Nazov spoločnosti
Informačné centrum
Štefánikova 2
813 70 Bratislava
Telefón: 0800/103 104
Mobil: 0905/387638
E-mail: icuv@vlada.gov.sk

Francúzska republika
République Française

Pobyt v krajine

Pobyt vo Franuzsku .

Ako občan Európskej únie sa máte právo zdržiavať na území iného členského štátu (Francúzska), potrebujte k tomu len  platný občiansky preukaz/ID kartu, alebo platný cestovný pas.

Vodičské preukazy

Národné vodičské preukazy členských krajín EÚ sú platné aj vo Francúzsku a nie je potrebná ich výmena.

<< späť

Štúdium v krajine

Najvýznamnejšie univerzity

Vysokoškolské vzdelávanie vo Francúzsku poskytuje 87 univerzít, viac ako 200 vysokých škôl (tzv. Grandes Écoles), okolo 100 technických inštitútov a 454 špecializovaných škôl pre rôzne odbory (napr. umenie, dizajn, žurnalistika, architektúra, zdravotná starostlivosť, sociálna práca, učiteľstvo).
Školy môžu byť štátne alebo súkromné. Zahraničný uchádzač sa môže rozhodnúť pre dlhodobé štúdium (celý cyklus) alebo krátkodobé (semester, niekoľkotýždňová stáž).

Grandes écoles pripravujú aj budúcich zamestnancov na vysokých verejných funkciách, dajú sa na nich študovať i humanitné smery.

Najprestížnejšími grandes écoles sú Polytechnická a Centrale v Paríži. Kvalitné ekonomické vzdelanie ponúka renomovaná Ecole des hautes études commerciales, pre vyšších štátnych úradníkov je vhodná Ecole nationale d´administration v Štrasburgu a v Paríži

Sorbona - Najstaršia a najznámejšia francúzska univerzita bola založená v roku 1257 ako kňazské kolégium. Pri jej zrode stál kanonik Robert de Sorbon. V prvých rokoch na kolégiu študovalo teológiu 20 až 30 študentov.

V súčasnosti pod Sorbonu patria štyri parížske univerzity: Panthéon-Sorbonne (Paris I), Sorbonne Nouvelle (Paris III), Paris Sorbonne (Paris IV), René Descartes (Paris V). Na univerzite Paris I sa študujú politické a právne vedy, humanitné odbory, sociálne vedy, jazyky a ekonómia. Univerzita Paris III ponúka štúdium literatúry, jazykov, orientalistiky, komunikácie či audiovizuálnej tvorby. Sorbonna Paris IV je známa najmä širokou ponukou štúdia cudzích jazykov vrátane slovanských. Ďalej tu možno študovať hudbu, históriu umenia, právo, filozofiu, históriu, archeológiu a podobne. Na univerzite Paris V - René Descartes sa študujú najmä politické vedy, právo, medicína alebo farmácia.

Internetové stránky: www.sorbonne.fr, www.univ-paris1.fr, www.univ-paris3.fr, www.paris4.sorbonne.fr, www.univ-paris5.fr

Zoznam francúzskych univerzít:
www.egide.asso.fr/fr/guide/choisir/listeuniversites

 

Pohovory, prijímacie skúšky

Základným predpokladom pre štúdium vo Francúzsku je ovládanie francúzštiny na úrovni diplomu DALF.
Uchádzači o prijatie na štúdium vo Francúzsku, sa musia obrátiť priamo na univerzitu, o ktorú majú záujem. V prvom rade by sa mali ubezpečiť, že daný odbor je možné na univerzite študovať. Pokiaľ už niekoľko rokov študujú na univerzite na Slovensku, na oddelenie pre zahraničných študentov zašlú podrobný opis štúdia na Slovensku (názvy predmetov, počet semestrov, známky a hodnotenia, ktoré počas štúdia získal, počet hodín týždenne, voliteľné predmety atď.) spolu s podrobným životopisom. Tieto dokumenty je zvyčajne potrebné zaslať v decembri až apríli, ale dobré je overiť si termíny prijímania žiadostí na danej univerzite.

Univerzita potom na základe predložených informácií rozhodne o ekvivalencii, prípadne určí doplňujúce podmienky (jazykový test, doplňujúce štúdium alebo skúšky a pod.).

Uchádzači môžu zaslať žiadosti na viacero univerzít a potom si vybrať medzi nimi.

Ekvivalencia a uznávanie vzdelania

Pre potreby prijatia na štúdium alebo do zamestnania vo Francúzsku je možné požiadať o vydanie osvedčenia o uznaní stupňa štúdia na adrese: Ministère de l´Education Nationale, Service direction des affaires européennes, Bureau du réseau académique et de la mobilité, 110 rue de Grenelle, 75007 PARIS

Na uvedenú adresu treba poslať:
- kópiu diplomu overenú notárom,
- ppreklad diplomu súdnym tlmočníkom,
- obálku so žiadateľovou adresou.

V prípade štúdia architektúry je nutné predložiť okrem vyššie uvedených dokumentov aj podrobný zoznam predmetov, ktoré žiadateľ absolvoval spolu s prekladom do franúczštiny na adrese: Ministère de la Culture, Direction de l´Architecture et du Patrimoine, Bureau des enseignements, 8 rue Vivienne, 75002 PARIS, tel.: 01 40 15 32 59, fax: 01 40 15 33 60

Študenti a absolventi zdravotníckych odborov (medicína, chirurgia, stomatológia) predkladajú žiadosti na adrese:
Ministère de l´Education Nationale, Service direction de l´enseignement supérieur, Bureau des formations de santé, 110 rue de Grenelle, 75007 PARIS, tel. 01 55 55 10 70

Slovenskí študenti, ktorí už študujú vo Francúzsku, musia o osvedčenie požiadať rektorát francúzskej univerzity. Adresy rektorátov sú zverejnené na stránke Ministerstva školstva Francúzskej republiky www.education.gouv.fr

Školné, registračné poplatky

Na štátnych školách sa neplatí školné, iba zápisné, ktoré každoročne stanovuje ministerstvo vzdelávania.

Súkromné vysoké školy si samy stanovujú výšku školného. Pri zápise študenti platia príspevok na sociálne poistenie. Životné náklady (na ubytovanie, stravu, zdravie, voľný čas, cestovanie) sú približne 700 až 850 eur na mesiac. V Paríži a blízkom okolí sú životné náklady podstatne vyššie než v iných mestách.

Každý zahraničný študent má právo pracovať vo Francúzsku, ak je poistený ako študent v Sociálnej poisťovni (Sécurité sociale) a je držiteľom študentského preukazu. Zahraniční študenti môžu pracovať najviac 884 hodín ročne, najnižší príjem môže byť 7,61 eur brutto/hod. a týždenný plat nesmie presiahnuť 133 eur.
Študent musí získať pracovné povolenie (Autorisation Provisoire de Travail) predložením pracovnej zmluvy Oddeleniu pre zahraničné pracovné sily na úrade DDTE (Direction départementale du travail et de l´emploi) v mieste pobytu.

Ubytovanie, pobyt, víza

Univerzitné internáty spravujú strediská CROUS (Centres Régionaux des Oeuvres Universitaires et Scolaires). Prenájom je pomerne nízky (120 - 300 eur mesačne). Ubytovanie na internáte CROUS udeľuje na základe sociálnych kritérií.

Ďalšou možnosťou ubytovania je prenájom u súkromného prenajímateľa. Pre podpísaním nájomnej zmluvy nájomník musí preukázať solventnosť (príjem najmenej 3x vyšší ako je nájomné) a zložiť kauciu vo výške dvojnásobku nájomného.

Najväčšiu položku z nákladov na štúdium a pobyt predstavuje ubytovanie:
- prenájom bytu - garsónka v Paríži 534-686 eur
- mimo Paríža 458-686 eur
- súkromné internáty 170-600 eur
- štátne internáty 120-300 eur
- súkromné ubytovne 300-500 eur

Sociálne poistenie

Sociálne poistenie každého vysokoškolského študenta vo Francúzsku je povinné. Prihlásenie sa do sociálnej poisťovne sa uskutoční pri administratívnom zápise na univerzitu zaplatením poplatku okolo 180 eur. Štipendisti francúzskej vlády nemusia platiť tento poplatok.

Hradenie výdavkov sa pohybuje vo výške 60-100% vynaložených nákladov.

Študentské poisťovne (mutuelles) ponúkajú nepovinné doplnkové poistenie určené na doplnkové hradenie nákladov na starostlivosť. Poplatky sa pohybujú vo výške 45,73 – 281 eur mesačne.

Študijné stáže

Informácie nájdete na webových stránkach slovenského či českého ministerstva školstva, alebo na jednotlivých vysokých školách a univerzitách.

O štipendiá v rámci programu EÚ sa študent uchádza priamo na domácej univerzite. Podmienky výberu a termín uzávierky stanovuje príslušná vysoká škola. Bližšie informácie poskytnú zahraničné oddelenia vysokých škôl.

Doktorandské štúdium, euromaster

Aktuálne informácie o možnostiach doktorandského štúdia vo Francúzsku môžu záujemcovia nájsť aj na zahraničných oddeleniach vysokých škôl.

Do žiadosti by mali uchádzači zaradiť aj hodnotenia napísané vysokoškolskými profesormi, učiteľmi, v ktorom opíšu záujemcove predpoklady pre študijný pobyt, vyzdvihnú jeho osobnostné a študijné výsledky, schopnosti zúžitkovať poznatky z pobytu v zahraničí pre štúdium, prácu,

Doktorand by mal mať jeden z odporúčacích listov od domáceho školiteľa, študent v predposlednom roku štúdia, ktorý chce ísť do zahraničia kvôli diplomovej práci, by mal mať jeden z odporúčacích listov od vedúceho diplomovej práce.
Akceptačný list je predbežný písomný súhlas univerzity, fakulty, katedry, ústavu o tom, že v prípade získania štipendia súhlasia s pobytom budúceho doktoranda na ich univerzite.

Ako získať štipendium

Slovenskí študenti, ktorí majú záujem študovať vo Francúzsku sa môžu obrátiť aj na francúzsku vládu. Štipendiá francúzskej vlády pre slovenských občanov administratívne zabezpečuje Francúzske veľvyslanectvo. Všeobecný postup pri uchádzaní sa o štipendium francúzskej vlády je nasledovný:

Uchádzači zvyčajne predkladajú na francúzskom veľvyslanectve vo francúzštine životopis, motivačný list, študijný alebo výskumný program, predbežný akceptačný list a fotografiu.

Od uchádzačov o štipendium sa vo väčšine prípadov vyžaduje dobrá znalosť francúzskeho jazyka. Možnosť získania štipendia majú najmä študenti a mladí vedci do 35 rokov. Prioritu majú uchádzači, ktorých univerzita má spoluprácu s francúzskou univerzitou, na ktorej plánujú absolvovať štipendijný pobyt a tí kandidáti, ktorí ešte nikdy nezískali francúzske štipendium.

Štipendium pokrýva pobytové náklady študenta. Počas pobytu vo Francúzsku má štipendista zabezpečené sociálne a zdravotné poistenie. Cestovné tam a späť nie je hradené, hradí sa však doprava z Paríža do iného francúzskeho mesta.

Bližšie informácie o štipendiách sú zverejnené na stránke Francúzskeho veľvyslanectva www.france.sk

Záujemcom o štúdium v Európe (študentom, uchádzačom o zamestnanie, zamestnancom, rodičom, kariérnym poradcom a učiteľom) pomáha pri hľadaní informácií európsky portál o možnostiach vzdelávania PLOTEUS (http://ec.europa.eu/ploteus/)

Dôležité informácie nájdete aj na:

Národný štipendijný program Slovenskej republiky na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov

Štipendiá na študijné alebo výskumné pobyty vo Francúzsku poskytujú aj rôzne vzdelávacie, výskumné, štátne a regionálne organizácie:

 

Informácie o štúdiu

Vzdelávací systém vo Francúzsku má niektoré vlastné špecifiká, ktoré ho odlišujú od tradičných systémov. Vysoká kvalita výučby je charakteristická predovšetkým pre humanitné študijné odbory, akými sú história, štúdium jyzykov, filozofia a iné.
Slovenská republika má vybudované s Francúzskom vo vzdelávacej oblasti veľmi dobré vzťahy aj v tejto oblasti. Dôkazom toho je aj existencia bilingválneho francúzsko-slovenského gymnázia, ktoré predstavuje ideálny predpokladad pre študentov plánujúcich pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu vo Francúzsku. Francúzska vláda ponúka v tomto smere množstvo štipendií, na základe ktorých vycestuje ročne do Francúzska okolo 100 študentov. Zväčša sú podporovaní študenti, ktorí už absolvovali časť svojho štúdia na Slovensku a vo Francúzsku chcú získať skúsenosti počas kratšieho študijného pobytu alebo chcú vo Francúzsku ukončiť štúdium s francúzskym diplomom.

Vysokoškolské vzdelávanienie na univerzite je organizované v 3 študijných stupňoch, ktorých ukončenie je potvrdené národným diplomom:
1. stupeň (2 roky): všeobecné vzdelanie a orientácia (tituly „DEUG“, „DEUST“),
2. stupeň (2 roky): prehĺbenie vedomostí („Maîtrise“, „Licence“, „MST“, „MSG“, „MIAGE“)
3. stupeň (1 až 6 rokov): špecializácia, doktorát, spôsobilosť viesť výskumy („DESS“, „DRT“,…).
Rovnako existujú univerzitné diplomy, nazývané „DU“, ktoré sú na úrovni 1., 2. alebo 3. stupňa; tieto diplomy vydávajú univerzity samy, často so zreteľom na miestne potreby.


Podrobný popis jednotlivých stupňov a diplomov sa nachádza na stránke francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku.

Informácie na internete

www.france.sk – Francúzske veľvyslanectvo v Bratislave
www.egide.asso.fr - agentúra Égide
www.edufrance.fr - agentúra Edufrance:
www.cnous.fr - CNOUS - Centrum služieb študentom
www.education.gouv.fr - Ministerstvo mládeže, vzdelávania a výskumu
www.diplomatie.gouv.fr - Ministerstvo zahraničných vecí

Životné náklady, stravovanie

Životné náklady zahraničného študenta vo Francúzsku sú približne 1000 eur mesačne. Paríž je, samozrejme, najdrahší. V tejto sume sú započítané náklady na ubytovanie, stravné, učebné pomôcky alebo cestovné. Študenti, ktorí vo Francúzsku zostávajú dlhšie, môžu pracovať na polovičný úväzok. Najviac však 19 a pol hodiny týždenne alebo 884 hodín do roka.

Životné náklady, čo koľko stojí v Paríži

BigMac 2,95 eura
Lístok do kina 8 až 10 eur
Škatuľka cigariet 3,37 eura
Poplatok za TV signál 114 eur/rok
Pitná voda 1,17 eura/m3
Bageta 0,69 eura
Mlieko 0,76 eura/l
Obložená bageta 3 eurá
Večera v reštaurácii 20 až 30 eur/osobu
Byt v centre 2740 eur/m2
Prenájom bytu v centre 22 až 30 eur/m2

Užitočné adresy

Veľvyslanectvo Francúzskej republiky na Slovensku
Kutscherfeldov palác
Sedlárska 7
812 83 Bratislava 1
tel.: 02/ 5934 7777
fax: 02/ 5934 7799
www.france.sk

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Francúzsku
Ambasade de la République Slovaque
125 rue du Ranelagh
750 16 Paris
France
tel.: +33/1/ 4414 5120, -5600, -5122, -5612
fax: +33/1/ 4520 7875, 4288 7653
e-mail: zuparis@wanadoo.fr, konzulárne oddelenie: cons-sr@wanadoo.fr

Užitočné rady

Proces získania štipendia nie je krátkodobou záležitosťou. S vybavovaním jednotlivých náležitostí je potrebné začať v dostatočnom časovom predstihu. Francúzske veľvyslanectvo pripravilo pre záujemcov o konkrétne štipendiá určitý časový harmonogram, dodržanie ktorého je základným predpokladom úspechu celého procesu.

Čo je dobré vedieť vopred

Pri hľadaní ubytovania treba začať pri dennej tlači a v časopisoch, ktoré možno získať zadarmo takmer vo všetkých obchodoch.

Jedlo a ostatný tovar sa najlepšie nakupujú v supermarketoch na okraji mesta, avšak aj v centre možno nájsť množstvo samoobslúh otvorených väčšinou až do 21. hodiny. Obchody s potravinami v okrajových štvrtiach sú často otvorené do polnoci.

Doprava v Paríži je veľmi rušná, predovšetkým v rannej a popoludňajšej špičke sa na cestách tvoria zápchy. Nájsť miesto na parkovanie je ťažké. Sieť metra, mestských vlakov a autobusov je veľmi efektívna. Najlepšie je cestovať metrom (vhodná je tzv. carte orange).

Dátum poslednej úpravy 6. september 2010

<< späť

Podnikanie v krajine

Registračná procedúra

A. Požiadavky na založenie podniku

Vytvorenie spoločnosti zahraničnou firmou je bez akýchkoľvek obmedzení. Ak sa zahraničný subjekt rozhodne etablovať vo Francúzsku, môže si zvoliť jeden z dvoch variantov podnikov – filiálku alebo pobočku. Riaditeľ takejto pobočky, pokiaľ nie je Francúz, musí byť držiteľom platného pobytového povolenia. Založenie zahraničnej filiálky, pobočky alebo agentúry, považovanej za zahraničnú investíciu, nepodlieha deklarácii a predbežnému súhlasu.

Detailné informácie nájdete na oficiálnych stránkach Invest in France na adrese http://www.investinfrance.org/, ktorá obsahuje zoznam kontaktov a detailné informácie o finančných a právnych aspektoch podnikania.

Založenie spoločnosti vo Francúzsku, ako aj ďalšie zaujímavé informácie o podnikaní vo Francúzsku nájdete na: http://www.afii.fr/France/DoingBusiness/

B. Požiadavky na spoločnosti z členských štátov Spoločenstva, ktoré chcú pracovať ako cezhraničné firmy

Založenie firmy bez oficiálne registrovaného zastúpenia

Zahraniční podnikatelia si môžu napr. prenajať kanceláriu alebo začať činnosť v centre pre podnikateľský servis a otvoriť si účet v banke pre nerezidentov. Môžu tiež zamestnať jednu osobu, ktorej vyplácajú mzdu a odvádzajú za ňu predpísané sociálne poistenie a ostatné dávky. V tomto prípade je zamestnávateľ zodpovedný za odvádzanie platieb priamo na príslušné orgány.

Ak má podnik vo Francúzsku priestory na podnikanie a/alebo zamestnáva na území Francúzska dve alebo viac osôb, musí byť oficiálne zastúpený pobočkou, dcérskou spoločnosťou alebo prostredníctvom oficiálneho zastúpenia firmy. Podnik sa zapisuje do obchodného registra (Registre du Commerce et des Sociétés).

Zastúpenie: výnimka z korporátnej dane z príjmu a DPH

Spoločnosti, ktorých aktivity na francúzskom území nie sú obchodnej povahy – ich činnosť je zameraná iba na reklamu, ponuku informácií, skladovanie alebo iné prípravné činnosti – môžu byť reprezentované zastupiteľskou kanceláriou (bureau de liaison). Tento typ reprezentácie firmy nepodlieha korporátnej dani z príjmu a platbe DPH, na rozdiel od miestnych daní a dávok odvádzaných z miezd.

APCM http://www.apcm.com/
Assemblée Permanente des Chambres de Métiers – Stále zhromaždenie remeselných komôr – na stránkach je umiestnený zoznam všetkých komôr, ktoré majú internetové stránky.

Vysielanie pracovníkov do Francúzska na základe smernice 96/71/ES

Celé znenie tejto smernice nájdete na http://aprox.government.gov.sk .

