Prevzatie podniku na jednotnom trhu EÚ

Prevzatie už jestvujúceho podniku je vhodnou a v súčasnosti už aj reálnou alternatívou k založeniu novej firmy. Podnikatelia môžu v prípade ak si ju zvolia, profitovať z vybudovanej povesti, výrobných štruktúr a zákazníckej siete už jestvujúcej firmy a uľahčiť si podnikateľské začiatky.

Mnohí majitelia podnikov v členských krajinách EÚ starnú a podľa prognóz v najbližších rokoch skončí s podnikateľskou činnosťou tretina z nich, čo predstavuje 690 000 podnikov a firiem, ktoré poskytujú v súčasnosti 2,8 milióna pracovných miest. Mnoho podnikov a firiem bude preto potrebovať nového majiteľa.

Európska komisia navrhla viacero opatrení, ktoré by členským štátom EÚ mali pomôcť zlepšiť podmienky prevodu vlastníckych práv. Sú to:

Zabezpečenie prístupu k finančným prostriedkom

Treba vziať do úvahy, že v skutočnosti je na prevod vlastníctva potrebných viac finančných prostriedkov ako na samotné začatie podnikania. Pôžičky, záruky a prostriedky pre novozaložené podniky by mali byť preto dostupné nielen na vytváranie nových podnikov, ale aj na preberanie už existujúcich podnikov. Majitelia by mali mať k dispozícii viac informácií o tzv. preklenovacom financovaní (kombinácia úverov a vlastného kapitálu), ktoré je obzvlášť vhodné na prevody podnikov.

Zvyšovanie informovanosti a podpora poradenstva

Na riadne prevzatie by bolo pripravených viac podnikov, ak by majitelia, ale aj ich nástupcovia, naplánovali celý prevod vlastníctva v predstihu. Noví majitelia potrebujú dostatočný čas na oboznámenie s podnikom. Keďže ide o náročný proces, praktická pomoc je nevyhnutná v každom štádiu.

Aj členské krajiny EÚ by mali aktívne presadzovať a podporovať školiace programy poskytované obchodnými komorami, remeselníckymi cechmi a podobnými organizáciami.

Organizovanie transparentných trhov pre prevody podnikov

Vzájomné zosúladenie potenciálnych subjektov kupujúcich a predávajúcich podniky by malo byť podporené aj transparentnými službami. Tie by sa nemali obmedziť len na ponuku databázových zoznamov dostupných firiem, ale mali by poskytovať kompletné sprostredkovanie hladkého prevodu, ktorý sa nesie v partnerskom duchu.

Zabezpečenie daňových systémov, ktoré zvýhodňujú prevody

Takými môžu byť:

 • oslobodenie od dane zo zisku z predaja podniku (najmä v prípadoch, v ktorých sa takéto finančné prostriedky použijú na financovanie ďalšieho podniku alebo dôchodku majiteľa podniku);
 • reforma dedičskej dane a dane z darovania (v súvislosti s prevodmi v rámci rodiny);
 • oslobodenie od dane z investícií zamestnancov (v súvislosti s odkúpením podniku zo strany zamestnancov).

V oznámení Európskej komisie z roku 2006 sa uvádza, že takmer polovica členských krajín EÚ v tomto zmysle neuplatnila odporúčania Komisie z roku 1994. Každá členská krajina by mala zvlášť v čase finančnej a hospodárskej krízy urobiť čo najviac, aby uspokojila potreby podnikov v oblasti prevodu vlastníckych práv a zachovala firmy i pracovné miesta.

Riadenie podniku

S riadením podniku sú spojené významné úlohy a zodpovednosť. Vedenie účtovníctva, platenie daní, nábor a dohľad nad kvalifikovaným personálom môžu ovplyvniť úspešnosť podniku. Riadenie personálu si vyžaduje osobitné schopnosti - stanovenie platov, dodržiavanie pravidiel sociálneho zabezpečenia, obsadzovanie pracovných miest pracovníkmi s primeranými schopnosťami.

