štúdium

dvojstupňové štúdium

trojstupňové štúdium

dvojstupňové štúdium

1.úroveň

bakalár (Bc.)

 

Bakkalaureus (Bakk.) Bakkalaureus (Bakk.(FH))

 

2.úroveň

magister (Mgr.)magister umenia (Mgr.art.)inžinier (Ing.)inžinier architekt(Ing.arch.)

magister (Mgr.) magister umenia (Mgr.art.) inžinier (Ing.)inžinier architekt (Ing.arch.) doktor medicíny (MUDr.) doktor veterinárskej medicíny (MVDr.)

Magister (Mag.) Magister (Mag. (FH))Diplom_Ingenieur (Dipl.-Ing. alebo DI) Diplom-Ingenieur (FH)(Dipl.-Ing. (FH))

Magister (Mag.) Magister (FH) (Mag. (FH)) Diplom-Ingenieur (Dipl.-Ing. aleboDI) Diplom-Ingenieur(FH) (Dipl.-Ing. (FH)) Dr. med. univ.Dr. med. dent.

3.úroveň

doktor prírodných vied (RNDr.) doktor farmácie (PharmDr.) doktor filozofie (PhDr.) doktor práv (JUDr.) doktor pedagogiky (PaedDr.) doktor teológie (ThDr.) philosophiae doctor (PhD.) artis doctor (ArtD.)

 

Doktor (Dr.)

V Rakúskej republike okrem toho existujú tituly Master (MAS, MBA) na tretej úrovni, ktoré nemajú v Slovenskej republike ekvivalent.

Uznanie môže mať formu plného uznania (nostrifikácia) alebo môže byť obmedzené iba na prístup k ďalšiemu štúdiu.

Všetky tituly a hodnosti sa v druhom štáte môžu používať v originálnej podobe, a to aj v tom prípade, ak neexistuje priamy ekvivalent..

Slovenská a rakúska habilitácia sa môžu hodnotiť ako vzájomne rovnocenné akademické kvalifikácie.

8. Informácie

Ako autorizované informačné strediská fungujú tieto pracoviská:

Slovenská republika:

NARIC SLOVAKIA
Stredisko pre ekvivalenciu dokladov o vzdelaní
Ústav informácií a prognóz školstva
Staré grunty 52
842 44 Bratislava
Slovenská republika
e-mail: uips@uips.sk
Internet: www.uips.sk

Rakúska republika:

NARIC AUSTRIA
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
Abteilung VII/D/3
Teinfaltstraße 8
A-1014 Wien
Österreich
e-mail: naric@bmbwk.gv.at
Internet: www.bmwf.gv.at/2studinf/naric/index.htm

Doložka k diplomu (DIPLOMA SUPPLEMENT)

Vzor doložky k diplomu bol spoločne vypracovaný Európskou komisiou, Radou Európy a UNESCO/CEPES. Doložka je prostriedkom, ktorý má poskytnúť ďalšie informácie o nadobudnutej kvalifikácii s cieľom zlepšiť jej medzinárodnú "transparenciu" a spravodlivé uznanie tak na akademické účely, ako aj na účely výkonu povolania. Je vypracovaná tak, aby poskytovala základné údaje o charaktere, úrovni, obsahu a postavení štúdia, ktoré bolo realizované a úspešne ukončené jednotlivcom, meno ktorého je uvedené na origináli diplomu, ktorého je prílohou, v systéme národných a medzinárodných kvalifikácií. Doložka by nemala obsahovať žiadne hodnotenie, stanovenie ekvivalencie alebo odporúčanie na uznanie. Informácie by sa mali poskytnúť vo všetkých jej ôsmich položkách. Tam, kde sa doložka nevyplní, sa odporúča uviesť dôvody nevyplnenia.

Doložka k diplomu – vzor

K dokladom o vzdelaní poskytuje na Slovensku odborné posudky Stredisko pre ekvivalenciu dokladov o vzdelaní zriadené pri Ústave informácií a prognóz školstva v Bratislave.

Stredisko poskytuje komplexné informačné a dokumentačné služby v oblasti uznávania zahraničných dokladov o vzdelaní a posudzuje zahraničné doklady o vzdelaní v súvislosti s:

 • S ich nostrifikáciou na území Slovenskej republiky
 • Výkonom regulovaných povolaní v SR (tzv. profesijné uznanie)
 • Priznaním štatútu študenta občanom SR študujúcim v zahraničí

Stredisko pre ekvivalenciu dokladov o vzdelávaní spolupracuje so strediskami pre ekvivalenciu dokladov o vzdelávaní v sieťach Rady Európy, UNESCO (ENIC) a Európskej únie (NARIC).

Viac informácií nájdete na stránklach Euroinfa, v sekcii Žijeme v EÚ, podsekcia Štúdium v krajinách.