Web stránka aj o vysielaní pracovníkov: http://www.afii.fr/France/DoingBusiness/db_2004_expatriate_en.pdf

Vyslaní pracovníci musia mať zo sebou formulár E101 zo Sociálnej poisťovni a E111 zo Zdravotnej poisťovni.
Ministerstvo sociálnych vecí a práce vo Francúzsku: http://www.travail.gouv.fr/english/

Zápis do Registra remeselnej komory alebo Registra

Zápis do obchodného registra

Právnické alebo fyzické osoby podnikajúce v remeselnej výrobe musia byť zapísané do zoznamu remesiel, ktorý vedie príslušná miestna remeselná komora (vo Francúzsku ich je okolo 100, sú združené v stálom zhromaždení komôr Assemblée Permanente des Chambres de Métiers).

Podniky zapísané v obchodnom registri sú povinné poskytovať relevantné informácie vrátane údajov o počte zamestnancov, existencii alebo neexistencii zmocneného zástupcu, a taktiež o predmete činnosti. Na základe týchto informácií je podnik zaradený do jednej z piatich kategórií. Vstupy sú ďalej postúpené Insee (Národný inštitút pre štatistiku a hospodárskej štúdie - Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques), odkiaľ sú ďalej odoslané do dokumentácie SIRENE.

Insee spravuje (menom príslušného departmentu) podskupinu SIRENE, známu ako elektronický zoznam obchodu (RIM). RIM zahrňuje NAFA (5 tried remesiel). Táto podskupina využíva výhody systému SIRENE – priebežnú aktualizáciu zamestnancov poberajúcich mzdu.

Kontaktné miesta:

Chambre de Commerce et d’Industrie: www.cci.fr
Chambre de Métiers“ www.apcm.com

Povinná registrácia na zamedzenie ilegálneho zamestnávania

Informácie poskytuje príslušný departement prefektúry. Príslušné oddelenie prefektúry je zamerané na boj proti nelegálnemu zamestnávaniu:

Registrácia platcu DPH

Vyžaduje sa.
DPH vyberaná od zahraničných spoločností, ktoré poskytujú služby vo Francúzsku:
DPH sa od zahraničných klientov vyberá v súlade s povahou služieb a umiestnením podniku.

Francúzska DPH:

Registrácia k trvalému pobytu

Podmienky na vydanie identifikačnej karty pre zahraničných podnikateľov

Kto musí mať vystavenú identifikačnú kartu:
Všetci cudzinci – fyzické osoby, ktoré chcú vykonávať priemyselnú, obchodnú alebo remeselnú činnosť pod vlastným menom, na území Francúzska a na ich zámorských územiach – musia byť držiteľom identifikačnej karty obsahujúcej označenie „commercant“. Občania EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru, cudzinci s povolením k pobytu na francúzskom území, občania Andorry, Monaka a Alžírska nepodliehajú tomuto opatreniu.

Pokiaľ je podnikateľská činnosť vykonávaná prostredníctvom spoločnosti, musí mať cudzinec identifikačnú kartu v nasledujúcich prípadoch:

O vydanie identifikačnej karty musí požiadať aj obchodný zástupca. 

C. Prístup k zamestnaniu, hlavne v oblasti remesiel, pre občanov členských štátov EÚ – pracovné povolenia

Moderný servis verejnosti:

Kontaktné miesta:

Úrady vo veľkých mestách: http://www.anpe.fr/

D. Dovozné obmedzenia

Členské krajiny únie súhlasili s harmonizáciou miestnych colných opatrení. Všetky tovary sa môžu pohybovať na území Únie voľne, bez toho aby na nich boli uvalené spoločné colné tarify. Inak povedané, produkty smerujúce z jednej zeme EU do druhej nepodliehajú dovoznej deklarácii ani licencii. Rovnaké zásady platia pre tovary zo zemí mimo EU, ktoré už bolo preclené v jednej z krajín EU. Procedúry a dokumenty majú štandardizovanú podobu.
Informácie firmám poskytuje Francúzsky inštitút pre dovozy CFCE Paris – riaditeľ informačnej kancelárie pán Philippe Muller.
Kontakt:
CFCE, M. Philippe Muller, Telefón a fax:33 1 4073 3068, philippe.muller@cfce.fr

Dočasný dovoz/vývoz profesijného zariadenia, nástrojov a strojov:

Informácie firmám poskytuje Francúzsky inštitút pre dovozy CFCE Paris – riaditeľ informačnej kancelárie pán Philippe Muller,
Kontakt:

CFCE, M. Philippe Muller, Telefón a fax:33 1 4073 3068, philippe.muller@cfce.fr

E. Registrácia na daňovom úrade

Formuláre a inštrukcie nájdete na stránkach http://www.finances.gouv.fr/

F. Povinnosti v oblasti sociálneho zabezpečenia:

Ak ste sám manažérom podniku jednotlivca, vlastníkom majoritného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným (SARL) alebo vo verejnej obchodnej spoločnosti (EURL), spadáte do systému pracovníkov, ktorí nepoberajú zamestnaneckú mzdu.
Musíte sa však prihlásiť do nasledujúcich 3 fondov sociálneho poistenia: CANAM (Caisse Nationale d’Assurance Maladie) (Národný fond zdravotného poistenia), URSSAF (Fond pre rodinné dávky) a penzijého fondu ORGANIC (obchodníci), CANCAVA (remeselníci), alebo UNAPL (iné profesie).
Príspevky sa pohybujú medzi 27 a 35% z hrubých príjmov.

Dôchodky pre remeselníkov na ASSURANCES VIEILLESSES DES ARTISANS
http://www.cancava.fr/

Agentúra AVA, založená remeselníkmi, vedie agendu verejného sociálneho poistenia exkluzívne pre sektor remeselnej výroby. Poskytuje všetky informácie o dôchodkoch, sociálnej ochrane, ako si vybrať právny štatút a podobne.

Príspevky na sociálne zabezpečenie zamestnancov sa u zamestnancov pohybujú okolo 22% z príjmu, u zamestnávateľov okolo 46%.

Sociálne pokrytie

Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF)
URSSAF vyberá príspevky do všeobecného systému sociálneho zabezpečenia. Prispieva na politiku zamestnanosti. Celkom sa skladá zo 105 agentúr. www.urssaf.fr

Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes (CANAM)
Centre Paris Pleyel 93521 SAINT-DENIS CEDEX
Telephone: 01 49 33 38 00 Fax: 01 49 33 38 03
Minitel: 3614 CANAM
www.canam.fr

Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des artisans (CANCAVA)
28, bd de Grenelle 75737 PARIS CEDEX 15

Caisse nationale du régime d'assurance vieillesse invalidité décès des non salariés de l'industrie et du commerce (ORGANIC)
9, rue de Jardin BP 776 75832 PARIS CEDEX 17
Telephone: 01 40 53 43 00 Fax: 01 47 64 92 00
www.organic.fr

Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)
67, boulevard Richard Lenoir 75536 PARIS CEDEX 11
Direction de la réglementation et des métiers
Telephone: 01 49 23 30 47
www.acoss.fr

Commission nationale d'aide aux commerçants et artisans âgés
Táto národná komisia poskytuje služby pre starších podnikateľov a remeselníkov podľa nariadenia z 9. decembra 1972. Alokuje dôchodky a financuje fungovanie asistenčného systému z daní.
Secretariat
3 - 5 rue Barbet de Jouy 75353 PARIS 07 SP
Telephone: 01 43 19 40 35
www.pme-commerce-artisanat.gouv.fr/presentation/ent_com/organisme/organis.htm
Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC)
Zodpovedá za vedenie systému poistenia v nezamestnanosti. Na miestnej úrovni systém spravujú asociácie pre zamestnanosť v obchode a priemysle (ASSEDIC).
80, rue de Reuilly 75012 PARIS
Telephone: 01 53 17 20 00 Fax: 01 53 17 21 11
www.unedic.fr

G. Ďalšie náležitosti na založenie/zrušenie firmy

Výkon živnosti samostatne zárobkovou osobou

Business centrá
Ak je základňa spoločnosti vytváraná na obmedzenú dobu (všeobecne v prípade prvého, provizórneho presunu spoločnosti do Francúzska prostredníctvom zastúpenia alebo pobočky) je možné prevádzkovať činnosti cez business centrum (centres d´affaires), ktoré poskytujú zázemie ako je prístup k inžinierskym sieťam (telefóny a podobne), sekretárske a iné služby.

H. Ostatné povolenia a oprávnenia

Zdravotné a hygienické povolenia a pod. vydávajú kancelárie miestnej prefektúry

Povolenie na založenie podniku

Vyžaduje sa.
Vydáva ho Centrum pre náležitosti podnikania (CFE) – umožňuje uskutočnenie väčšiny administratívnych procedúr na jednom mieste prostredníctvom jednotného dokumentu.

CH. Obchodné povolenie

Vyžaduje sa.

Informácie nájdete na: Secrétariat d'état aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat
Direction des Entreprises commerciales, artisanales et de services
Sous-Direction D Actions économiques - Bureau D 3 Interventions économiques
3/5 rue Barbet de Jouy 75353 PARIS 07 SP
Telephone: 01 43 19 24 24
Fax: 01 43 19 47 99

alebo na Délégations Régionales au Commerce et à l’Artisanat (DRCA)

Založenie firmy

Požiadavky na založenie firmy: Problémy so zakladaním firiem boli z veľkej časti vyriešené vďaka založeniu siete Centres de formalités des entreprises (CFE), ktorá poskytuje poradenstvo pre povinnú administratívu, sociálne a fiškálne procedúry atď. To všetko na jednom mieste a pomocou štandardizovaných dokumentov. Podnikateľ však musí sám urobiť ešte ďalsie kroky.

Prístup k určitým profesiám

Pri podnikaní vo Francúzsku neexistujú bariéry. Niektoré profesie však podliehajú zvláštnej regulácii. Pri nich je nutné doložiť určitú prax, kvalifikáciu, oprávnenie, finančné záruky atď.

Nevyhnutnou procedúrou pred začiatkom podnikania je zaregistrovanie adresy, kde bude podnikanie prevádzkované.
Ak máte priestory na podnikanie, bude ich adresa rovnaká s adresou podnikania.
Pokiaľ priestory na podnikanie nemáte, môžete uviesť ako provizórne sídlo podniku adresu, kde ste prihlásený k pobytu. Toto provizórne riešenie môže trvať maximálne 2 roky.

Po zabezpečení sídla podniku navštívte CFE, ktoré má sídlo na Miestnej obchodnej komore.
Na CFE sa musíte dostaviť do 15 dní od začiatku podnikania.
CFE vám zaistí tieto formality:

Na CFE sa predkladajú nasledujúce dokumenty: stav, notárske osvedčenie o inkorporácii podnikania, oficiálna dokumentácia týkajúca sa priestorov určených na podnikanie, vrátane technického nákresu, povolenie a osvedčenie o kvalifikácii v prípade „regulovaných“ činností.

Ďalej si musíte menom firmy otvoriť bankový účet alebo účet na pošte a otvoriť účtovú knihu. Dokumenty musia byť orazítkované a podpísané úradníkom obchodného súdu.

Povinnosti spoločností

Ak zakladáte spoločnosť, podliehate odlišným procedúram:

Ochrana názvu spoločnosti

Pred označením názvu alebo značky spoločnosti ste povinný uistiť sa, či názov/značku nepoužíva už iná spoločnosť.

I. Stavebné povolenie:

Vyžaduje sa.
Vydáva ho Commissions départementales d'équipement commercial (CDEC)
Každý projekt na zriadenie alebo rozšírenie obchodu musí byť najprv predložený na CDEC.

J. Zápis do registra s. r.o.:

Je povinný.
Spoločnosť musí:

Vybavenie registrácie trvá približne 10 dní.

K. Registrácia obchodného mena:

Je povinná.
Informácie získate na francúzskom patentovom úrade INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Patenty a obchodné značky môžu byť použité v licencii bez predchádzajúcej autorizácie. Držiteľ licencie potom môže značku voľne používať a platí vlastníkovi značky poplatky v dohodnutej výške. Takéto dávky sú odpočítateľné z daní, pokiaľ nie sú považované za prehnané a pokiaľ finančný úrad neusúdi, že licencia tvorí časť aktív nadobúdateľa.

L. Predpisy v oblasti životného prostredia

Formálne povinnosti a predpisy:
Predmetom zvláštnych úprav sú predovšetkým:

M. Ďalšie užitočné adresy:
www.pme-commerce-artisanat.gouv.fr

<< späť

Práca v krajine
Aké doklady potrebujete

Povolenie na pobyt nie je potrebné, nakoľko Slovensko aj Francúzsko sú členmi EU. Platí teda zásada prístupu k občanomvi EU ako k občanovi domácemu (Francúzovi).

<< späť

Hľadanie práce, médiá s ponukami práce

Prácu vo Francúzsku si môžete hľadať pomocou internetovej stránky www.eures.sk, na ktorej sa nachádzajú voľné pracovné pozície alebo sa môžete obrátiť na EURES poradcov a špecializovaných odborných pracovníkov na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ak chcete pracovať vo Francúzsku, najčastejšie si musíte nájsť svojho budúceho zamestnávateľa sami, najlepšie prostredníctvom zaslania žiadosti konkrétnemu zamestnávateľovi, ktorého si vyberiete cez internet. Francúzska legislatíva vám neumožňuje spontánny prístup do krajiny za účelom hľadania práce. Ak tu chcete pracovať, musíte si všetko, vrátane povolenia, vybaviť zo Slovenska za výdatnej pomoci vášho budúceho zamestnávateľa.

Bez mierne pokročilej znalosti francúzskeho jazyka sa v krajine neuplatníte ani ako sezónni robotníci vo vinohrade.

Uplatniť sa na francúzskom trhu práce je možné najmä v oblasti sezónnych prác v poľnohospodárstve a to najmä pri zbere hrozna, či iného ovocia. Takmer nemožné alebo veľmi ťažké, je získať prácu v oblasti zdravotníctva (lekári, zdravotné sestry). Tieto povolania podliehajú a aj v budúcnosti budú potrebovať overenie dokladov o dosiahnutom vzdelaní prostredníctvom francúzskeho centra pre uznávanie dokladov.

Francúzsko má aj svoju počítačovú databázu voľných pracovných pozícií pod názvom Minitel. Hľadať môžete aj vo veľkých celonárodných denníkoch.

Inzeráty v tlači, francúzske denníky:

www.lefigaro.fr
www.francesoir.fr - inzeráty na špecializované povolania
www.lesechos.fr - určené pre personalistov a odborníkov
www.lemond.fr - nachádzajú sa tu finančné, manažérske a administratívne pozície. V stredu má denník dôležitú prílohu pre záujemcov o zamestnanie pod názvom Initiatives
www.minitelfr.com - databáza voľných pracovných miest.

Práca na internete:

Verejné služby zamestnanosti: www.anpe.fr
Ďalšie adresy:

www.stages-emplois.com

www.cadremploi.fr,         www.cadresonline.fr,
www.dynarel.fr,              www.emploi-lemonde.fr,
www.go.tm.fr,                  www.helpemploi.fr,
www.jobpilot.fr,                www.liberation.fr,
www.monster.fr,              www.pageinterim.fr,
www.recrut.com,             www.stepstone.fr,
www.thinkparis.com

<< späť

Povolenie na pobyt, poplatky

Povolenie na pobyt nie je potrebné, avšak po 3 mesiacoch v krajine, môžete byť požiadaní o registráciu na príslušnom orgáne (často radnice či miestnu policajnú stanicu).

Vodičské preukazy:

Národné vodičské preukazy členských krajín EÚ sú platné aj vo Francúzsku a nie je potrebná ich výmena.

<< späť

Pracovné povolenie

Pracovné povolenie od 1. júla 2008 nepotrebujete.

<< späť

Pracovný čas, mzdy, dovolenka

Minimálna mzda vo Francúzku je 1 100 euro mesačne a priemerná sa pohybuje na hranici 1 200 – 1 300 euro mesačne
Pracovný čas je 35 hodín týždenne, pričom obedňajšia prestávka je 1 hodinu počas ktorej nikde nikoho nenájdete.
Pracovná doba je od 9.00 hod. do 17.00 hod. v pondelok až v piatok.
Nárok na dovolenku je 20 pracovných dní + náhradné voľná, čo v praktickom živote môže znamenať dva mesiace platenej dovolenky.

Inzeráty vo francúzskej tlači nájde uchádzač o prácu v:
Le Figaro,  France Soir – pre špecialistov, Les Echos – personál a odborníci, Le Monde – finančné, manažérske a administratívne pozície, v stredu má denník dôležitú prílohu pre záujemcov o zamestnanie nazvanú „Initiatives“, Minitel – počítačová databáza voľných pracovných miest.

Priemerná výška mzdy pre vybrané povolania

Asistentka/sekretárka:          od 1900
Zdravotná sestra:                   od 1300
Hotelový prevádzkar:            od 1800
IT pracovník:                          od 4000
Manažérske pozície:              od 2900
(v eurách/mesiac)

Miera nezamestnanosti:        9,4 %

<< späť

Práva členov rodiny

Rodinní príslušníci sú: manžel/manželka, deti do veku 21 rokov, závislé deti a závislí predkovia. V prípade študentov sa koncept rodinných príslušníkov mení na manžela/manželku a závislé deti. Rodinní príslušníci sú oprávnení vstúpiť na územie Francúzska za rovnakých podmienok ako občania spoločenstva, ktorých doprevádzajú. (rovnaké povolenia na pobyt s rovnakým trvaním). Musia potvrdiť rodinný vzťah (sobášny list, rodný list, rodinná kronika, ...)

<< späť

Uzatvorenie pracovnej zmluvy

Po úspešnom nájdení práce musíte uzatvoriť s vaším zamestnávateľom písomnú pracovnú zmluvu. Zmluva sa väčšinou uzatvára na dobu určitú. Ak s vami uzavrie zamestnávateľ zmluvu na dobu neurčitú, musí preukázať, že ste prínosom pre jeho podnik z technického alebo obchodného hľadiska. Zamestnávateľ bude zrejme požadovať doklady o dosiahnutom vzdelaní úradne preložené do francúzštiny resp. overené, ktoré, podľa kategórie zamestnania, môže poslať na centrum pre uznávanie dokladov. Pracovné zmluvy musia byť uzatvorené písomne a môžu byť:

1. trvalé zmluvy – sú uzatvárané na neurčitú dobu, môžu byť ukončené za podmienok určených Zákonníkom práce a musia byť uzatvorené písomne. Ak je zamestnanec cudzincom, zmluva môže byť preložená do jeho rodného jazyka na požiadanie.

2. zmluvy na dobu určitú – môžu byť uzatvárané iba na vykonanie dočasnej špecifickej úlohy za prísne stanovených podmienok (napr. zastupovanie počas materskej dovolenky, dočasná potreba zvýšenia stavu zamestnancov ) max. na 18 mesiacov (24 mesiacov ak je úloha vykonávaná v zahraničí). Zmluva môže byť obnovená maximálne na dĺžku, na akú bola uzatvorená pôvodná zmluva, musí byť uzatvorená písomne a musí v nej byť uvedený dôvod, prečo je dočasná (napr. zastupovanie počas materskej dovolenky), inak je považovaná za trvalú zmluvu. Môže byť ukončená iba v nasledujúcich prípadoch: force majeure (vyššia moc), dohoda medzi stranami, vážny priestupok. Bonus za neistú povahu zmluvy je 10% celkovej hrubej mzdy (výnimky v určitých sektoroch), k čomu sa pripočítava odmena za platený odchod 10% celkovej hrubej mzdy.

3. zmluvy na čiastočný úväzok – táto zmluva má charakter ako zmluvy na dobu neurčitú. Je to zamestnanie na menej ako 80% zákonnej alebo zmluvnej pracovnej doby v súkromnom sektore a 50-80% vo verejnom sektore, musí byť uzatvorené písomne. Nie je stanovený minimálny počet pracovných hodín. Napriek tomu v praxi existuje minimálny počet hodín potrebných na výhody zo sociálneho zabezpečenia (60 hodín mesačne).

