Prioritné oblasti Dunajskej stratégie

Stratégia EÚ pre dunajský región (Dunajská stratégia), na príprave ktorej aktívne participuje aj Slovenská republika, je v súčasnosti vo fáze finalizácie aktivít smerujúcich k jej prijatiu. Dunajská stratégia sa pod gesciou Európskej komisie začala pripravovať koncom roka 2009. V rámci európskej diskusie o cieľoch a prioritách tejto novej makroregionálnej stratégie EÚ bola zorganizovaná séria piatich medzinárodných konferencií. Jednu z nich zorganizovalo Slovensko v spolupráci s Rakúskom v dňoch  19.-21. apríla 2010 vo Viedni a v Bratislave.

Na základe výsledkov medzinárodných konferencií, série rokovaní zainteresovaných štátov regiónu a Európskej komisie boli dohodnuté nasledovné prioritné oblasti Dunajskej stratégie:

A) Prepojenie dunajského regiónu

   1) Zlepšiť mobilitu a multimodalitu

   2) Presadzovať udržateľnejšiu energetiku

   3) Presadzovať kultúru a cestovný ruch, kontakty medzi ľuďmi

B) Ochrana životné prostredie dunajského regiónu

   4) Obnoviť a zachovať kvalitu vôd

   5) Manažovať environmentálne riziká

   6) Ochraňovať biodiverzitu, krajinu a kvalitu ovzdušia a pôd

C) Budovanie prosperity v dunajskom regióne

   7) Rozvíjať vedomostnú spoločnosť prostredníctvom výskumu, vzdelávania a informačných  technológií

   8) Podporovať konkurencieschopnosť podnikov, vrátane tvorby klastrov

   9) Investovať do ľudí a zručností

D) Posilňovanie dunajského regiónu

   10) Posilniť inštitucionálnu kapacitu a spoluprácu

   11) Spolupracovať na presadzovaní bezpečnosti a potláčaní organizovanej a závažnej kriminality

Európska komisia dňa 8. 12.2010 prijala návrh Akčného plánu pre Dunajskú stratégiu spolu s oznámením (Communication). Očakáva sa, že Stratégia EÚ pre dunajský región bude oficiálne prijatá počas maďarského predsedníctva na júnovom zasadnutí Európskej rady.

Za implementáciu jednotlivých prioritných oblastí budú zodpovední koordinátori prioritných oblastí (priority area coordinators PAC).

Slovensko bude koordinátorom dvoch prioritných oblastí:

  • prioritnej oblasti  4. Obnova a zachovanie kvality vôd  - spolu s Maďarskom a 
  • prioritnej oblasti 7. Rozvoj vedomostnej spoločnosti prostredníctvom výskumu, vzdelávania a informačných technológií  - spolu so Srbskom. 

Hlavnou úlohou koordinátorov prioritných oblastí bude v spolupráci so všetkými zúčastnenými subjektmi riadiť a usmerňovať implementáciu projektov zahrnutých do akčného plánu, a to na národnej úrovni, ale najmä v medzinárodnom a cezhraničnom kontexte.

V súvislosti s prípravou Slovenska na výkon funkcie koordinátora vyššie uvedených prioritných oblastí sa 17. 12. 2010 uskutočnila národná konferencia s medzinárodnou účasťou „Slovensko na križovatke priorít Dunajskej stratégie“. Konferencia, na ktorej sa  zúčastnili aj zástupcovia Európskej komisie a susedných členských štátov, bola určená predovšetkým slovenským subjektom, ktorí budú pravdepodobne participovať projektoch Dunajskej stratégie na Slovensku.