Podniky sú okrem toho právne viazané vykazovať štatistické údaje. Po ich zapracovaní do štátnych a európskych štatistických databáz môžu podnikom pomôcť posúdiť trhy a určiť si obchodnú stratégiu.

Riadenie podniku, a najmä malého, zároveň od majiteľov vyžaduje neustály dohľad nad financiami, aby tak predišli problémom a vyhli sa platobnej neschopnosti.

Vedenie účtovníctva

Spoločnosti musia viesť ročné účtovníctvo z dvoch dôvodov: aby si splnili svoje zákonné povinnosti a aby mohli na celkových príjmoch a výdavkoch sledovať svoju životaschopnosť.

Medzinárodné účtovné štandardy

EÚ smeruje svoje úsilie k vyššej kvalite, transparentnosti a porovnateľnosti účtovných závierok spoločností. S týmto zámerom schválila nariadenie o medzinárodných účtovných štandardoch (IAS).

V zmysle tohto nariadenia sa od všetkých registrovaných firiem v EÚ požaduje konsolidovaná účtovná závierka pripravená podľa jednotného súboru globálnych štandardov – medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS). Tieto pravidlá vytvára nezávislý účtovný orgán, Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB), a následne ich schvaľuje EÚ.

Cieľom EÚ je globálne zblíženie účtovných pravidiel, aby sa tak obmedzili potenciálne nákladné a zložité požiadavky na zosúladenie s významnými obchodnými partnermi mimo EÚ.

Tieto globálne štandardy sú určené pre veľké spoločnosti, ktoré poskytujú informácie požadované na medzinárodných kapitálových trhoch.

Prispôsobenie účtovných systémov malým podnikom

EÚ sa snaží zjednodušiť účtovné pravidlá najmä pre malé podniky a vylúčiť neopodstatnené informačné povinnosti. Preto navrhla, aby:

 • boli stredne veľké podniky vyňaté z povinnosti uvádzať v poznámkach k ročným závierkam informácie, ktoré nie sú nevyhnutné, napr. rozdelenie čistých príjmov podľa kategórií činností a zemepisných trhov;
 • boli zjednodušené informačné povinnosti v prípade zlúčení malých podnikov.

V rovnakom duchu bol predložený návrh, aby materské spoločnosti bez významných dcérskych spoločností nemuseli vyhotovovať konsolidované závierky.

Platenie daní

Daň môže byť priama (ktorú znáša daňový poplatník) alebo nepriama (ktorá sa platí sprostredkovateľovi, ktorý ju prenesie na ďalší subjekt zapojený do výrobného reťazca alebo na konečného zákazníka).

Priame zdaňovanie

Priame zdaňovanie patrí v zásade do právomoci krajín EÚ, ktoré môžu slobodne vytvárať vlastné systémy priameho zdaňovania tak, aby spĺňali ciele a požiadavky domácej politiky. Súčasne však musia rešpektovať voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu a zásadu zákazu diskriminácie.

Doposiaľ bolo v súvislosti s priamym zdaňovaním prijatých len niekoľko právnych aktov, najmä z toho dôvodu, že prijatie takéhoto typu právnych predpisov si vyžaduje jednomyseľné hlasovanie.

Zdaňovanie spoločností

V oblasti zdaňovania spoločností boli prijaté tri smernice:

 • v smernici o materských a dcérskych spoločnostiach sa zabezpečuje, aby cezhraničné platby dividend v rámci jednej skupiny spoločností, ktoré sídlia v rôznych členských krajinách EÚ, nepodliehali dvojitému zdaneniu;
 • cieľom smernice o fúziách je zmiernenie negatívnych daňových dôsledkov, ktoré vyplývajú z cezhraničnej reštrukturalizácie podnikov v rámci EÚ;
 • smernicou o úrokoch a licenčných poplatkoch sa zamedzuje dvojitému zdaneniu úrokov a licenčných poplatkov medzi združenými spoločnosťami, ktoré sídlia v rôznych členských štátoch EÚ, a to oslobodením týchto spoločnosti od daní v štáte pôvodu;

Okrem uvedených smerníc sa v arbitrážnom dohovore riešia problémy s transferovým oceňovaním tovarov, služieb a nehmotných aktív.