4. prerušované zamestnanie – hlavne sezónne práce, zmluva je uzatvorená na trvalé práce ale môžu nastať obdobia prestávok spôsobené sezónnou povahou zamestnania, musí byť uzatvorené písomne

5. dočasné zamestnanie - podmienky upravujúce tento typ zamestnávania sú rovnaké ako pri zamestnaní na dobu určitú, ale v tomto prípade sú v zmluve tri strany:

<< späť

Užitočné adresy

www.diplomatie.fr - ministerstvo zahraničných vecí
www.education.gouv.fr - ministerstvo školstva
www.legifrance.gouv.fr - francúzske zákony
www.anpe.fr - Národná agentúra práce
www.apec.asso.fr - Združenie pre zamestnávanie kádrov

<< späť

Užitočné rady

Francúzi sú hrdí a mimoriadne si zakladajú na tom, aby sa v ich krajine hovorilo po francúzsky. Hoci väčšina z nich hovorí aj po anglicky, ochotní sú komunikovať iba vo francúzštine, takže ovládanie tohto jazyka je pre prípadných záujemcov o prácu nevyhnutnosťou.


<< späť

Výška odvodov, dane

Odvody
Odvody na sociálne poistenie sú platené časť zamestnávateľom a časť zamestnancom.

Dávky
Výdavky na zdravotné ošetrenie sú preplácané systémom sociálneho zabezpečenia na základe zmluvne dohodnutej percentuálnej sadzby. Časť je platená vami a výdavky presahujúce zákonné poplatky sú platené doplnkovým systémom poistenia (vzájomné poistenie a pod.). Tieto systémy môžu byť platené celkovo zamestnávateľom, zamestnancom alebo oboma.

Dane nie sú dvádzané priamo zo vašej mzdy vašim zamestnávateľom. Sú založené na princípe vášho daňového priznania, teda musíte ich priznať a zaplatiť sami. Maximálna sadzba dane je 49,58%, ale existuje množstvo daňových úľav.

Ako sa platia dane
Každoročne vo februári daňové úrady zasielajú každej zdaniteľnej domácnosti (zosobášené alebo spolužijúce páry a jednotlivci) formulár na daňové priznanie. Príjem, ktorý má byť zdanený je ten z predchádzajúceho roka. Priznanie musí byť správne vyplnené počas termínu určeného daňovými úradmi, ináč vám hrozí pokuta.

Základy výpočtu
Výpočet dane z príjmu je založený na čistom príjme zarobenom zamestnancom alebo párom. Daňoví poplatníci majú výhody z množstva zliav, zrážok a obmedzení závisiacich na situácii zdaňovanej domácnosti. Zdaňovanie je počítané podľa systému určenia úľav na rodinných príslušníkov voči dani. Je založené na sadzbe použiteľnej na každú skupinu tvoriacu zdaniteľný príjem, obmedzenia sadzby závisia na množstve častí zodpovedajúcich situácii a rodinných výdavkoch daňovníka. Maximálna sadzba je 49,58%.

Ďalšie dane a zrážky
R.D.S. – odškodnenie za sociálne záväzky
C.S.G. – doplnkové odvody na sociálne zabezpečenie na pomoc chudobným
Toto sú odvody určené na zníženie záväzkov sociálneho zabezpečenia. Sú platené zamestnancami a počítajú sa podľa príjmu a koeficientu určeného vládou. Časť týchto odvodov je zaevidovaná v zdaniteľnom príjme a podriadená dani z príjmu jednotlivcov.

Ďalšie dane a odvody zahŕňajú:
- daň z majetku založená na bývaní a mieste pobytu (platená majiteľom)
- daň z pobytu (platená užívateľom budovy bez ohľadu na to, či je majiteľom alebo nájomníkom k 1. januáru)
- audiovizuálna koncesia (ročná) – ak máte jeden alebo viac televízorov
- DPH (Daň z pridanej hodnoty) – tri sadzby závisiace od druhu produktu

Francúzsko podpísalo dohody o daniach s väčšinou krajín EEA z dôvodu predchádzania problémov s dvojitým zdaňovaním.

<< späť

Zamestnania, o ktoré je záujem

Voľné pracovné príležitosti nájsť najmä v oblastiach: telekomunikačný sektor, zdravotníctvo, cestovný ruch, bankovníctvo a poisťovníctvo, IT, výroba motorových vozidiel, letectvo a kozmický výskum, výroba vína, poľnohospodárstvo a textilný priemysel. Na trhu práce najviac chýbajú systémoví analytici, výskumní pracovníci a vedci. Vo všeobecnosti platí, že perspektíva nájsť si zamestnanie je lepšia na strednej manažérskej úrovni a na seniorských pozíciách.

<< späť

Zdravotná starostlivosť

Po vstupe SR do Európskej únie je občanom SR vo Francúzsku poskytovaná nevyhnutná a neodkladná zdravotná starostlivosť po predložení Európskeho preukazu zdravotného poistenia.

Platná legislatíva vo Francúzsku však vyžaduje spoluúčasť pacienta. To znamená, že ak pacient nie je pripoistený, časť nákladov si musí uhradiť sám. Francúzske úrady vyžadujú doklad o platnom zdravotnom poistení pre akýkoľvek krátky pobyt občanov SR vo Francúzsku.

Praktický postup: Lekár na základe predloženého preukazu zo zdravotnej poisťovne na Slovensku, vystaví formulár na ošetrenie "feuille de soins (assurance maladie)", do ktorého zapíše osobné údaje pacienta a poskytnuté výkony. Pacient musí všetky lekárske ošetrenia najprv zaplatiť a potom príslušná pobočka poisťovne (podľa miesta pobytu) Caisse Primaire d´Assurance Maladie (CPAM) preplatí výdavky podľa francúzskeho práva. Lieky musí pacient najprv zaplatiť sám. Má však nárok na preplatenie výdavkov cez CPAM. Náhrada výdavkov za lieky sa vykoná len vtedy, ak sú uvedené v úradnom nariadení. V tomto prípade je potrebné nálepku z takéhoto lieku nalepiť na formulár o ošetrení. Ak je ochorenie také závažné, že pacient potrebuje nemocničné ošetrenie, dostane od lekára potvrdenie na prevoz do nemocnice. Pri akútnych prípadoch nemocnice vo Francúzsku ošetria pacienta bez nároku na akúkoľvek finančnú účasť, ale len po predložení preukazu. Na cestovanie do Francúzska nie sú stanovené žiadne požiadavky na očkovanie.

Pri poskytnutí zdravotnej pomoci je od 1. januára 2006 potrebné mať Európsky preukaz zdravotného poistenia, ktorý nahradil dovtedy používaný formulár E 111. O preukaz treba požiadať príslušnú zdravotnú poisťovňu s časovým predstihom, pretože jeho vybavovanie v SR trvá 30 dní.

Vo všeobecnosti platí, že ak idete pracovať do Francúzska, nespadáte už pod systém sociálneho zabezpečenia vašej krajiny ale pod francúzsky systém. Existuje množstvo formulárov, ktoré môžete potrebovať na pobyt a prácu vo Francúzsku. Kópie týchto formulárov môžete získať na príslušnej inštitúcii sociálneho zabezpečenia vo vašej krajine.

V prípade zdravotnej poisťovne máte nárok na urgentné bezplatné ošetrenie na základe potvrdeného a vyplneného formuláru E 111. Odporúčame uzatvoriť poistenie vo francúzskej súkromnej zdravotnej poisťovni. Globálne zdravotné poistenie vzhľadom k deficitu nepokrýva dostatočne náklady na ošetrenie, takže odporúčame uzatvoriť pripoistenie na oblasti, ktoré sú pre vás rizikové ( napríklad zubné, detské, nadštandard etc.)
 
<< späť

Zdravotné a sociálne poistenie

Do sociálnej a zdravotnej poisťovne sa musíte prihlásiť sami. Nárok na poberanie nemocenskej máte totiž len vtedy, ak platíte sociálnu poistku a ak ste odpracovali minimálne 60 hodín v predchádzajúcom mesiaci alebo 120 hodín za posledné tri mesiace.

Výška poplatkov na sociálne zabezpečenie (pred zdanením)- sadzba na rozličné odvody na sociálne zabezpečenie platená zamestnancami je približne 23%.
Všetci zamestnanci sú automaticky krytí sociálnym zabezpečením za predpokladu, že ich odvody sú aktuálne. Nasledujúce je zahrnuté: výdavky na zdravotnú starostlivosť (konzultácie, lieky, hospitalizácia, laboratórne výdavky, náklady optika, zubná starostlivosť a protézy). Taktiež sú zahrnuté obdobia nepracovania (choroby, materstvo, pracovný úraz, choroba z povolania. Pracovníci z krajín mimo EEP podliehajú podmienkam podľa trvalého pobytu. Musia mať pracovné povolenie a povolenie na pobyt.
 
<< späť

Životné náklady

Nákupy – Obchody sú otvorené od pondelka do nedele od 9.00 do 12.00 a od 14.00 do 19.00, vo veľkých mestách nie je obedná prestávka. Supermarkety sú otvorené do 20.00 až 22.00. Potraviny a turistické obchody sú otvorené aj v nedeľu.

Banky sú zvyčajne otvorené od 9.00 do 17.00 od pondelka do piatku (podľa miesta môžu byť zatvorené od 12.00 do 14.00). Niektoré banky sú otvorené aj v sobotu.
Ceny za bývanie - Cena bývania vo Francúzsku je rozdielna a závisí od geografickej polohy. Najvyššie nájomné je v Paríži. Prenájom ubytovania je možný cez ponuky v novinách a bezplatných týždenných novinách alebo cez realitných agentov alebo majiteľov, v tom prípade ale musíte platiť za služby. Prenajať alebo kúpiť si byt je možné aj priamo od majiteľa (ponuky sú v novinách ako napríklad „Particulier a Particulier“). Miesta na prenájom možno tiež nájsť cez internet. Niektoré radnice tiež môžu pomôcť pri hľadaní ubytovania. Často sa vyžaduje depozit ekvivalentný 2 mesačnému nájmu ( je vrátený nájomníkovi pri odchode). Poplatky agentúram sú obvykle vo výške mesačného nájomného. Nájomné sa platí vopred. Po nasťahovaní nájomník obvykle musí zaplatiť 3 až 4 mesačné nájomné ( nájomné za 1. mesiac, depozit a náklady agentúre).
 
<< späť

Prístup na pracovný trh

Od 1. júla 2008 občania SR nepotrebujú pracovné povolenie na žiadny typ práce vo Francúzskej republike, nie sú povinní žiadať o pobytové povolenie na príslušných prefektúrach a nemusia platiť žiadne poplatky v súvislosti so získaním pracovného povolenia alebo umiestnením sa na trhu práce.

Francúzsko prijalo päťročné  prechodné obdobie, počas ktorého mohlo byť obmedzené zamestnávanie pracovníkov z iných krajín EÚ. Slovensko a Francúzsko v roku 2005 podpísali bilaterálnu dohode, na základe ktorej môže vo Francúzsku pracovať 300 mladých slovenských odborníkov ročne. V praxi to znamená, že Slováci, ktorí do 1. júla 2008 chceli pracovať vo Francúzsku, potrebovali získať pracovné povolenie.

Po dvoch rokoch od vstupu SR a ďalších deviatich krajín do EÚ, teda po 1. máji 2006, Francúzsko ešte potvrdilo svoje rozhodnutie pokračovať v päťročnom prechodnom období. Ale v roku 2008 od tohto pôvodného zámeru ustúpilo.

Pracovný trh: Francúzsko patrí medzi najvyspelejšie priemyselné krajiny – má štvrtú najsilnejšiu ekonomiku na svete a ponúka relatívne veľké pracovné príležitosti.
Na miesta vo verejnej službe sa musí absolvovať písomné a ústne preskúšanie. V malých a stredných podnikoch je nábor často vykonávaný manažérom, vo veľkých spoločnostiach sú výbery vedené personálnym manažérom alebo HR manažérom, niekedy spolu s manažérom predmetného oddelenia. Na niektoré náborové procedúry sú poverovaní profesionáli (agentúry, konzultanti), ktorí klientom predstavia iba 2 až 4 kandidátov. Následne po podaní žiadosti vám podnik často pošle špeciálny alebo štandardný formulár alebo dotazník na vyplnenie a vrátenie.

Pre občanov krajín EÚ, na ktoré sa nevzťahujú prechodné obdobia v súvislosti s pracovným povolením je postačujúce preukázať pred zamestnávateľom svoju občiansku príslušnosť predložením platného pasu, alebo národnej identifikačnej karty (občianskeho preukazu). Ak práca ktorú mienia vykonávať nepresahuje tri mesiace, je postačujúce predložiť dohodu alebo pracovnú zmluvu, podpísanú zamestnávateľom. Ak si želajú pracovať v rozsahu 3 až 12 mesiacov, je potrebné požiadať o pobytovú kartu, ktorá bude automaticky vystavená, ak sa záujemca preukáže dohodou alebo pracovnou zmluvou, podpísanou zamestnávateľom. Doba platnosti pobytovej karty je rovnaká ako dĺžka pracovného úväzku, vyznačená v dokumente. Ak si želajú pracovať vo Francúzsku viacej ako 12 mesiacov, alebo na dobu neurčitú, je potrebné do troch mesiacov po príchode do Francúzska žiadať pobytovú kartu EÚ alebo Európskeho hospodárskeho priestoru. Taktiež im bude vystavená automaticky po predložení dohody alebo pracovnej zmluvy, podpísanej zamestnávateľom.
 
<< späť

Cestovanie v krajine
Informácie pre cestovanie
Zemepisné informácie

Stránka zo zemepisu

Poloha na mape Európy: v západnej Európe. Územie zväčša vymedzujú prirodzené hranice. Na severe ho ohraničuje Lamanšský prieliv a Severné more, na západe Atlantický oceán, na juhu hrebene Pyrenejí a dlhé pobrežie Stredozemného mora a ostrovom Korzika (8862 km²). Východné hranice sledujú hrebene Álp a pohoria Jury, na dlhom úseku je hranicou rieka Rýn. Rozlohou je to najväčšia členská krajina EÚ (pätina jej územia).

Susedné krajiny: Belgicko (dĺžka hranice 620 km), Luxembursko (73 km), Nemecko (451 km), Švajčiarsko (573 km), Taliansko (515 km), Monako (4,4 km), Španielsko (650 km), Andorra (56,6 km), pobrežie 3 427 km. Na území Severnej a Južnej Ameriky hraničí Francúzsko (Francúzska Guyana - 580 km s Brazíliou a 520 km soSurinamom). Jeho zámorské územia obmýva Indický a Tichý oceán. Karibský ostrov Saint-Martin je rozdelený na francúzsku a holandskú časť, takže v dĺžke 10, 2 km hraničí s Holandskom. Suverenita francúzskeho územia v Antarktíde nebola uznaná väčšinou iných krajín.

Rozloha: 643,4 tis. km2, z toho 640 tis. v metropolitnom Francúzsku. Reliéf krajiny tvoria z 2/3 nížiny, hlavnými horskými masívmi sú Alpy (s najvyšším vrchom Mont-Blanc - 4.807 m, Pyreneje, Jura, Ardeny, Centrálny masív a Vogézy. najväčšími sú Loira (1012 km), Rhôna (552 km prameniaca zo Ženevského jazera vo Švajčiarsku),Garonne (575 km v Španielsku), Seina (776 km) a časť toku Rýna.Dĺžka pobrežia 3427 km, prístup k štyrom moriam ( Severné more, Lamanšský prieliv, Atlantický oceán, Stredozemné more).Počet obyvateľov: 63,8 mil. (2008), z toho 2,9 mil. v zámorských teritóriách. 60,9 mil. V metropolitním Francúzsku. V krajine trvalo žije aj 3,3 mil. cudzincov, najmä Talianov, Španielov, Portugalcov a Alžírčanov.

Hustota osídlenia: 116,5 obyv. / km2 (2007)

Hlavné mesto: Paris/Paríž, 9.600.000 obyv. (2007) je zároveň najväčším mestom krajiny.

Ďalšie dôležité mestá: Lyon 1,26 mil. obyv., Marseille 1,23 mil., Lille 959 tis. obyv.

Územné členenie: Francúzske teritórium sa člení na metropolitnú časť, ktorej súčasťou je aj ostrov Korzika (metropolitné Francúzsko nazývajú Francúzi aj l'Hexagone (šesťuholník), kvôli jeho geografickému tvaru), 4 zámorské departmenty, (Guadeloupe, Martinique, Guyane a La Réunion), 4 zámorské správne korporácie (Francúzska Polynézia, Nová Kaledónia, Wallis a Futuna a Francúzske antarktické a austrálske územia) a územné celky s osobitným štatútom: Mayotte a Saint-Pierre-et-Miquelon. Francúzsko má 57 miest s viac ako 100 tisíc obyvateľmi.

Z hľadiska samosprávnych celkov na miestnej úrovni a ich kompetencií vo Francúzsku rozlišujeme :
Obce: 36 763 obcí vo Francúzsku, ktoré sú najmenšími samosprávnymi celkami, disponujú základnými kompetenciami, ako sú výstavba škôl, urbanizmu, sociálne činnosti, odvoz domáceho odpadu, asanácia...
Departmenty: Vznik departmentov (96 metropolitných + 4 zámorské) je výsledkom revolúcie v roku 1789. Majú široké kompetencie v oblastiach sociálnej politiky, výstavby a správy stredných škôl, výstavby a údržby cestných komunikácií...
Regióny: 26 regiónov, z čoho 4 zámorské, sú najmladšími samosprávnymi celkami, ktorých kompetencie sa však neprestajne rozširujú. Regióny vedú politiku zameranú na ekonomický rozvoj, odborné vzdelávanie a rozvoj územia.

Regióny
Alsace
V Alsasku si možete vychutnať prírodu v intenzívnom tichu lesov, hľadiac na jazerá a potôčiky, v nížinách a sadoch sa objavuje úžasná symfónia fárieb, od pieskovej ružovej až po azúrovú modrú.Oddych je v týchto končinách umením, tradíciou...
viac informácií

Aquitaine
Oblasť Aquitaine leží na križovatke hlavnej parížsko-španielskej a atlanticko-stredozemnej cesty a je veľmi dobre prístupné svetu najmä vďaka svojmu pobrežiu. Prírodné krásy, rôznorodosť kultúrného...
viac informácií

Auvergne
V Auvergne sa nachádzajú stovky vulkánov. Obzvlášť známy je Puy de Dôme, pre náročný prístup, hlavne pre cyklistov Tour de France. Trocha ďalej na juh sa nachádzajú horské masívy Sancy a Cantal, s najväčším vulkánom v Európe...
viac informácií

Basse-Normandie
Normandie je krajom riek, lesov a lúk. Vikingská história, zámok Gaillard, Mont-Saint-Michel, početné opátstva a holubníky vytvárajú jedinečný charakter tejto oblasti. Katedrály, opátstva ako Jumieges, Rouen, Caen a Lisieux...
viac informácií

Bourgogne
Prichádzajúc sem po ceste z Tróje, Francúzi pri pohľade na Dijon zvolali: Aké prekrásne mesto, je to mesto stoviek zvoníc. Dijon od tej doby stratil mnohé zo svojich zvoníc, ale udržal si svoju skutočnú veľkoleposť...
viac informácií

Bretagne
Hlavným mestom tejto oblasti je Rennes. Bretagne je oblasť s neopakovateľným charakterom. Pobrežné Bretónsko je krajinou vetra, rozvlneného mora a búrok. Vnútrozemie má svoju neopakovateľnú atmosféru kúziel, mýtov...
viac informácií

Centre
Návšteva Centre-Val de Loire znamená objavenie čistého potešenia, prechádzaním od zámku k zámku, jednoduchá radosť skrytá v mystickej krajine. V tomto regióne s hlavným mestom Orléans sa musíte naladiť na prírodu...
viac informácií

Champagne-Ardenne
Bola to Kontesa de Troye, ktorej sa podarilo získať pre oblasť Champagne-Ardenne samostatnosť. Zlatým vekom pre tento región bolo 13. storočie, vďaka mnohým jarmokom, ktoré sa tu konali...
viac informácií

Corse
Viac ako tisíc kilometrov korzického pobrežia vytvára krajinu, ktorá je v Stredozemnom mori celkom jedinečná. Zátoky v Cap Corse, zálivy s jemným pieskom na západnom pobreží, divoké skaly na juhu, rozľahlé pláže...
viac informácií

Franche-Comte
Jedným zo spôsobov, ako si užiť tento región, je precestovať jeho cestičky: historické " route de Monts et Merveilles", francúzsko-švajčiarsku "route horlogere, "route des fortifications de Vauban", píniovú cestu...
viac informácií

Haute-Normandie
Normandie je krajom riek, lesov a lúk. Vikingská história, zámok Gaillard, Mont-Saint-Michel, početné opátstva a holubníky vytvárajú jedinečný charakter tejto oblasti. Katedrály, opátstva ako Jumieges, Rouen, Caen a Lisieux...
viac informácií

Ile-de-France
Ile-de-France je hymnou slávy zámkov. Z feudálneho zámku cez kráľovské obydlia a zámky z obdobia romantizmu sa vrátite do dejín. A Ile-de-France taktiež znamená prírodu a jej prezentáciu v maľbách impresionistov...
viac informácií

Languedoc-Roussillon
Región Languedoc-Roussillon s hlavným mestom Montpellier má čo svojim návštevníkom ponúknuť počas celého roka. Od Camargue po Katalánske Pyreneje, od pobrežia Languedoc po La Margeride a l´Aubrac, cestou z Roussillon...
viac informácií

Limousin
Limousin s hlavným mestom Limoges leží v strede Francúzska medzi Auvergne a Aquitaine, na výbežkoch centrálneho masívu, smerom k Atlantiku. Striedajú sa tu zelené lesy a lúky s pasúcim sa hovädzím dobytkom...
viac informácií

Lorraine
V Lorraine sa na Vás pozerá 20 storočí histórie. Nachádza sa na rázcestí významnej európskej cesty. Oblasť Lorraine mala veľa skúseností s vojskami šľapajúcimi po jej pôde, ako pri Verdun alebo Bitche...
viac informácií

Midi-Pyrenees
Krajina histórie s mnohými zámkami a kamennými mestami, miesto, kde katarizmus a renesancia zanechali stopy v kameni i v srdciach, krajina priateľských a otvorených ľudí, krajina, v ktorej sa umelci zdokonaľujú...
viac informácií

Nord-pas-de-Calais
V regióne Nord-pas-de-Calais nájdete mestečká plné umenia a histórie, pobrežie Côte d´Opale a otvorené prírodné scenérie. Z výšky útesov dvoch Mysov sa vám naskytne neprekonateľný výhľad ponad kanál La Manche...
viac informácií

Pays de la Loire
Nantes, hlavné mesto Pays de la Loire je najkrajšie zo západného brehu rieky. Vychutnajte si svieži vietor zo západu, vôňu jódu a soli, svetlá Loire, atmosféru pri káve, tropické stromy v botanickej záhrade...
viac informácií

Picardie
Dejiny Picardie s hlavným mestom Amiens Vás prenesú od počiatku existencie ľudstva so svojimi veľkolepými neolitickými miestami až po bojisko 1. svetovej vojny. Cesta Vás povedie z pevností do opevnených hradov...
viac informácií

Poitou-Charentes
Poitou-Charentes je pozvánkou na návštevu najslnečnejších pláží na pobreží Atlantiku v Royan a na ostrovoch Ré, Aix a Oléron. Tvárou v tvár histórii sa ocitnete neďaleko veží La Rochelle, v pevnosti Boyard...
viac informácií

Provance-Alpes-Côte d´Azur
Uzatvorené medzi Alpskými vrchmi a pobrežím Stredozemného mora je Provensálsko región plný kontrastov, či už v prírode alebo kultúre. Massif des Ecrins, náhorná plošina Haute-Provence s olivovníkmi, hroznom a levandulou...
viac informácií

Rhône-Alpes
Od nepamäti bol región Rhône-Alpes obchodným regiónom, ktorý sa môže pýšiť prvotriednym systémom ciest. Príroda je tu plná krásy. Impozantná alpská horská scenéria s dominantou Mont Blanc, prírodné rezervácie...
viac informácií

Významné francúzske mestá
Ajaccio
Ajaccio, v korzickej francúzštine Aiacciu, je hlavným mestom oblasti Corse-du Sud a od roku 1810 aj hlavným mestom regiónu Korzika. Nachádza na západnom pobreží ostrova Korzika, 210 km...
viac informácií

Amiens
Prechádzky po hlavnom meste Amiens Vám poskytnú neopakovateľné zážitky. Prvé kroky by mali viesť ku katedrále. Katedrála v Amiens je postavená v gotickom slohu a bola vyhlásená UNESCO-m....
viac informácií

Besançon
Besançon, mesto umenia a dejín, Vaubanova citadela, astronomické vežové hodiny Katedrály St-Jean, Múzeum krásneho umenia, Granvelleho palác v Besançone, Kráľovský solivar v Arc-et-Senans...
viac informácií

Bordeaux
Nenechajte si ujsť: Esplande des Quinconces, najväčšie centrum mesta, Budovy vinúce sa popri nábreží, promenády, výlety po rieke a "guinguittes" (kaviarničky oproti nábrežiu a tanečné sály)...
viac informácií

Caen
Hlavný mestom Normandského vojvodstva je od čias Viliama Dobyvataľa mesto Caen. Je bohaté na pamiatky: feudálny zámok, slúžiaci dnes ako múzeum Normandie, umelecké múzeum, mužské a ženské opátstvo....
viac informácií

Châlons-en-Champagne
Turistické informačné centrum: 3, quai des Arts, 51000 Châlons-en-Champagne, tel.: (+33) 03 26 65 17 89, fax: (+33) 03 26 65 35 65...
viac informácií

Clermont-Ferrand
Festivaly: Festival International du Court Métrage. Festival krátkych filmov International du Court Métrage prebieha v zime a mediálny program Európskej únie ho aktívne podporuje. Je to jeden z najlepšie...
viac informácií

Dijon
Nenechajte si ujsť: Palais des Ducs et des Etats de Bourgogne (vojvodcovský palác), vonkajšia architektúra, Rue de Forges a jeho radnice, Rue Verrerie a antikvariáty, kostol Notre-Dame...
viac informácií

Lille
Nenechajte si ujsť: Prechádzku v starom meste medzi Palais Rihour a Îlot Comtesse, Múzeum umenia De Beaux a jeho pozoruhodné zbierky, Múzeum v Hospice Comtesse, Mestskú radnicu a jej zvonicu...
viac informácií
 
Limoges
Festivaly: Január - Február. Festival Danse Emoi sa strieda s Choreographic Itineraries (festival súčasného tanca). Festival súčasného tanca sa koná každé dva roky a jeho organizátorom je kultúrne centrum...
viac informácií

Lyon
Nenechajte si ujsť: Románske divadlo a stará renesančná časť Lyonu, Bazilika Fourviere a La Croix Rousse s jeho dielňami tkáčov hodvábu, Kultúrny život: každé dva roky sa opakujúci festival umenia...
viac informácií

Marseille
Nenechajte si ujsť: Bazilika Notre-Dame de la Garde, Malé rybárske prístavy, zátoky, Château d´If a Le Frioul atchipelago, Starý prístav, Canebiere (alej z 19. storočia), Vieille-Charité a oblasť Panier...
viac informácií

Metz
Nenechajte si ujsť: Katedrála Saint-Etienne, Múzeum v Cour d´Or, Kostol Saint-Pierre-aux-Nonnains (okolo roku 400), Námestie Saint-Louis (stredovek), Námestia z 18. storočia: Place de la Comédie, Place d´Armes, Place Saint-Thiébault...
viac informácií

Montpellier
Nenechajte si ujsť: Historické centrum a jeho stredoveké uličky a radnice, Place de la Comé die, Mikvé, rituálny židovský kúpeľ, Víťazný oblúk, Botanická záhrada a Fakulta medicíny, Katedrála Saint-Pierre...
viac informácií

Nantes
Nenechajte si ujsť: Katedrála sv. Pierra a Katedrála sv. Pavla, Château des Ducs de Bretagne, Musée des Beaux Arts (výtvarné umenie), Jardin des Plantes (botanická záhrada), Prístav Île Feydeau...
viac informácií

Orléans
Orléans, mesto na legendárnej rieke Loire, má nádherné a prestížne dejiny. Priam ideálna poloha ponúka kvalitnú klímu, čo predstavuje pre život v tomto prostredí nespornú výhodu...
viac informácií

Paríž
Eiffelova veža: Táto elegantná kovová konštrukcia týčiaca sa nad Parížom je už 113 rokov stará. Eiffelova veža, pôvodne symbol mesta, sa v celom svete dostal do povedomia ako symbol Francúzska...
viac informácií

Poitiers
Poitiers, mesto na západe Francúzska, bolo kedysi hlavným mestom Poitou a v súčasnosti je hlavným mestom oblasti Vienne. Nachádza sa na spojnici Boivre s Clam a zaberá svahy a končiare náhornej roviny, ktorou je z troch strán obklopená...
viac informácií
 
Štrasburg
Nenechajte si ujsť: Katedrála Notre - Dame a jej astronomické hodiny, La Petite France a jej ohradené domy a kanály, Ponts Couverts a panoramatická terasa Barrage Vauban, Place de la République a jeho majestátna historická budova...
viac informácií

Toulouse
Nenechajte si ujsť: Place du Capitole a radnica, Bazilika Saint- Sernin, Staré mesto Toulouse, Radnice: Assézat, Bernuy a Bemberg, Kanál du Midi (na zozname pamiatok kultúrneho dedičstva UNESCO)...
viac informácií

Zámorské Francúzsko sa člení na:
Zámorské departementy a zámorské územia Francúzska sa rozprestierajú v KaribikuSevernej a Južnej Amerike, v Indickom oceáne a Oceánii. Francúzi často nazývajú metropolitné Francúzsko l'Hexagone (šesťuholník), kvôli jeho geografickému tvaru.    

Klimatické podmienky:

Tri typy podnebí: oceánske - na západe, stredomorské - na juhu, kontinentálne – v strede a východe Francúzska. Na sever a východ od Paríža je kontinentálne podnebie s horúcim letom s častými dažďami a chladnými zimami s množstvom snehu. Normandia a Bretónsko sú povestné aj chladným letom. Juh a najmä pobrežie Stredozemného mora charakterizuje dlhé a veľmi teplé leto bez zrážok a mierna zima. Vyskytuje sa tam občas mistrál (prudký vietor), ktorý môže narobiť aj veľké škody. Vo vyšších polohách Álp je aj v lete dosť snehu na lyžovanie.

Ráz krajiny: Oblasti s poľnohospodárskou produkciou a lesníctvom sa rozprestierajú na rozlohe 48 miliónov hektárov, tvoria 82% metropolitného územia. Lesy tvoria 26 % rozlohy a po Śvédsku a Fínsku predstavujú tretí najrozsiahlejší masív v EU. Rozloha francúzskych lesov vzrástla o 35 % od roku 1945 a v roku 2000 sa zdvojnásobila. Vo Francúzsku rastie 136 druhov stromov, čo je výnimočné pre európsku krajinu. Za posledných 20 rokov vzrástol aj počet vysokej zveri: populácia jeleňov sa zdvojnásobila a srncov až strojnásobila.

Za účelom záchrany prírodného bohatstva štát vytvoril: 7 národných parkov, 133 prírodných rezervácií, 463 chránených zón, 389 chránených prímorských oblastí, 35 regionálnych prírodných parkov (približne 7 % celkovej rozlohy krajiny). Na ochranu životného prostredia sa vydalo Francúzsko 32 miliárd EUR, čo predstavuje 516 EUR na obyvateľa. Náklady na likvidáciu odpadových vôd a odpadu predstavujú &frac34; z celkovej sumy.

Smerové telefónne číslo: +33
Čas: SEČ  

Zámorské regióny (departementy):

A. Gaudaloupe

Úradný jazyk:
francúzština;
Názov prefektúry: Basse-Terre;
Obcí: 34;
Rozloha: 1 703 km²;
Počet obyvateľov: 438 820;
Hlavné mesto: Pointe-Pitre.
Mena: euro;
Časové pásmo:
mínus 6 hodín oproti SEČ;
Internetová doména: .gp;
Telefonická predvoľba: 590.

Okrem úradnej francúzštiny sa na ostrovoch používa aj kreolčina, ktorá je zmesou jednoduchej francúzštiny s anglickými prvkami. Na Guadaloupe sa dohovoríte aj po anglicky.

Guadeloupe (v doslovnom preklade "rieka vlka" – podľa panny guadalupskej zo Španielska) je malá skupina ostrovov v Karibiku v Severných Záveterných ostrovoch asi 600 km na sever od Južnej Ameriky a 600 km na východ od Dominikánskej republiky. Kedysi sa Guadeloupe nazýval „Karukera“, čiže „ostrov krásnych vôd“. Ostrovy sú integrálnou súčasťou Francúzska. Sú jeho zámorským departementom a zámorským regiónom.

Guadaloupe pozostáva: z ostrova Guadaloupa (1509 km2, ktorý morská úžina (Rivière Salée ("Slaná rieka") delí na dve časti: Basse-Terre ("Nízka zem" – 943 km2) a Grande-Terre ("Veľká zem" – 566 km2), nížinatého ostrova Le Désirate, ostrova Marie- Galante, ostrovov îles des Saintes (9 ostrovčekov, z toho 2 obývané: Terre de Haut a Terre de Bas a ostrovov Îles de la Petite Terre ("Ostrovov Malej zeme", ktoré tvoria dva ostrovčeky a koralový útes). Prvý ostrov je vápencový, plochý a vyprahlý s nádhernými plážami  bieleho piesku, obklopený korálovými útesmi. Sú na ňom rozsiahle plantáže cukrovej trstiny a chová sa na nich hovädzí dobytok. Druhá časť Grande-Terre je divokejšia, a dominuje mu 1467 m vysoká sopka Souffriere. Obklopuje ju neobvykle krásny tropický les, ktorý je siedmym národným parkom Francúzska s nádhernými vodopádmi. Najznámejšími letoviskami sú: Gosier, Saint Anne, Saint Francois s rybárskym prístavom a nádhernými vodopádmi. Tento vulkán bol naposledy činný v roku 1977, keď museli kvôli nemu evakuovať mestečko Basse de Terre. Na ostrove Grande Terre je medzinárodné letisko Pole de Caraibes. Atrakciami turistov sú vodné lyžovanie, surfing, flying surf, jet sky, výlety katamaranmi, plachetnicami či výletnými loďami na malé ostrovy či iné frankofónne karibské ostrovy – Dominiku či Svätú Luciu.

Le Désirate (Ostrov prianí) disponuje turisticky atraktívnymi bielymi piesočnými plážami, dlhými korálovými útesmi ideálními na potápanie a výletné plavby. Marie-Galante (Ostrov 100 mlynov) dostal pomenovanie po mlynoch na mletie cukrovej trstiny, z ktorej sa tu vyrábajú najkvalitnejšie druhy bieleho rumu.         
   
Les Saintes (Sväté ostrovy) sú turisticky najhojnejšie navštevované z ostrovov Guadaloupe. Predovšetkým dva  nich, ktoré sú obývané – Terre de Haut a Terre de Bas. Výletnými cieľmi je ale i šesť ostrovčekov, ktoré poskytujú útočiská pre viacero druhov vtáctva. Terre de Haut sa stal atraktívnym kvůli svojej nádhernej zátoke s neuveriteľne čistou vodou, nezvyčajnými homoľami cukru a šarmantnou dedinkou s pokojnými uličkami. Susedný Terre de Bas je poľnohospodárskou a rybárskou základňou turistického priemyslu na Guadeloupe. 

Guadaloupe je ideálnou exotickou dovolenkovou destináciou. Poskytuje príležitosť na vodné športy, lov veľkých rýb, potápanie a kaňoning. Dajú sa odtiaľ podnikať výlety na všetkých päť ostrovov patriacich ku Guadeloupe. Do januára 2007 k departementu (regiónu) administratívne patrili aj severnejšie ostrovy mimo súostrovia Guadeloupe (Saint Barthélemy ("Svätý Bartolomej") Saint Martin ("Svätý Martin"), ktoré sú dnes samostatnými územiami Francúzska.Gaudaloupčania sú väščinou (80 percent) potomkami černošských otrokov, ktorí pracovali na plantážach niekdajších francúzskych veľkostatkárov, prípadne miešanci černochov a francúzskych osadníkov. Historicky najstaršou populáciou sú pôvodní francúzski kolonisti (cca 10 percent), tzv. „beké“. Na ostrove výrazne cítiť prítomnosť francúzskej kultúry, ale aj čiernej Afriky. Multikultúrny charakter ostrova spestrujú prisťahovalci z Indie, Číny a bývalých francúzskych kolónií na Blízkom východe, z Libanonu a Sýrie. Väčšina obyvateľov vyznáva rímskokatolícke náboženstvo. Na ostrove žijú aj príslušníci rôznych protestantských cirkví, hinduizmu, islamu a iných náboženstiev.Černosi a mulati tvoria 74 %, belosi 10 %, Indovia 11 %,Libanončania a iní Arabi 3 %, Číňania 2 % obyvateľstva.

Guadeloupe objavil v roku 1493 objavil Krištof Kolumbus. Roku 1635 ostrovy dobyli francúzski piráti a dostali sa do vlastníctva Západoindickej spoločnosti. Od roku 1674 boli pod priamou správou francúzskej koruny. V rokoch 1794 až 1816 o ne Francúzsko bojovalo s Britániou. V roku 1816 sa stali francúzskou kolóniou a od roku 1946 sú zámorským departementom Francúzska.
Guayana

B. Francúzska) Guyana
(po francúzsky Guyane française), je francúzske územie - zámorský departement azámorský región v Južnej Amerike - prefektúra Cayenne. 
Úradný jazyk: francúzština, druhý jazyk kreolčina;
Rozloha: 86 504 km štvorcových; 
Počet obyvateľov: 157 213; 
Hustota obyvateľstva: 2 obyvatelia na meter štvorcový; 
Mena: euro; 
Internetová doména: .gf; 
Priemerná ročná teplota: od 25 do 34 stupňov Celzia; 
Hlavné náboženstvo: katolíci; 
Vnútorné členenie: 2 obvody, 19 kantónov, 22 obcí. 
Hlavné mesto: Cayenne

Guayana je rozlohou najväčší francúzsky departement a jediné územie Francúzska a Európskej únie na juhoamerickom kontinente medzi Surinamom a Brazíliou.

Guayane je oficiálny francúzsky názov. Prívlastok „francúzska“ je len hovorový, aby sa zabránilo zámene s Britskou Guyanou (dnešná Guyana) a Holandskou Guyanou (dnešný Surinam).

Guayana je z geografického hľadiska väčšinou nížinatá, pokrytá tropickým dažďovým pralesom ( 8 milónov hektárov – 81 percent územia), v ktorom možno dodnes stretnúť ľudí najrozmanitejšieho etnického pôvodu. Je to vlastne francúzska časť divokej amazonskej nížiny, ktorá je chráneným území. Len 5 percent územia je obývaných. Významné rieky: Maroni a Oiapoque. Podnebie je rovníkové, veľmi vlhké.
Obyvatelia sú najmä černosi, mulati, mestici a Indiáni. 60% sú kreoli a vyše 10% obyvateľstva je pôvodom z európskeho Francúzska. Venujú sa najmä poľnohospodárstvu, chovu dobytka, ťažbe dreva, zlata, bauxitu a výrobe rumu a kože. Krajina je lákadlom pre ekoturizmus. Hospodárstvo je veľmi zaostalé. Priemysel aželeznica neexistujú.Vo Francúzskej Guayane, v meste Kourou je i známy francúzsky kozmodrom so základňou pre štarty kozmických rakiet Ariane - stredisko kozmických letov ESA.