Ďalšie iniciatívy Komisie

Iniciatívy Komisie sa zameriavajú na podporu lepšej koordinácie daňových systémov členských štátov v oblasti priamych daní s cieľom odstrániť jestvujúce fiškálne prekážky, ktoré bránia hladkému fungovaniu jednotného trhu.

Hlavnými zásadami koordinácie v tejto oblasti sú:

 • odstránenie diskriminácie a dvojitého zdanenia;
 • predchádzanie neúmyselnému nezdaneniu a zneužitiu;
 • zníženie nákladov vyplývajúcich z daňovej povinnosti, ktoré súvisia s tým, že subjekt podlieha viacerým daňovým systémom;

Cieľom koordinácie neharmonizovaných systémov priamych daní členských štátov EÚ je zabezpečiť ich kompatibilitu nielen s právom Spoločenstva, ale aj kompatibilitu systémov navzájom.

Komisia doteraz prijala osobitné iniciatívy pre koordináciu v oblasti zdanenia pri odchode ("exit taxation"), daňového zaobchádzania so stratami v cezhraničných prípadoch v súvislosti s podnikmi a skupinami a prijala tiež opatrenia na zabránenie zneužívania právnych predpisov v oblasti priameho zdaňovania, a to v rámci EÚ a vo vzťahu k tretím krajinám.

Uplatňovanie práv

Každý, kto sa domnieva, že sa stal subjektom diskriminačného daňového zaobchádzania, ktoré je nezlučiteľné s právom Spoločenstva, môže predložiť sťažnosť Európskej komisii.

Ak bude sťažnosť považovaná za opodstatnenú, Komisia sa môže rozhodnúť začať konanie vo veci porušenia. Účelom tohto konania však bude iba odstránenie diskriminačných prvkov konkrétnych vnútroštátnych právnych predpisov alebo postupov.

Bez ohľadu na výsledok opatrení prijatých Komisiou samotné podanie sťažnosti nezabezpečuje ochranu práv sťažovateľov na vnútroštátnej úrovni. Tieto osoby by preto mali využiť vnútroštátne konania, aby sa v ich veci konalo ďalej.

Nepriame zdaňovanie

Podľa Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva má EÚ právomoc zosúlaďovať nepriamu daň vrátane daňového základu a sadzieb, aby tým zabránila porušovaniu jednotného trhu.

DPH

V EÚ existuje zosúladený systém DPH. Stanovenie sadzieb DPH je do určitej miery flexibilné, čím je možné zohľadniť osobitné vnútroštátne pomery.

Spotrebné dane

EÚ zosúladila štruktúru a zaviedla niekoľko minimálnych sadzieb pre spotrebné dane z alkoholu, tabaku a energií (ide o nepriame dane týkajúce sa spotreby alebo používania určitých výrobkov).

Informačné zdroje

EÚ vytvorila niekoľko osobitných daňových databáz, ktoré sú napojené na colné a daňové služby jednotlivých členských štátov.

Programy

Program Fiscalis 2013 pomáha daňovým orgánom v členských štátoch EÚ zavádzať a zlepšovať systémy nepriameho zdaňovania.

Cieľom programu, ktorého rozpočet na roky 2008 - 2013 predstavuje 156,9 milióna EUR, je prostredníctvom spolupráce zefektívniť prácu daňových úradov a znížiť administratívnu záťaž zdaňovaných osôb a firiem.

Zdroj: http://europa.eu/index_eu.htm