Guayana je od 16. storočia francúzskou kolóniou. Od roku 1808 územie obsadzovali Briti a Portugalci. V rokoch 1854-1936 bola trestaneckou kolóniou pre ťažkých zločincov na Diabolských ostrovoch.

Ostrovy: Diabolské ostrovy (alebo Ostrovy spásy - Îles du Salut), na ktorých sa kedysi nachádzala trestanecká kolónia. Potom Île Royale ("Kráľovský ostrov"), Île Saint-Joseph ("Svätý Jozef"), Île du Diable ("Diabolský ostrov"). Hory: Sommet Tabulaire (830 m), Mitaraka (690 m), Mont Saint-Marcel (635 m)

C. Martinik
Úradný jayk: francúzština;
Hlavné mesto a prefektúra: Forte-de France (3 podprefektúry, 4 obvody, 45 kantónov, 34 obcí); 
Počet obyvateľov: 381 427; 
Mena: euro; 
Časové pásmo: mínus šesť hodín oproti SEČ;
Internetová doména: .mq; 
Telefonická predvoľba: 596

Martinik, po francúzsky Martinique, je ostrov v Malých Antilách v karibském oblasti Strednej Ameriky asi 450 km severovýchodne od Južnej Ameriky a 700 km juhovýchodne od Dominikánskej republiky. Ostrov je integrálnou súčasťou Francúzska - je jeho zámorským departementom a zámorským regiónom. Leží medzi 10. a 20. stupňom zemepisnej šírky, približne na úrovni štátov Honduras a Nikaragua.

Martinik, na severe susedí s ostrovom Dominica a na juhu s ostrovom Svätá Lucia, no so severne ležiacim Motýlim ostrovom Guadeloupe má Martinique omnoho viac spoločného ako s predchádzajúcimi dvoma. Martinique aj Guadeloupe sú súčasťou zámorského departamentu Francúzska a počas celého roka obľúbenými, slnečnými destináciami. Zoradené ako na perlovovom náhrdelníku ležia ostrovy medzi drsným Atlantikom a jemným Karibským morom.

Martinik je veľkou perlou v strede. Nachádza sa na ňom Le Lamentin, najmodernejšie letisko celého karibského regiónu. Má dobre vybudované asfaltové cesty vedúce na všetky svetové strany, viacprúdové cesty v okolí hlavného mesta Fort-de-France, na ktorých sa, samozrejme, jazdí po pravej strane. Popri pôsobivých trhoch sú tu k dispozícii najmodernejšie nákupné centrá a elegantné butiky, ktorých ponuka by bez problémov obstála aj v porovnaní s ponukou najväčších francúzskych veľkomiest. Na tomto opojne cudzorodom, ale predsa dôverne pôsobiacom ostrove sa bude od začiatku každý hosť cítiť príjemne. Úradným jazykom je francúzština, ale obyvatelia Martiniku hovoria bežne aj kreolčinou. Vo veľkých hoteloch, obchodoch a kanceláriach turistického ruchu sa dohovoríte po anglicky, či dokonca po nemecky.

Martinik je dlhý približne 60 km a široký maximálne 20 km. Keďže je obklopený drobnými ostrovčekmi, rozlohou 1128 km2 je tretím najväčším ostrovom Malých Antíl. Stred ostrova je hornatý (sopka Pelée, 1463 m), podnebie je horúce, pasátové a vlhké. Obyvateľmi sú najmä černosi a mulati ktorí žijú najmä z turistiky, pestovania cukrovej trstiny a iných tropických plodín, lovu rýb a produkcie rumu. Martinique je počas celého roka lákavou dovolenkovou destináciou. Hlavná sezóna je počas zimných mesiacov v Európe, od decembra do apríla. Pasátové vetry sa neustále starajú o prijemné schladenie ovzdušia. Priemerná ročná teplota je 26 oC. Tropické prehánky nikdy neprejdú do trvalého dažďa, ale kvapky dažďa zašumia z oblohy pri príjemných teplotách znenazdajky aj v priebehu minúty.

Martinik objavil v roku 1502 Krištof Kolumbus. Roku 1635 sa dostal pod vplyv Francúzska. V rokoch 1794 - 1816 oň Francúzsko bojovalo s Britániou a Holandskom. Od roku 1816 bol francúzskou kolóniou a od roku 1946 zámorský departement Francúzska.

Stručné dejiny ostrova:
15. júna 1502 - Krištof Kolumbus zakotvil v Carbete na Karibskom pobreží
  1635 - prvá francúzska osada s Pierre Belain d Esnambuc
   31. októbra 1636 - kráľ Ľudovít XIII. schválil dovážanie otrokov na francúzske Antily
1685 - Colbert zostavil "Code Noir" (čierny zákon) so 60 článkami, ktorý platil až do roku      1848 a vládol nad životmi otrokov
1762 až 1848 - Angličania prenikli viackrát na Martinik a dočasne obsadili ostrov
22. mája 1848 - zrušenie otroctva
8. mája 1902 - výbuch sopky Montagne pelee zničilo mesto Saint-Pierre a Fort-de-France sa stalo hlavným mestom
19. marca 1946 - Martinik obdržal Štatút francúzskeho správneho súdu, doteraz je zastúpený štyrmi poslancami a dvomi senátormi vo francúzskom parlamente.

Martinik je hrdý na svoju kuchyňu, ktorá je exotická, pestrá a korenistá. Skôr, ako sa odoberiete k stolu, nemali by ste zabudnúť na chutný Ti-Punsch, kalíštek bieleho rumu, hrubého cukrového sirupu s kvapkou citrónu. Pre pôžitkárov a fajnšmekrov je k dispozícii bohatý zoznam reštaurácií, ktorý vám zaručuje veľký výber všemožných špecialít francúzskej a kreolskej kuchyne, ale aj čínskeho, vietnamského, indického, afrického a tuniského kulinárskeho umenia.

Príprava Ti-Punsch: Malý rumový koktail. Typický nápoj ostrova namiešajte v pohári z 1 cl sirupu z cukrovej trstiny a 2 cl citrónovej šťavy. Pridajte kocku ľadu a 4 cl bieleho rumu agricole. Všetko poriadne premiešajte. Potom vytlačte citrónovú šupu a pridajte do pohára. Ak sa Vám zdá koktail príliš silný, zrieďte ho jednoducho trochou studenej vody. Na zdravie!
 
Colombo de Cabri: Kozacie alebo jahňacie mäso na kari korení. Rozkrojte tvrdé mango na kúsky, kilo kozacieho alebo jahňacieho mäsa, dve cibule, dva strúčky cesnaku, 400 g zemiakov, 200 g tekvice a 200 g cukety naporcujte na veľké kúsky. Ohrejte tri polievkové lyžice arašidového oleja a duste na ňom mäso do svetlohneda. Vyberte mäso a na oleji opražte cibuľu a cesnak, pridajte tri čajové lyžičky kari korenia a jednu polievkovú lyžicu tamarindového extraktu. Mäso vložte späť, podlejte 4 dl bieleho vína a nechajte všetko na slabom ohni pod pokrievkou variť. Po pol hodine pridajte zeleninu. Dochuťte soľou. Na koniec primiešajte jednu čajovú lyžičku citrónovej šťavy a dve polievkové lyžice hnedého rumu.

Créme Á La Noix De Coco Kokosovo-rumový krém s ovocím. Vyšľahajte 3 vaječné žĺtka so 120 g cukru do krémova. Vyškrabte dreň vanilkového struku, pridajte vaječný krém a vytvorte zmes z 250 ml kokosového mlieka a 250 ml mlieka. Varte 5 minút na miernom ohni, potom vyberte vanilkový struk. Rozmiešajte 6 cl rumu so 6 lístkami namáčanej želatíny a trochou krému a pridajte k základu. Nechajte schladiť a vyšľahajte zatiaľ 3 vaječné bielka so štipkou soli a 250 ml smotany do tuha. Pridajte oboje do masy vaječného krému a naplňte dezert do vypláchnutých formičiek. Nechajte krém v chladničke stuhnúť, potom ho prevráťte a ozdobte kúskami ovocia marinovanými v citrónovej šťave.

Accras, pate en pot, colombo, blaff, habitants (chutné raky), plnené kraby a veľa ďalších lahôdok zanechajú dobre okorenené spomienky na exotickú dovolenku. Plody mora ako langusty, soely, morskí ježkovia, ustrice a pod., sú obľúbenými špecialitami a nájdete ich v jedálnom lístku mnohých reštaurácií, ktorých jedinečná poloha s nezabudnuteľným výhľadom zanechá vo Vás magickú spomienku.

Obyvatelia Martinik prisahajú, že pohárik rumu pohladí dušu a ochráni telo pred chorobami. Už ich praotcovia si pri najťažšej robote na plantážach udržiavali dobrú náladu a zdravého ducha rumom. Podľa starej tradície sa pije ešte aj dnes na obed pohárik bieleho rumu s citrónovou štavou, cukrovým sirupom alebo osladený hnedým trstinovým cukrom. Pravý rum z Martiniku je mnohostrannejší, aromatickejší a prekvapujúcejší ako hocičo iné, čo poznáte pod týmito troma písmenami z našich zemepisných šírok.

Kreolská kuchyňa fascinuje svojou všestrannosťou a pre európske chute nezvyklými arómami. Rum, elixír Karibiku, sa nielen pije, ale používa sa na zjemnenie chutných jedál z mäsa, rýb a zeleniny a aj lahodných sladkých jedál.

Nočný život:
Diskotéky - vo Fort-de-France i v ďalších mestách a obciach sú diskotéky otvorené od stredy do nedele. Ponúkajú všetky druhy tanečnej hudby, miestnej aj svetovej. Organizujú tiež početné "live" podujatia, módne prehliadky, rôzne súťaže a pod. K najobľúbenejším patria: O Peyi (Bd Allegre), Palacio (Riviere Roche), Zipp`s (Francois), Chalet (Riviere Roche), Calebasse Cafe (Marin), Motus alebo HClub (Ducos).

Piano bary - Nočné podniky a kaviarne, v ktorých sa hrajú živé koncerty, sa nachádzajú väčšinou na predmestiach Fort-de-France. Štýlovo zamerané na jazz, varieté, či typické francúzke šansóny alebo piesne Karibiku, vždy ponúkajú skvelú zábavu. Ak sa na to cítite, môžete sami vziať mikrofón do rúk a zaspievať Váš obľúbený hit v karaoke.
 
Šport
Horská cyklistika - na ostrove je množstvo požičovní horských bicyklov, ktoré organizujú výlety alebo túry s bivakom. Ideálny a príjemný spôsob, ako spoznať krajinu a ľudí na Martiniku.

Hlbokomorské potápanie - pre účasť na tomto dobrodružstve je potrebná lekárska prehliadka. Začiatočníkom poskytnú základný výcvik v bazéne. Pokročilí sa potrebujú len preukázať licenciou. Na programe je potápanie k starému vraku Saint Pierre alebo ku kúzelným koralovým útesom na Cote Sud. Pohľad do čarovného podmorského sveta môžete získať len pri potápaní. Každá pláž je štartovacím bodom prebudenie túžby po podmorských dobrodružstvách. Loď s preskleným dnom Vás privedie do potápačských revírov, ku ktorým by ste sa vlastnými silami nedostali. Výstroj si môžete zapožičať na palube.

Surfing - pasátové vetry, ktorým sa tešia jachtári, prinášajú radosť aj surferom. Na Martinique nájdete dostatok príležitostí zasurfovať si, ale nie všetky revíri sú určené aj pre začiatočníkov. Plytké vody v chránených zátokách sú ľahšie zjazdné ako lokality so silnými prúdmi a príbojmi. Vypátrajte vhodné miesta najprv v sprievode miestnych ľudí. Kontakty nájdete v hoteloch alebo na Úrade pre cestovný ruch.

Výpravy do pralesa - športové dobrodružstvá v dažďovom lese by ste mali podnikať len so skúseným sprievodcom. On vie, ktorými trasami, vedúcimi cez hustý porast zelene, sa dá dostať na kopec, a ako bezpečne zleziete po mokrej skalnej stene.

Golf
Golf de la Martinique
F-97229 Trois-llets
Tel.: 00596 683281; Fax.: 00596 683897

Turistické informačné centrum
Office du Tourisme de la Martinique
Rue Ernest Deproge
F-97206 Fort-de-France
Tel.: 00596 63 79 60 - Fax: 00596 73 66 93

D. Réunion
Réunion – je ostrov, zámorský departement a zámorský región Francúzska a EÚ (4 obvody, 49 kantónov, 24 obcí); La réunion znamená „zjednotenie“ alebo „schôdza“. Hlavné mesto: Saint Denis;
Ďalšie mestá: Saint-Gilles, Saint-Leu, Saint-Pierre, Etang-Salé, Saint-Benoit;   
Poloha: leží v Indickom oceáne, východne od Madagaskaru;
Rozloha: 2,517 km²;
Počet obyvateľov: 799 tisíc (2009);
Hustota obyvateľov: 312 obyv./km² (2006);
Národnostné loženie: Francúzi, Afričania, Malagasovia, Číňania, Pakistanci, Indovia; Úradný jazyk: francúzština, ale používa sa aj réunionská kreolčina;
Náboženstvo: katolíci (70 percent), hinduizmus, islam, buddhizmus; Mena: euro; Internetová doména: .bm
Časové pásmo: Slovensko + 2 hodiny;

Réunion je francúzskou perlou Indického oceánu. V porovnaní s ostatnými ostrovní je výnimočný aj tým, že sa rozprestiera v tropickom pásme, 10000 km od Paríža, na opačnom konci sveta. Táto hora s plochou 2500 m2 odpočívajúca v Indickom oceáne má mnoho tvárí. Je ostrovom južných morí, ktorý lemujú lagúny a pláže s bielym pieskom, ultramoderné mestá kontrastujú so starovekými izolovanými dedinkami sídliacimi hlboko v horách a prekvapuje výnimočnou a rozmanitou prírodou. Bol to práve vrtoch vulkanickej činnosti, ktorá vytlačila ostrov z mora pred takmer 3 miliónmi rokmi. Najväčšia príťažlivosť Réunionu tkvie v rozmanitosti krajiny, ktorá sa v priebehu desiatich kilometrov môže zmeniť na nepoznanie. Svoju rannú túru po vulkáne môžete zakončiť plávaním v lagúne a pozorovaním slnka zapadajúceho za koralový útes.
Do zálivu Saint-Paul, ktorý je lemovaný čiernym pieskom, dorazili Francúzi prvýkrát v 17. storočí. Dnes je už na tomto mieste z diaľky vidieť pouličný trh prekvitajúci farbami a vôňami. Západnému pobrežiu, ktoré je chránené pred prudkým vetrom a ktoré má len mierny spád, dominujú koraly a biele piesočnaté pláže. Táto časť ostrova vyvoláva v človeku pocit, že dovolenka tu trvá celý rok, a to práve vďaka pôsobeniu mierneho podnebia v oblasti obratníka Kozorožca. Na nádhernej pláži Boucan Canot si môžu surfisti vychutnávať kryštálovo čisté vlny. V prístavisku pre jachty v Saint-Gilles sa lode a rybárske člny kolíšu vďaka pasátom. Táto pôvodne rybárska dedinka sa stala hlavným prímorským strediskom. Na pláži Roched Noires je more, ideálne podmienky na surfovanie a slnko k dispozícii 365 dní v roku! Na tomto krásnom ostrove sa mládež stretáva pod vždy modrým nebom a zabáva sa v rytme najnovšej hudby. Tu sa začína veľká lagúna, ktorá sa ťahá až do dĺžky desiatich kilometrov. Vďaka svojim plytkým vodám poskytuje bezpečné miesto na kúpanie a je tiež veľmi populárna medzi domorodcami. Vysoké borovice na okraji pláže poskytujú príjemný tieň, v ktorom posedávajú ľudia na nekonečných piknikoch. Oproti koralovému útesu sa nachádzajú reštaurácie so stolmi prestretými priamo na piesku, plné ľudí, ktorí si pochutnávajú na grilovaných rybách. V podvečer láka západ slnka zaľúbené páry, ktoré sa pokúšajú zbadať slávny zelený lúč, posledný pozdrav od slnka skôr než zmizne za horizontom.

Réunion je integrálnou súčasťou Francúzska. Pri vstupe na ostrov platia rovnaké pravidlá ako pri vstupe do Francúzska – je potrebné mať platný občiansky preukaz alebo pas. Víza do 90 dní pobytu sa nevyžadujú od občanov EÚ.  

Réunion – má klimatické podmienky, ktoré sa vplyvom vysokých hôr na ostrove neustále menia. Striedajú sa dve ročné obdobia – horúce leto s množstvom zrážok od decembra do apríla a chladnejšia a suchá zima od apríla do októbra. Veterné východné pobrežie má väčší počet zrážok ako západ ostrova. Najviac ich spadne v horách na východe ostrova. Sezóna cyklónov trvá od decembra do marca.
Priemerné teploty na pobreží sú 22°C v zime a 27°C v lete. V horách sú priemerné teploty 11°C, alebo 18°C v zimnom období. Po celý rok fúkajú juhovýchodné vetry a znepríjemňujú hlavne horskú turistiku.

Réunion – čo treba vidieť a navštíviť: Národný park, pozdĺž severovýchodného pobrežia k vodopádu Niagara pri St. Suzanne. Zaujmú vás prekvapujúce kontrasty ostrova. Hinduistický chrám či originálne „juhoamerické“ fresky fasády v Svätej Anne. Notre Dame de la Lave so „zázračne“ zastavenou lávou. Anse des Cascades – komplex vodopádov nad morskou lagúnou. Pôsobivé lávové prúdy priamo pri ceste. A o deň neskôr kontrastný výlet loďou na ostrov Ile aux Cerfs s piknikom. A potom zase obdivuhodná Kaldera Pas de Bellecombe, obrovský sopečný komplex Piton de la Fournaise, krátery činnej sopky (naposledy dala o sebe vedieť v roku 2004, lávové prúdy, sopečné more, útesy a rozorvané skaliská, exotická tržnica v St. Pierre. A napokon výjazd do rozprávkového horského strediska Cilaos s vyhlásenými chutnými vínami, príjemná degustácia. Z Cilaos jednodňový trek do priesmyku Col du Taibit, kúpanie na útesoch L‘Hermitage. Morská rezervácia s koralovými útesmi, príjemné pláže a pre záujemcov „rajská“ botanická záhrada Jardin d‘Eden. To všetko ponúka malý Réunion.

Saint-Denis - príjemné a živé hlavné mesto Réunionu. S kaviarňami, bistrami a pekárňami je tropickou reprodukciou typického francúzskeho mesta. St. Denis má kreolskú architektúru. Rušná je promenáda na nábreží Le Barachois s kanónmi. Za obdiv stojí Veľká Mešita aj chrám Hindu, tržnica Grand Marché, ale aj príjemné krčmičky. Tajomný vták Dodo tu má aj pivnú podobu.

St-Gilles-les-Bains – 20 kilometrov úžasných bielych pieskových pláží, na ktorých je počas sviatkov a víkendov neuveriteľné množstvo ľudí;

Domaine du Grand Hazier – záhrada plná tropických rastlín, francúzska národná pamiatka, ktorá vznikla na pozemku plantáže na pestovanie cukrovej trstiny z 18. storočia; 

Le Maïdo – jedno z najúžasnejších vyhliadkových miest na Réunione, leží na kopci vysokom 2205m, ponúka neuveriteľné výhľady na okolité hory a pobrežie, ak chcete vidieť viac ako len mraky, je lepšie prísť skoro ráno;  

Musée de Villèle – dnes múzeum, kedysi dom bohatej a vplyvnej Madam Panon-Desbassyns, ktorá vlastnila 300 otrokov. Jej štýlový dom bol postavený v roku 1787 a je plný unikátneho dobového nábytku, obklopený 10-hektárovým parkom;

Bezpečnostná situácia na  Réunione je rovnaká, ako vo Francúzsku- dobrá. Napriek tomu sa odporúča rešpektovať základné pravidlá bezpečnosti.

Zdravotníctvo: Na ostrove hrozí nebezpečenstvo nakazenia vírusom Chikungunya prenášaného moskytmi. Jeho príznakmi sú bolenie svalov a horúčka. Môže mať smrteľné následky. Epidémia je na ústupe, napriek tomu riziko nakazenia neustále hrozí. Cestovateľom sa odporúča informovať sa o prípadnej prevencii a sledovať miestne informácie. Ďalším potenciálnym rizikom je slnečné žiarenie. Podobne ako v iných fracúzskych departmentoch je úroveň zdravotníckych zariadení vysoká. Zabezpečuje ju štátna spoločnosť (Sécurité Sociale). Najväčšia nemocnica  je v St. Denis, ďalšie nájdete vo väčších mestách. Lekár je dostupný skoro v každej dedine. Voda z vodovodu je zvyčajne pitná, ak je označená značkou "Eau non potable" pitná nie je. Návštevníci z krajín EÚ by si  mali so sebou priniesť Európsky preukaz zdravotního poistenia – (EHIC European Health Insurance Card). Pred cestou na Réunion je vhodné sa ešte i komerčne pripoistiť.   

Doprava: Po mestách jazdia taxíky, dajú sa prenajať aj na celodenné výlety po ostrove. Reunionská autobusová spoločnosť  'Car Jaune' premáva po celom ostrove. Hlavné linky jazdia zo St-Denis do St-Pierre; zo St-Denis do St-Bênoit; zo St-Pierre do St-Bênoit; zo St-André do Salazie; a zo St-Pierre do Cirque de Cilaos. Na hlavných ťahoch premávajú komfortné autobusy značiek Mercedes, Renault alebo Volvo.
Cestná sieť na ostrove je v dobrom stave, dopravné značenie je dostatočné. Rovnako ako vo Francúzsku jazdí sa na pravej strane cesty. Vyžaduje sa platný francúzsky, alebo medzinárodný vodičský preukaz.

Čo vypiť, čo ochutnať: Kuchyňa Réunionu je historickým mixom všetkých kultúr: francúzskej, indickej, čínskej. Typickými jedlami sú kari a rougail, mäso alebo ryba varené v špeciálnej omáčke a podávané s ryžou. Od ostrých, chili ochutených omáčok, z ktorých sa tlačia slzy do očí, cez prekvapivo mierne curry, tu nazývané Cari, po jemnú arómu kurkumy, to je základ chutí tohto čarokrásného ostrova. Široká paleta chutí robí z Réunionu gastronomický raj na zemi. Ryby a plody mora, zelenina, šaláty, exotické ovocie a množstvo korenín sú požehnaním, ktorým ho príroda obdarovala. Je úžasné, čo dokážu francúzski, africkí, indickí a čínski šéfkuchári zo spomenutých prísad pripraviť a zároveň sa vzájomne inšpirovať. Od fazule až po kaviár, cari jednoducho patrí k najzákladnejším zložkám kreolskej kuchyne, ktorá môže byť obmieňaná podľa chuti a dostupnosti prísad. Za svoju farebnú podobu šafránu vďačí curry žltému koreňu, ktorý dáva jedlám kreolskej kuchyne charakteristický žltý nádych. K základu curry pochúťky pozostávajúcej z cibule, paradajok, cesnaku a byliniek, sa primiešajú fazuľové bôby, ryba mečiar, úhor, sépia, bravčový tuk, husacie alebo kozie mäso a niečo exotické, ako napríklad mäso ježka zbaveného pichliačov alebo hriešne drahé osie larvy. Siahnuť hlbšie do peňaženky musíte aj kvôli ďalšej rarite, kaviáru Bichique la monté, ktorý býva takisto častou súčasťou curry. S takýmto výberom surovín tvorí jedlo unikátny kompromis medzi výdatnou domácou stravou a exkluzívnym pôžitkom pre gurmánov.
Diabolsky ostré a božsky sladké, skúškou odvahy pre každého nováčika je prvé stretnutie s rougail, ohnivoostrou zmesou z paradajok nakrájaných na malé kúsky, cibule, červeného alebo zeleného pimentu a citrónovej kôry. Na výber máte aj jemnejšie lahôdky podávané s palmovým šalátom a lokálnymi variantami z Francúzska známych Beignets, ktoré sa zvyknú podávať ako predjedlo. Exotická zelenina, dusené listy kolokázie alebo časti popínavej rastliny chou-chou sprevádzajú hlavné chody, bohaté na ryby a plody mora, ale aj na slepačie, kozie a bravčové mäso, ktoré sú pripravované podľa receptov s madagašským, indickým a čínskym nádychom. Na koniec tohto pôžitkárskeho jedla prichádza koláč z manioku alebo sladkých zemiakov, doplnený trstinovým a vanilkovým cukrom. Všemožné druhy ovocia podľa vášho výberu, ako napríklad ananás, mango, banány a li-či sa postarajú o sladké zavŕšenie stolovania. Mimochodom, zaujímavosťou pre milovníkov piva je, že tunajšie pivo Dodo z pivovaru Bourbon, založeného hamburským pivovarníkom, sa vyrába podľa prísneho nemeckého "Príkazu čistoty", ktorý predpisuje použiť na výrobu piva len jačmeň, chmeľ a vodu. Ten, kto si doprial príliš veľa dobrého jedla, bude vďačný za pohár Rhum arrangé, destilátu z cukrovej trstiny, ktorý sa necháva odležať s citrónom, korením a dokonca s orchideami. Priamo pri zdroji vo fabričke na spracovanie jedinej úžitkovej orchidey – vanilky, odporúčame v destilérii La Savana ochutnať „vanilkovicu“ či „vanilkový Bourbon“. 

Réunion – to je vôňa vanilky. Neporovnateľná je predovšetkým aróma vanilky z oblasti Bourbon, pretože kedysi rozhodujúcou mierou prispela k blahobytu ostrova. O struky pochádzajúce z Ameriky, ktoré dosiahli v Európe astronomické ceny, nebol v ich novej domovine spočiatku záujem, až kým nevymyslel jeden z otrokov zo Sainte-Suzanne jednoduchú techniku opelenia kvetov. Značka Bourbon je ešte aj dnes svetovo uznávanou známkou kvalitnej vanilky.

Šport                           
Potápanie do sveta koralov - pod hladinou, priamo za koralovým útesom, sa nachádza podmorský Réunion hýriaci úžasnými farbami, ktoré si môžu vychutnať všetci milovníci potápania. Je to svet dokonale ukrytý pred bežnými pohľadmi, v ktorom tropická príroda popustila uzdu svojej fantázii. Najrozmanitejší život sa ukrýva za bariérovým útesom, pozdĺž hlboko ponorených svahov hory odpočívajúcej na dne Indického oceánu. Nájdete tu niekoľko lokalít na potápanie, väčšina je však na západnom pobreží, ktoré je viac chránené. Cap Lahoussaye, Tour de Boucan, Trois Failles des Aigrettes, Pierre du Préfet, Jardin de Corail. Potápači si pomenovali všetky svoje tajomné záhrady nachádzajúce sa oproti Saint-Gilles a Saint-Leu. Návštevníci nájdu v početných potápačských kluboch zaručene dobrú výstroj a nadštandardné skúsenosti. Tento magický podmorský svet ožíva vo svetle bateriek, objavíte v ňom gorgonskú výšivku, klaunsku rybu driemajúcu na narcisoch, ružové koralové zväzky, tieň ropušnice obyčajnej a húfy rýb. Pre nováčikov je prvé potopenie do vôd ostrova Réunion, ktoré sú po celý rok pokojné, veľkým zážitkom. Na východnej časti ostrova čakajú na Vás ďalšie podmorské svahy ukrývajúce zázraky, ktoré čakajú len na to, aby ste ich objavili. Avšak v tejto časti ostrova sa odporúča potápať len skúsenejším potápačom.

Surfovanie - celoročne priaznivé klimatické podmienky a grandiózne vlny robia z tohto ostrova jednu z najvysnívanejších a najvyhľadávanejších destinácii surfistov z celého sveta. Tí najlepší už navštívili Saint-leu, kde sa nachádzajú vlny 5. stupňa obtiažnosti, či už na jeden alebo viac dní. Od Boucan Canot až po Saint-Pierre poskytuje pobrežie výnimočné podmienky pre všetkých nadšencov surfovania a z Réunionu vytvára liaheň šampiónov. Deti zvyčajne začínajú trénovať na zmenšených doskách pod vedením skúsených inštruktorov. Na ostrove sa nachádza veľa škôl a klubov ponúkajúcich výuku surfovania. Surfovanie predstavuje najvzrušujúcejšiu a najživšiu činnosť počas Vašich prázdnin. Keď sa zdvihne vietor, ešte jedna aktivita zachváti celý ostrov - je to plavba na malých plachetniciach. V lagúne, ktorá je chránená bariérovým útesom, majú surfisti možnosť priblížiť sa čo najviac k pláži. V súčasnosti sa Réunion stáva obľúbenou destináciou pre nadšencov funboardingu. Touto vzrušujúcou zábavou je surfovanie na skrátených doskách, ktoré doslova skáču na vlnách. Funboarderi sú v siedmom nebi, keď pasáty vytvárajú ponad Indický oceán bielu morskú penu. Od severu na juh sa na ostrove nachádza mnoho miest s výnimočne dobrými poveternostnými podmienkami, preto ich surfisti veľmi radi a hojne navštevujú.

Golf - aj na Réunione si golf vydobil svoje miesto. Ostrov ponúka tri golfové ihriská a prichádza naň stále väčší počet hráčov. Prečo si neurobiť prvý golfový švih počas dovolenky? V Etang Galé nájdu golfoví hráči najstaršie ihrisko na Réunione (zhruba 30 rokov staré), ktoré sa vo veľkej miere podobá európskym. V Saint-Denis Vás čaká skutočné vysokohorské golfové ihrisko s fantastickým výhľadom na Indický oceán. Technické ihriská sa Vám budú určite páčiť. Nad Saint-Gilles leží golfové ihrisko Bassin-Bleu nesúce svoje meno podľa nádherných kaskád, ktoré sa tu nachádzajú. Toto kopcovité ihrisko ponúka štart v predhoriach, prechádza cez úžľabiny a poskytuje nezabudnuteľný pohľad na západ slnka. Tropický ostrov s 3 originálnymi golfovými ihriskami predstavuje niekoľko dobrých dôvodov prečo prísť a udrieť do loptičky práve na ostrove Réunion.

Jazdectvo - originálnym spôsobom, ako preskúmať divokú krajinu ostrova priamo v jeho srdci, je vydať sa na výlet na koni. Kone pochádzajú z francúzskych hôr a sú zvyknuté na náročný a strmý terén. Vychádzky na koňoch sú prístupné pre všetkých jazdcov, pre začiatočníkov aj pre pokročilých. Kopce na Réunione sú na tento druh vychádzok perfektné. Plaine des Palmistes so svojími rybníkmi a porastom, Plaine des Cafres s atmosférou Ďalekého západu, alebo otvorené priestranstvá sopečného masívu sú priam ideálne.

Cykloturistika - šliapanie do pedálov v trópoch je skutočne exotickým zážitkom. Zároveň je  fyzicky veľmi náročné. Vyberajte si trasu podľa skúseností a svojej zdatnosti. V ponuke je 10 rozličných vyznačených trás. Reunion má viac ako 1500 km vyznačených cyklistických tratí, ktoré vedú cez prírodné scenérie, od sopiek, cez vysokú horu Maido, vnútrozemský okruh, po divoké pobrežia. No najviac uchvátia strmé zjazdy z vrchov až k burácajúcim vlnám, Horské bicyklovanie je najobľúbenejší spôsob skúmania prírodných krás Reunionu.
Komunikácia: Orange; T-mobile; O2 ( všetky áno)

Turistické informačné centrum Réunionu
Place du 20 Décembre 1848
BP 615
97472 Saint-Denis, Reunion
tel.: 02 62 21 00 41
www.la-reunion-tourisme.com

Dôležité internetové adresy:  www.iledelareunion.net,  www.liledelareunion.comhttp://reunion.rfo.fr/

Zámorské teritóriá Francúzska:

1. Tahiti – ostrovy Francúzskej Polynézie
2. Moorea
3. Huahine
4. Raiatea & Tahaa
5. Bora Bora
6. Marquises
7. Tuamotu Gambier
8. Australes
9. Wallis et Futuna
10. Nová Kaledónia
11. Terres Australes et Antarctiques francais


1. Tahiti a ostrovy Francúzskej Polynézie
Tahiti a ostrovy Francúzskej Polynézie ležia asi 17100 km od Európy. Rozprestierajú sa na morskej ploche s rozlohou asi 4 milióny km2, čo zodpovedá rozlohe Európy. Územie pevniny 118-tich rozptýlených ostrovov zaberá 4.000 km2.

5 súsotroví, 118 ostrovov
Na piatich rozličných a od seba pomerne ďaleko vzdialených súostroví je rozptýlených stoosemnásť skvostných ostrovov, ktorých obyvatelia žijú aj na prelome tisícročí v súlade s prastarým rytmom oceánu a slnka. Týchto päť súostroví je tvorených spoločenstvom ostrovov, pozostávajúcich z ostrovov "nad vetrom" a "pod vetrom", súostrovím Tuamotu, ostrovmi Marquesas, Austrálskymi ostrovmi a ostrovmi Gambier.

Časový rozdiel
Tahiti a ostrovy Polynézie majú 10-hodinový časový posun voči GMT, to znamená, že je tam o 12 hodín počas letného polroka a 11 hodín počas zimného polroka menej voči stredoeurópskemu času, o 2 hodiny menej oproti západnému pobrežiu USA, o 6 hodín menej oproti Santiago di Chile, o 19 hodín menej oproti Tokyu a Sydney a o 22 hodín menej oproti Aucklandu.

Niekoľko praktických rád
Tropické podnebie
Ostrovy Polynézie majú tropické podnebie a v súostroví Tuamotu takmer 3000 slnečných hodín ročne. Pasátové vetry od Pacifiku udržiavajú príjemné teploty počas celého roka. Priemerná teplota vzduchu sa pohybuje na úrovni 27o C a teplota vody v lagúnach okolo 26o C. Rozlišujú sa tu dve ročné obdobia, teplé a vlhké obdobie s trvaním od novembra do marca a chladnejšie obdobie od apríla do októbra. Bujná vegetácia kvitne počas celého roka, najintenzívnejšie však počas vlhkých mesiacov. Na južných súostroviach, na Austrálskych ostrovoch a ostrovoch Gambier, výrazne vzdialených od rovníka, bývajú nižšie teploty.

Voda a elektrický prúd
Voda vo verejnom vodovode na Papeete a Bora Bora je pitná. Na ostatných ostrovoch sa treba informovať. V prípade, že máte pochybnosti, radšej pite vodu z priemyselne plnených fliaš. Elektrické napätie má 110 V alebo 240 V podľa ostrova a druhu ubytovania. Informujte sa pred tým, než zapojíte prístroje do siete.

Čo si môžem priniesť domov?
Remeselne zhotovené predmety z obchodov so suvenírmi alebo z centier ľudových remesiel a umenia, ktoré sa dajú nájsť na každom mieste. Nakúpiť tu môžete rôzne tkané predmety ako klobúky, tašky a rohožky, lakovaná alebo vyrezávaná perleť, náhrdelníky alebo obrúčky z mušiel, perly z Tuamotu, posteľné prikrývky Tifaifai s rastlinami alebo geometrickými tvarmi, tapa-látky z Marquises, ručne vyrezávané predmety z dreva určené na denné použitie alebo na dekoráciu, sušené vanilkové struky.

Jazyky
Úradnými jazykmi sú Francúzština a Tahitština. Hovorí sa aj po anglicky, najmä v turistických oblastiach.

Sprepitné
Dávať sprepitné nie je v Polynézii zvykom.

Ostrovy Polynézie
Ostrovy Polynézie ponúkajú množstvo prírodných rozmanitostí. Zeleň, hornaté ostrovy s vrcholmi zahalenými do oblakov, bariérové útesmy, čierne čadičové alebo biele koralové pláže, podľa dopadu svetla buď modré, fialové, oranžové alebo hnedé odtiene hôr majestátne sa týčiace nad modrým Pacifikom vytvárajú typický obraz tejto krajiny. Každý zo stoosemnástich ostrovov sa odlišuje od tých ostatných a má svoj vlastný šarm. Moorea nie je ako Bora Bora a Rangiroa nie je ako Manihi. Avšak pre všetky ostrovy je spoločné letné teplo, pokojný vánok pasátového vetra, palmy a kokosové háje. Iba počas austrálskej zimy sa ochladí na ostrove Maraamu.

Tahiti
Tahiti je ostrov sopečného pôvodu s najvyšším vrchom Mount Orogena (2241 m). Okrem toho sú známe siluety Mount Aorai (2066 m) a Diadéme (1321 m). Hlavné mesto Papeete leží na severozápadnom pobreží s korálovým útesom chrániacim kotvište. Okolie tohto politického a hospodárskeho centra krajiny sa rozprestiera od úzkých pobrežných pásov a horských svahov na severe a západe ostrova, na ktorých trónia luxusné vily. Väčší ostrov Tahiti Nui má masívny okrúhly tvar a je popretkávaný idylickými hlbokými údoliami. Spojený je prostredníctvom úzkej šije Taravao s menším, taktiež hornatým ostrovom Tahiti Iti. Milovníkom turistiky poskytujú pohoria Tahiti pekné horské túry vedúce cez divoké údolia, v ktorých narazíte na katedrály z Farnen, impozantné vodopády, záhadné jaskyne a legendami zahalené archeologické náleziská.

2. Moorea

Sesterský ostrov Tahiti je krajinou plnou legiend a bohatej histórie. Bezchybná krása Cookovej zátoky, prečnieva spoza radu vrcholkov útesov Piton, ku ktorým patrí aj nádherný Rotui. Zátoka Opunohu, v ktorej tmavej vode sa odrážajú strmé bralá, očarúva dodnes umelcov, milovníkov krásy a filozofov z celého sveta. Prírodné prostredie a história nie sú jedinými silnými stránkami ostrova, ktorý je známy aj vysokou kvalitou života a vzácnym ananásom. Početné pláže s bielym pieskom, bohaté na rôzne druhy koralov a pestrú podmorskú faunu, robia z ostrova Moorea preferovanú dovolenkovú destináciu. Množstvo a ponuka hotelov a penziónov všetkých kategórií je široká a vyberie si z nej určite každý. Väčšina z nich leží na okraji zátoky. Početné reštáurácie často disponujú aj tradičnou A´himaa, tahitskou trúbou, v ktorej sú pripravované vynikajúce jedlá.

3. Huahine

Tajomný alebo rebelský ostrov, pokiaľ ide o popis drsnej, no predsa romantickej prírody tohto ostrova, na prezývke nezáleží. Pozostáva z dvoch častí, Huahine Nui na severe a Huahine Iti na juhu, predelených úzkym prechodom, ktorý bol podľa tradície vyhĺbený bárkou boha Hiro. Hornatý ostrov s miernym reliéfom ponúka úžasné členité zátoky a niekoľko krásnych bielych pieskových pláží. Na ostrovčekoch rozptýlených v lagúne sa pestujú vodné a cukrové melóny a na úrodnej pôde sa i darí najrôznejším potravinárskym a ovocným plodinám. Hauhina sa tiež pýši jedným z najväčších a najviac zachovalých archeologických miest Marae z Maeva, komplexom niekoľkých veľkých Marea na úpätí Mount Mouatapu a na brehu jazera Fauna Nui. Početné legendy kolujú aj okolo kmeňa Hiro, ktorý tento ostrov obýva.

4. Raiatea & Tahaa

Podľa polynézskej tradície by mala byť Raiatea, predtým "svätý ostrov" Havaii, prvým osídleným ostrovom. Legendy a mytológia dodávajú rôznym pamätihodnostiam záhadnú a magickú auru. Hora Temehani (772 m), Olymp Polynézie a raj vôní, je domovom vo svete ojedinelej rastliny, zriedkavej Tiare apetahi. Mount Temehani bdie nad týmto ostrovom a chráni ho pred hektikou dnešnej doby. Horské pásmo oddeľuje severnú časť ostrova od južnej. Početné vodopády umožnili vznik hlbokých úzkych zálivov Faaroa a úrodných údolí, situovaných v pôvabnej lagúne, patriacej do skupiny Motu. Na severe tejto veľkej lagúny leží ostrov Tahaa, ktorý bol podľa legendy odtrhnutý od ostrova Raiatea svätým úhorom, posadnutým duchom jednej princeznej. Tento ostrov so svojimi miernymi horskými formami a členitým pobrežným prostredím sa vďaka početným vanilkovým plantážam nazýva aj Vanilkovým ostrovom. Početné nádherné biele piesočnaté pláže a lagúny v tyrkysových odtieňoch sú obľúbeným dovolenkovým cieľom turistov a jachtárov.

5. Bora Bora

Tento ostrov sopečného pôvodu, ležiaci v jednej z najkrajších lagún sveta, v perle Polynézie, vie očariť svojich návštevníkov. Hrdá silueta horskej skupiny pozostáva z troch vrchov, z ktorých najvyšší Mount Otermanu (727 m) spočíva v tieni povesťami opradeného Mount Pahia. Veľkorysá príroda obdarovala tento ostrov lagúnou, ktorej voda je nekonečne krásna a priezračná ako sklo. Obkolesená je vencom rajských ostrovov. Na jednom z týchto Motu sa nachádza letisko, na iných sú skvostné hotely. Výnimku tvorí Motu Toopua so svojim vyše sto metrov vysokým vrchom a zvoniacimi kamennými blokmi, zvonmi kmeňa Hiro. Magické vyžarovanie Bora Bora je známe už dlho a početní maliari, spisovatelia, filozofi, ako aj ľudia vyhľadávajúci exotické dobrodružstvo, nasledujú stopy Alaina Gerbaulta, Hermana Melville a Paul-Émile Victora.

6. Marquises

Henua Enana - Krajina ľudí - je východiskovým bodom osídlenia polynézskeho trojuholníka od začiatku nášho letopočtu a zahŕňa približne desiatku členitých ostrovov v blízkosti rovníka, vzdialených 1500 km od Tahiti. Ich pobrežia nemajú žiadne bariérové útesy, šarm týchto ostrovov leží v erodujúcich zálivoch a v od príbojov obitých skalných stenách. Divoká príroda patrí k najväčším pokladom Polynézie. Šesť hlavných ostrovov sa delí na dve ostrovné skupiny. Severnú ostrovnú skupinu tvoria veľký ostrov Nuku Hiva, Ua Pou a Konský ostrov Ua Huka. Južnú ostrovnú skupinu vytvárajú Hiva Oa, ostrov s monumentálnym Tiki, a ostrovy Tahuata a Fatu Hiva, objavené španielskym bádateľom Mendanom. Spevavá reč obyvateľov ostrovov Marquesas, rytmické Hakka-piesne a tance, tradičné umenie tetovania s estetickým a sociálnym významom, sochárstvo, umenie Tapa, lahodná miestna kuchyňa a náleziská santalového dreva, všetky tieto miestne osobitosti sú súčasťou tradícií ostrovanov, ktorí vzišli z talentovaných
moreplavcov a odvážnych bojovníkov.

7. Tuamotu Gambier

Najväčších z polynézskych súostroví so sedemdesiatimišiestimi ostrovmi a atolmi sa rozkladá na ploche viac ako 20.000 km2. Piliermi prekvitajúceho hospodárstva je asi dvestopäťdesiat perlových fariem a početné potápačské miesta, ktoré robia z ostrova vyhľadávaný turistický cieľ. Skromné ubytovacie zariadenia ostrovov Tuamotu očaria svojimi väčšinou omietnutými stenami. V starostlivo zdobených izbách nájdu turisti vankúše a posteľné prykrývky Tifaifai, reťaze z kvetov a predmety z mušlí. V obrovskej lagúne vo vnútri atolov možno často rozoznať siluety lovcov perál a ich výstroje. Je to obľúbený výletný cieľ turistov, ktorí sa dozvedia viac o love perál a majú možnosť pozorovať všetko z bezprostrednej blízkosti. Ostrovy Tuamotu, situované ďaleko od mestského zhonu, ponúkajú všetky atribúty Robinsonovho ostrova, o ktorom každý z nás sníva. Čaro južného mora je garantuje návrat k jednoduchosti, úplne odlišného od nášho sveta.

8. Australes

K skupine austrálskych ostrovov patrí päť hornatých ostrovov s miernym kopcovitým terénom. Ležia na obratníku kozorožca a sú najjužnejšou časťou Francúzskej Polynézie. Podnebie je chladnejšie ako na Tahiti. Prirodzené prostredie a dodnes zachovávané tradície, ale aj relatívna uzavretosť tejto skupiny ostrovov, ktoré sú vzdialené od tradičných dovolenkových cieľov, dodáva austrálskym ostrovom jedinečnosť a kvalitu života, ktoré poznávajú cudzinci iba pozvoľne. Obzvlášť rozvinuté je remeslo pletenia. Kreativita a zmysel pre krásu nachádzajú svoj výraz vo výrobe klobúkov, tašiek a opaskov. Používajú sa vlákna pandangu, kokosového orechu a "aeho", navzájom popretkávaného austrálskeho tŕstia. Nemožno zabudnúť na nanajvýš religiózny charakter týchto ostrovov. Pri príležitosti tradičných zvykov a ľudových slávností "Me" a "Tere" sa spievajú piesne a polyfonické spevy, "Himene tuhaa pae".

9. Wallis et Futuna

Walliské ostrovy ležia v polynézskej časti Oceánie. Vedeli ste, že sú to skutočné malé kráľovstvá v republike? Uvea, Alo a Sigavne sú skutočne tri kráľovstvá, ktorým vládnu traja králi. Umenie je na tomto ostrove vecou žien. Ich šikovné ruky poznajú tajomstvá starobylých tradícií. Najkrajšími svedectvami takmer tisíc rokov starého dedičstva sú bezpochyby Tapas, rastlinnými maľbami ozdobené stoly z kôry, ale aj skulptúry a mušľové reťaze. Nádherná je tiež vegetácia ostrova, neuveriteľná zmes tvorená chlebovníkmi, kokosovníkmi, mangovníkmi a papayovými palmami, rastúcimi pozdĺž ciest, ktoré vedú k lákavým prírodným pokladom či obdivuhodným historickým mestám. Veľa prekvapení očakávajte pri obdivovaní jazier v kráteroch, alebo pri kúpaní sa pod osviežujúcimi vodopádmi.

10. Nová Kaledónia

Nová Kaledónia leží uprostred južného Pacifiku. Je to ostrov na konci sveta, omývaný smaragdovými vodami oceánu. Najväčšia lagúna sveta s neuveriteľne rozmanitou flórou a najbohatšími tropickými lesmi zemegule. Nová Kaledónia je zemou extrémov. Tento melanézsky ostrov, pod ktorý spadajú ostrovy Iles Loyauté, Ile des Pins, Bélép a množstvo rozsiatych ostrovčekov, sa vyznačuje majestátnou prírodnou scenériou, ktorú vytvorila búrlivá tektonická činnosť. Východné pobrežie má vysoký stupeň vlhkosti a je porastené bujnou vegetáciou, západná časť je porastená savanou. Tento kontrast nájdeme aj v zložení miestnych obyvateľov, pôvodní Kaledónci tu žijú v susedstve Európanov, Indonézanov, Polynézanov a iných Aziatov. Tvoria tak zaujímavú zmes kultúr tejto zeme, kedysi zeme vyhnanstva, dnes zeme pohostinnosti.

11. Terres Australes et Antarctiques francais

Územie v najjužnejšej časti Indického oceánu, Terres Australes et Antarctiques Francaises, pozostáva zo súostroví Crozet, Kerguelen, Svätý Pavol a Amsterdam. K tomu patrí ešte Adelieland, časť pevniny v Antarktíde. Vstupnou bránou je Reunion, kde má toto územie svoju správu. Prístup sem je možný výhradne po mori na špeciálnej lodi Marion Dufresne, ktorá slúži súčasne ako nákladná i cestovná loď pre pasažierov, naftový tanker a výskumná loď. Odjazd z ostrovov sa koná štyrikrát ročne, keď nastáva obdobie dopĺňania zásob a striedania personálu, trikrát v lete na južnej pologuli (u nás november, december a marec / apríl ) a raz v zime (u nás august / september). Každá výmena ponúka približne pätnástim turistom so sprievodcom príležitosť spoznať množstvo jedinečnej a rozmanitej fauny, napr. albatrosy, čajky, tučniaky, uškatce, tulene. Drsnú krajinu, tvorenú sopečnými ostrovmi, osekané hryzúcim vetrom, krájajúcim dažďom a nemilosrdným snehom, dotvára neuveriteľná hra svetiel, v ktorej sa nádhera západov slnka kombinuje s bezcitným jasom večného ľadu a niekedy aj polárnou žiarou. Roaring Forties a Furious Fifties sa Vám dostanú naozaj až pod kožu.

Samostatné zámorské spoločenstvá Francúzska

V roku 2007 sa samostatnými územiami  (spoločenstvami) Francúzska stali dva karibské ostrovy Saint Martin (svätý Martin) a Saint Berthélemy (Svätý Bartolomej), ktoré dovtedy patrili administratívne k zámorskému departementu a regiónu Guadeloupe.

1. Ostrov Saint Martin

Saint Martin (po francúzsky Saint-Martin, po holandsky Sint Maarten; doslova: Svätý Martin) je tropický ostrov vKaribskom mori, približne 200 km východne od Portorika.
Jeho územie (88 km²) je rozdelené medzi štáty Francúzsko a Holandsko. Južná časť patriaca Holandsku sa nazýva Sint Maarten a je časťou Holandských Antíl; severná francúzska časť sa nazýva Saint-Martin a je samostatnou zámorskou správnou korporáciou Francúzska (do januára 2007 bola voľnou súčasťou francúzskeho zámorského departementu a regiónu Guadeloupe).
 
Politické rozdelenie Saint Martin
Je to najmenšie obývané územie rozdelené medzi štáty (nerátajúc jazerá, ktoré ležia na hraniciach Spojených štátov a Kanady).
V južnej, holandskej časti ostrova sa nachádza letisko Princess Juliana International Airport, ktoré je svetoznáme svojím veľmi netradičným letovým koridorom pre prílet lietadiel. Lietadlá pristávajú smerom z mora, prakticky iba 10 až 20 metrov nad hlavami ludí na pláži a cesty v tesnej blízkosti letiska. Vstup na pláž je na vlastnú zodpovednosť.

2. Ostrov Saint-Barthélemy (Svätý Bartolomej)

Tento ostrov v Karibskom mori patrí do súostrovia Malé Antily. Od 22. februára 2007 je zámorským spoločenstvom Francúzska. Dovtedy bol súčasťou francúzskeho zámorského departementu Guadeloupe.

Ako sa tam dostať?

Autom: rakúskou a nemeckou autostrádnou sieťou cez Viedeň, Salzburg, Mníchov, Augsburg, Stuttgart do Strasbourgu (Štrasburg, vzdialenosť 839 km, čas jazdy približne 10 h). Odtiaľ možno pokračovať autostrádami do stredného a južného Francúzska a cez Nancy do Paríža (vzdialenosť 1300 km, čas jazdy do 15 h). Viac na http://rp.rac.co.uk .

Autobusom: štyri razy týždenne z Bratislavy cez Viedeň do Strasbourgu (vzdialenosť 805 km, čas jazdy 13 h.), cez Metz, Reims do Paríža (vzdialenosť 1386 km, čas jazdy 20 h.). Viac: www.eurolines.sk. Najmä v sezóne do Francúzska jazdia aj autobusy z iných miest.

Vlakom: z Bratislavy denne s prestupom vo Viedni cez Strassbourg do Paríža (vzdialenosť 1512 km, čas jazdy 15,54 h). Viac na: www.cp.sk.

Letecky: Z Viedne denne najmenej sedemkrát do Paríža (letisko Charles de Gaulle) so spoločnosťami Austrian Airlines a Air France (viac na: www.aua.comwww.airfrance.comwww.viafrance.sk) dva razy denne s Austrian Airlines aj do Lyonu a 2 razy denne do Nice. Alternatívou sú aj denné spojenia spoločnou linkou ČSA/Air France z Prahy cez Paríž do ďalších francúzskych miest. Z Košíc je možnosť buď s prestupom vo Viedni alebo v Prahe, zo Sliača, Popradu a Žiliny cez Prahu.

Cesty a autostrády: kvalitná sieť má vyše 28 500 štátnych ciest a 9000 km autostrád. Diaľnice sú označené písmenom A, štátne cesty N a okresné D. Na diaľniciach sa platí 0,04 - 0,15 eur/km. Kvôli vysokým poplatkom niektorí turisti jazdia po vedľajších cestách, veľmi však neušetria ­- najazdia viac km a pohonné hmoty sú dosť drahé. Dopravné predpisy treba dodržiavať, neprekračovať rýchlosť a dbať na pravidlo pravej ruky, lebo križovatky spravidla nie sú vyznačené. V ostatnom čase pribudli v obciach i mimo nich križovatky s kruhovým objazdom.

Pokuty (za nesprávne parkovanie, nedostatočné doklady a pod.) sú vysoké a platia sa v hotovosti. Za prekročenie rýchlosti o vyše 40 km/h je to 750 - 800 eur. Na priestupky autobusov sú zvláštne tarify. Pri nedodržaní režimu jazdy, ktorý sa kontroluje podľa kotúča tachografu, vodiči autobusov dostávajú pokuty aj 1500 eur. Ak na prerokovanie porušenia dopravných predpisov treba ďalšie konanie, pokračuje sa v pracovnej dobe bežnej na úradoch. Vodiča môžu vyzvať, aby odstavil vozidlo na určenom mieste a prišiel na určený úrad v na druhý deň, alebo v nasledujúci pondelok. Polícia je technicky veľmi dobre vybavená a sústavne monitoruje cesty. Zavádzajú sa kontroly technickej spôsobilosti auta priamo v premávke vedľa cesty. Robia sa aj testy na alkohol.
Bezpečnostné pásy sú povinné. Deti do 10 r. nesmú sedieť na prednom sedadle. Náhodné poruchy auta musia byť označené výstražným trojuholníkom. Všeobecne sa tzv. zelená karta nevyžaduje, ale ak je zahraničný vodič účastníkom nehody, polícia ju môže pýtať. K dopravnej nehode polícia prichádza zväčša iba ak sú zranené osoby. Pri hmotných škodách si vodiči vymenia vyplnené formuláre z poisťovní. Dovoz 10 l benzínu v kanistri je povolený, ale jazda s plným kanistrom je zakázaná z bezpečnostných príčin. Colníci môžu colnú kontrolu vykonať kdekoľvek po krajine.
Rovnaké predpisy pre vstup platia i pre Monako. Platí zákaz vstupu autobusov do hlavného mesta.

Železnice: sieť štátnych železníc SNCF (viac na: www.sncm.fr) má 34 200 km, z toho 12 000 km elektrifikovaných. Na vysokorýchlostných tratiach medzi Parížom a Bretónskom a medzi Bretónskom a južným Francúzskom premáva rýchlosťou až 300 km/h TGV (Train ŕ Grande Vitesse). Ďalší vlak do Lyonu a južného Francúzska dosahuje 270 km/h. V čase výstavby (v r.1981) boli vlaky TGV najrýchlejšie na svete, dnes im patrí prvenstvo v Európe. Je veľa zliav pre rodiny, deti a mládež. Cestovné lístky majú rôznu farbu podľa dňa a času. Modrý platí (mimo dopravnej špičky) obyčajne od pondelka od 10.00 do piatku 12.00, prípadne od soboty 24.00 do 15.00 v nedeľu. Biely (štandardný) platí zvyčajne od piatka 12.00 do soboty 24.00, v nedeľu od 15.00 do 10.00 a v ostatné sviatky. Červený lístok (dopravná špička) zahŕňa asi 20 dní v roku, kedy neplatia žiadne zľavy. Lístok pred vstupom do vlaku treba označiť na prístroji na nástupišti. Kto zabudne, má hneď vyhľadať sprievodcu.
Parížsky dopravný podnik RATP sa stará o verejnú dopravu v okolí Paríža všetky autobusové linky, metro a rýchlodráhu v meste. Predmestské vlaky SNCF dopĺňajú ponuku parížskej mestskej dopravy.

Autobusová doprava: Diaľkových spojov nie je veľa. Autobusová doprava sa zameriava najmä tam, kde nevedie železnica. Zastávky autobusov sú väčšinou vedľa železničných staníc. Kombinácia cesty vlakom a autobusom môže byť finančne zaujímavá. SNCF ponúka aj autobusové výlety po celom Francúzsku, prenájom áut a bicyklov a s cestovnými kanceláriami organizuje aj lyžovačky.

Letecká doprava: V krajine je vyše 50 veľkých medzinárodných i menších provinčných letísk s pravidelnou dopravou. Paríž má 2 letiská (Charles de Gaulle s medzikontinentálnymi spojmi a najdôležitejšími európskymi linkami a Orly pre kontinentálne a vnútrofrancúzske lety). Časť lacných aerolínií lieta do Beauvais pri Paríži. Ďalšie dôležité letiská: Lyon, Bordeaux, Marseille a Nice. Hlavným leteckým dopravcom je Air France, jedna z najväčších aerolínií na svete. Lieta na všetky kontinenty a na väčšinu francúzskych provinčných letísk. V krajine pôsobí aj veľa regionálnych dopravcov, ktorí lietajú menšími lietadlami aj pre Air France. V Paríži pristávajú všetky veľké dôležité medzinárodné aerolínie, na regionálnych letiskách aj dôležití západoeurópski dopravcovia.

Lodná doprava: vodné cesty majú asi 8500 km. Výletné lode (prestavené nákladné člny až pre 24 osôb) si možno prenajať rovnako ako hausbóty. Požičovní je vyše 80. Plavebné cesty sú najmä na severe, kde sú najväčšie rieky a kanály. Najlepšie vodné cesty sú na Seine z Auxerre do Le Havre. Región Midi s kanálom Canal du Midi, prepojeným so Stredozemným morom, je v Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Zdravotná starostlivosť

Občania SR majú nárok na zdravotnú starostlivosť v ostatných členských štátoch EÚ na ťarchu svojej slovenskej zdravotnej poisťovne za rovnakých podmienok a v rovnakých cenách aké majú vlastní občania týchto krajín, vrátane finančnej spoluúčasti pacienta. Odvoz sanitkou, vrátane prvej pomoci, sa musí hradiť. Je to drahá služba (asi 150 eur za 30 min.) Denné náklady na pobyt v nemocnici sú 300 až 1200 eur. Ošetrenie v špeciálnej nemocnici, napr. na popáleniny je asi 1500 eur na deň. Bežnou praxou je príchod lekára za pacientom domov, prípadne za turistom do hotela. Je to však veľmi drahé.
Návštevníci zo SR by mali na cestu mať z domu dostatok liekov, ktoré užívajú pravidelne na predpis, a pre prípad straty mať ich názov a zloženie. Vo Francúzsku sa nedajú kúpiť bez predpisu a návšteva lekára iba kvôli predpisu je drahá. Ak nevie pacient preukázať, že je doma poistený, vyžaduje sa písomná záruka úhrady pred prepustením z nemocnice. Kto trpí na niektoré vážnejšie ochorenie, mal by mať pri sebe príslušný doklad o ochorení, druhu liekov, ktoré užíva a o krvnej skupine. V krajine je veľa mužov i žien nakazených vírusom HIV. Osvetová kampaň vlády odporúča dôsledné používanie kondómov, ktoré sú dostať všade, aj v hotelových recepciách a pouličných automatoch.
Povinné očkovanie: nevyžaduje sa. Pri cestách v lete do prírody sa odporúča očkovanie proti kliešťom. Vyskytuje sa aj besnota, pravdepodobnosť stretnutia s nakazeným zvieraťom je však malá.
Kompletné cestovné poistenie: odporúča sa zdravotné poistenie pre prípad úrazu alebo ochorenia. Na niektoré športy (lyžovanie, let na rogale, skok padákom atď.), treba špeciálnu poistku.

Nákupy

Francúzsko je nákupným rajom. Najbohatší nakupujú na Champs-Elysées v Paríži, v parížskych obchodných domoch Forum des Halles nebo Galeries Lafayette (viac na: www.galerieslafayette.com), v luxusných častiach letovísk na Azúrovom pobreží a v centrách ďalších veľkých miest. Najlepšie syry a vína i ďalšie delikatesy sú v Lafayette Gourmet (viac na www.lafayettegourmet.com). Ľudové ceny sú v lacných supermarketoch Tati v každom väčšom meste. Aby obchody získali zákazníka, produkujú obrovské množstvo zliav. Výpredaj je označený ako Soldes či Promotions. Zážitkom pre oči i miestom prekvapujúcich nákupov (staré knihy, mapy, sošky, obrazy, kuriózne suveníry) sú víkendové blšie trhy, najväčší je Marché aux Puces na konečnej metra Porte de Clignancourt.

Bezpečnostná situácia

Pozor si treba dávať na vreckových zlodejov najmä vo veľkých mestách a v prímorských a horských lyžiarskych strediskách. Turista by nemal so sebou nosiť väčšie množstvo peňazí, vystavovať na obdiv cenné veci, fotoaparáty, kamery a pod. nenechávať bez dozoru na pláži, autá zatvárať. Turisti môžu byť občas aj obeťami násilnej trestnej činnosti. V horách sa nesmie podceňovať počasie a terén.
Drogová kriminalita je veľmi tvrdo trestaná. Hrozí väzenie až do 30 rokov a vysoké pokuty.

Maximálne povolené rýchlosti

 V obci  50 km/h
 Mimo obce  90 km/h (za dažďa 80 km/h)
 Diaľnice  130 km/h (za dažďa 110 km/h a v hmle 50 km/h)
   
Kto ešte nemá vodičský preukaz aspoň rok, nesmie jazdiť rýchlejšie ako 90 km/h.


Pokuty

Polícia nevyberá pokuty v hotovosti, platiť sa dá peňažnou  poukážkou ( za stieračom motorového vozidla, ak je zle zaparkované ), alebo bankovou kartou alebo sa priestupok, ak vodič s pokutou nesúhlasí, bude prejednávať v rámci správneho konania v nasledujúci pracovný deň na určenom policajnom oddelení v určený čas.
Filozofia pokút uprednostňuje vodiča, ktorý uzná svoju chybu, spolupracuje s políciou a teda ak zaplatí pokutu hneď, alebo najneskôr do troch dní. Vtedy sa znižuje sadzba až o tretinu sumy.
Vo Francúzsku je povolené minimálne požitie alkoholu vodičom, ale je zakázané viesť motorové vozidlo s hladinou alkoholu vyššou ako 1,04 promile.

Šoférovanie

s 1,04 až 1,67 promile   135 eur ( v prípade zaplatenia do troch dní sa znižuje na 90 eur, v prípade nezaplatenia do 30 dnéí sa zvyšuje na 375 eur ) + možné odobratie vodičského na tri roky 
nad 1,67 promile   4 500 eur + dva roky väzenia + odobratie vodičského na tri roky 
Odmietnutie merania hladiny alkoholu v krvi nariadená krvná skúška, pokuta 4 500 eur, max.dva roky väzenia a strata vodičského preukazu 
Alkohol a konzumácia iných omamných látok 9 000 eur a tri roky väzenia
Spôsobenie nehody pri jazde pod vplyvom alkoholu                       do 30 000 eur, pri spôsobení ťažkého zranenia aj až 10 rokov väzenia a v prípade usmrtenia do 150 000 eur 
Prekročenie povolenej  
rýchlosti o menej ako 50 km/h do 135 eur (v prípade zaplatenia do troch dní sa znižuje na 90, v prípade nezaplatenia do 30 dní sa zvyšuje na 375). Zároveň môže sudca nariadiť odobratie vodičského na tri roky maximálne.
O 50 km/h a viac   1 500 eur a prípadné odobratie vodičského na max.3 roky 
Nepoužívanie predpísaného osvetlenia, nedanie prednosti v jazde, porušenie zákazu predbiehania, jazda v ľavom jazdnom pruhu na dvojsmernej ceste, nebezpečné predbiehanie  do 135 eur (takisto sa zvyšuje v prípade nezaplatenia do troch dní a je aj možnosť odobratia vodičského)
Nepoužívanie bezpečnostného pásu, prilby, jazda bez/s nečitateľnou ŠPZ do 35 eur (v prípade zaplatenia do troch dní sa znižuje na 90 eur, v prípade nezaplatenia do 30 dní sa zvyšuje na 375 eur) 
nedanie znamenia o zmene smeru jazdy do 35 eur (v prípade zaplatenia do troch dní 22, v prípade nezaplatenia do 30 dní 75)
nebezpečné zastavenia a státie v noci alebo nízkej viditeľnosti bez osvetlenia, na strednom pruhu cesty  do 135 eur
Prekážajúce zastavenie a státie  do 135 eur
Státie na zákaze   11 eur (zvýšenie po 30 dňocj na 33 eur)

Pokutu môže za priestupok dostať aj chodec – 4 eurá, ak ju v priebehu mesiaca nezaplatí stúpne na 7 eur.

Kultúra

Kresbami na stenách 20 tisíc rokov starých prehistorických jaskýň v Dordogne sa začína bohatá história francúzskeho výtvarného umenia. V 2. polovici 11. stor. vznikajú stavebné školy v Burgundsku, Normandii a iných regiónoch, súčasne s výstavbou nádherných katedrál sa rozvíja aj sochárstvo (výzdoba portálov a fasád chrámov a ich interiérov) zachovala sa knižná maľba, rozvinula sa aj chrámová gotická maľba na sklo. Renesancia vytvorila zámky na Loire, časti Louvru. Predstavy kráľa Ľudovíta XIV. sa preniesli do klasicistického baroka, reprezentovaného zámkom vo Versailles so záhradnou architektúrou či fasádou Louvru. Francúzske rokoko určovalo európsky vývoj.
Nové konštrukcie s využitím železa navrhli H. Labrouste a A. G. Eiffel pre Národnú knižnicu, pavilóny a vežu Svetovej výstavy v r. 1889 v Paríži. Prvý krok k modernému maliarstvu učinili imprersionisti (Edouard Manet, Claude Monet, Edgar Degas, Auguste Renoir, Alfred Sisley, Camille Pissarro), vývoj pokračoval pointilizmom, symbolizmom, diela Vincenta van Gogha, Paula Gauguina a Henry de Toulouse-Lautreca pripravovali cestu expresionizmu – fauvizmu (Henry Matisse, Andé Deraina), Paul Cezanne otvoril cestu kubizmu a Pablovi Picassovi a Georgesovi Braquovi.

Začiatkom 20. stor. sa stal Paríž centrom umeleckého vývoja, výtvarníci rôznych národností vytvorili tzv. parížsku školu (Španieli Pablo Picasso a Joan Miró, Francúz ruského pôvodu Marc Chagall, Nemec Max Ernst, Talian Amedeo Modigliani a i.). Moderna pokračovala orfizmom, purizmom (architekt Le Corbusier), surrealizmom (Max Ernst, Joan Miró, Salvador Dalí). Ostatnými činmi vo vývoji architektúry vo Francúzsku je štvrť La Défense a Múzeum moderného umenia v parížskom Centre Georges Pompidou (viac na: www.centrepompidou.fr).

Bohatá je i francúzska literatúra. Prvou písomnosťou vo francúzštine sú štrasburské prísahy z r. 842. Po náboženských textoch sa od 11. stor. objavujú svetské epické básne, trubadúrska milostná lyrika, v 12. stor. román inšpirovaný križiackymi výpravami, dvorský román kombinujúci erotiku s rytierskym dobrodružstvom, v 13. stor. historický román.Modernú poéziu 15. stor. reprezentuje Francoise Villon, osobnosťou 17. stor. je dramatik Molière (vl. menom, Jean-Baptiste Poquelin). Klasicizmus reprezentujú popri Molièrovi dramatické diela Pierra Corneillea a Jeana Racinea, filozofov moderného racionalizmu Reného Descartesa, Blaisa Pascala. V 18. stor. prenikalo do literatúry osvietenstvo (Charles de Montesque, François Voltaire), vývoj pokračoval encyklopedistami (Denis Diderot). Romantizmus združil silné individuality (Victor Hugo), reprezentantom historického románu bol Alexander Dumas. Veľkými menami literatúry 19. stor. sú Honoré de Balzac, Gustave Flaubert, Charles Baudelaire, Jean Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, Emile Zola , Paul Verlaine, Guy de Maupassant, na prelome 20. stor. Guillaume Apollinaire, Romain Rolland a ďalší.

Hudbu reprezentujú diela Hectora Berliosa, operety Jeana Offenbacha, opery Georgesa Bizeta, orchestrálne diela Caesara Francka, Camille Saint-Saënsa, Clausa Debussyho, Maurice Ravella. Špecifickým prejavom v populárnej hudbe od konca 19. stor. je franúzsky šansón a mená Maurice Chevalier, Edit Piaf, Yves Montand, Charles Aznavour, Mirelle Mathieu a ďalší.

Bratia Lumierovci priviedli prvým verejným premietaním na svet kinematografiu. Georges Meliès fantastickými filmami vytvoril základ filmu hranému. Francúzska kinematografia patrí k svetovej špičke a ročne produkuje vyše 200 filmov. Preslávili ju aj herci Jean Gabin, Alain Delon, Jean Paul Belmondo, Jean Moreauová, Anna Girardotová, Brigitte Bardotová, komici Bourville, Fernandel či Louis De Funes. V Cannes býva jeden z najstarších a najprestížnejších medzinárodných filmových festivalov.
Francúzi sú veľkými milovníkmi kultúry. Vraj každý piaty je členom nejakého kultúrneho spolku.

Veľvyslanectvo Francúzska v SR
Adresa: Veľvyslanectvo Francúzskej republiky, Hlavné námestie 7, P. O. Box 152, 812 83 Bratislava
Tel.: 00421 2 5934 7111
Fax.: 00421 2 5934 7199
E-mail: diplo@france.sk
Web: www.france.sk
Veľvyslanec: Henry Cuny (od januára 2007)

Francúzsky inštitút v Bratislave
Adresa: Sedlárska 7, 812 83 Bratislava
Tel.: 00421 2 5934 7777
Fax: 004212 59 4 7799
Web:www.ifb.sk

Veľvyslanectvo SR vo Francúzsku
Pôsobnosť: diplomatická a konzulárna pre Francúzsku republiku, Monacké kniežatso, teritoriálna pre Alžírsku demokratickú a ľudovú republiku a diplomatické zastúpeniepre Medzinárodnú organizáciu pre legálnu metrológiu (IOLM), Medzinárodný úrad pre miery a váhy (BIPM), Medzinárodnú organizáciu kriminálnej polície (INTERPOL), Medzinárodný úrad pre vinič a víno (O.I.V.), Medzinárodný epizootický úrad (O.I.E.), Európsku konferenciu ministrov dopravy (ECMT), Európsku konferenciu civilného letectva (ECAC), Európsku telekomunikačnú satelitnú organizáciu (EUTELSAT), Medzinárodný úrad pre výstavy (BIE), Medzinárodný ústav chladiarenskej techniky (IIR), Európsku a stredozemnú organizáciu pre ochranu rastlín (EPPO), Organizáciu OSN pre vzdelanie, vedu a kultúru (UNESCO).

Adresa: Ambassade de la République Slovaque, 125, rue du Ranelagh, 750 16 Paris.
Tel.: 0033 1 4414 5120, 4414 5600, 4414 5122 (sekretariát), 4414 5124, 603, 604 (konzulárne odd.).
Fax: 0033 1 4288 7653
E-mail: paris@amb-slovaquie.fr
Web:www.paris.mfa.sk
Veľvyslanec: Ján Kuderjavý, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

Honorárne konzuláty SR vo Francúzsku:
Konzulárny úrad SR Toulouse (konzulárny obvod: departamenty Lot, Aveyron, Tarn, Tarn-et-Garonne, Gers, Haute-Garonne, Ariège, Hautes Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Pyrénées- Atlantiques et Landes)
Adresa: Consulat honoraire de la République Slovaque, 17, bis Avenue de la Colonne, 31500 Toulouse
Tel: 05 67 11 14 55
Fax: 05 61 48 76 39
Mobil: 06 60 74 37 59
e-mail: kathy.vidal@neuf.fr
Honorárna konzulka: Kathy Bayoud-Vidal.
Konzulárny úrad SR Nantes (konzulárny obvod: Nantes, departamenty Charente, Charente-Maritime, Deux Servres, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendee, Vienne).
Adresa: Consulat honoraire de la République Slovaque, 6, Place Emile Sarradin, 44 000 Nantes.
Tel.: 0033 / 2 4089 6590
Fax: 0033 / 2 5127 9310
Honorárny konzul SR: Philippe Pouquet. 

Konzulárny úrad SR Saint Pol de Léon (konzulárny obvod región Bretónska, departamenty Cotes-d´Armor, Finistrere, Ille-et-Vilaine, Morbihan)
Adresa: Consulat honoraire de la République Slovaque, Place de l´Eveché, 29250 Saint Pol de Léon.
Tel. a fax: 0033 / 2 9819 1398.
Honorárny konzul SR: Yan Mélenec.

Konzulárny úrad SR Lille (konzulárny obvod departamenty Pas-de-Calais, Nord, Somme, Aisne a Ardennes)
Adresa: Consulat honoraire de la République Slovaque, 1 rue de Nouveau Siècle, 590 00 Lille
Tel: 03 20 73 70 85
Fax: 03 20 73 92 03
Mobil: 06 70 64 85 50
e-mail: consulatsk.lille@wanado.fr
Honorárny konzul SR: Alain Bar

Konzulárny úrad SR Grenoble (konzulárny obvod departamenty Isére, Savoie, Haute Savoie a Hautes Alpes)
Adresa: Consulat honoraire de la République Slovaque, Hôtel de Lesdiguières, Parvis des Droits de l'Homme, 1, rue Hector Berlioz, 38000 Grenoble
Tel: 06 07 73 46 71
e-mail: menyhert.kocsis@gmail.com
Honorárny konzul: Menyhért Kocsis

Konzulárny úrad SR Nancy, konzulárny obvod pre regióny Lorraine (departamenty Meuse, Moselle, Meurthe-et-Moselle a Vosges) Aalsace (departamenty Bas-Rhin a Haut-Rhin) a Franche-Comté (departamenty Haute-Saône, Doubs, Jura a Territoire de Belfort)
Adresa: Consulat honoraire de la République Slovaque, Chartres 21, Rue de Versailles, 54 180 Heillecourt
Tel: 06 11 53 90 22
e-mail: jean-marie.keller@caramail.com
Honorárny konzul: Jean-Marie Keller

Honorárny konzulát SR Monako (konzulárny obvod Monacké kniežatstvo).
Adresa: Consulat honoraire de la République Slovaque 38, Bld des Moulins, 98 000 Monaco
Tel: 03 77 93 25 50 06, 06 62 45 19 70 (Zuzana Poloncová, pracovníčka honorárneho konzulátu)
Honorárna konzulka: Cristina Noghes-Menio 

Slovenský inštitút (Institut slovaque) Paríž 
Adresa:125, rue de Ranelagh, F-75016 Paris.
Tel.: 00331 4414 5120 (5600).
Fax: 0033 1 4288 7653.
e-mail: institut.slovaque@dial.oleane.com.

<< späť

                                                                 

Politika, spoločnosť, demografia, vzdelanie

Vznik štátu: 1. októbra 843  (Francia occidentalis) . V 2. tisícročí pred n. l. vznikli megalitické stavby v Bretónsku a povodí Rhôny, v 1. tisícročí pred n. l. väčšinu územia ovládli keltskí Gálovia a juh Iberovia a Ligurovia. Formovanie prvých keltských štátnych útvarov prerušila v 1. stor. pred n. l. expanzia Rimanov, ktorí teritórium nazvali Galia a romanizovali. Galia patrila k najbohatším územiam ríše. Po páde západorímskej ríše ovládli územie Frankovia, ktorí čiastočne uchovali kontinuitu s antikou. V 8. stor. odrazili expanziu Arabov a ovládli veľkú časť strednej Európy, severné Taliansko a severovýchod Španielska. Francúzsky štát a národ sa formoval v polovici 10. stor. po rozdelení franskej ríše.
V bojoch proti vikingským nájazdom získali vplyv Kapetovci a v r. 987 získali kráľovskú korunu. Z Paríža pripojovali ďalšie feudálne léna a iné veľké územia udeľovali príslušníkom svojho rodu a postupne vytvorili najvýznamnejší západoeurópsky stredoveký štát. Po vedľajšej línii získali trón aj v južnom Taliansku, Uhorsku a v Poľsku (Anjouovci), za vlády Filipa IV. dostali pod vplyv pápežskú kúriu (presťahovanie z Ríma do Avignonu) a podporili mocenský nástup Luxemburgovcov.
V tzv. storočnej vojne Anglicka s Francúzskom (1337-1453) stratili Angličania prakticky všetky dŕžavy na európskom kontinente. K ich porážke prispelo aj ľudové hnutie, ktorého predstaviteľkou bolo dedinské dievča Jana z Arku. Kráľovi Ľudovítovi XI. sa podarilo pokoriť väčšinu mocných feudálov, obnovená bola silná kráľovská moc. Krajina ekonomicky napredovala, presadzovali sa prvky raného kapitalizmu (manufaktúry, finančníctvo). Expanzia vyvrcholila za Ľudovíta XIV., po jeho smrti (1715) začal rozklad feudálnej spoločnosti.
Úsilie nastupujúcej buržoázie o podiel na moci, podpora liberálnej šľachty a odpor utláčaných ľudí vyvrcholili Veľkou francúzskou revolúciou (1789-1794). Potom sa vojenským prevratom v r. 1799 sa dostal k moci Napoleon Bonaparte, ktorý zaistil na čas hegemóniu krajiny na kontinente. Jeho armáda však v r. 1812 utrpela porážku v Rusku a o rok neskôr sa po bitke pri Lipsku začalo impérium rozpadávať. Jeho porážka a návrat Bourbonovcov už nemohli zvrátiť rýchly kapitalistický rozvoj. Bourbonovci však v júlovej revolúcii (1830) padli a revolúcia (1848-1849) zvrhla aj Ľudovíta Filipa Orleánskeho. Za cisára Napoleona III. sa obnovila veľmocenská expanzia. Zvíťazil síce nad Rakúskom, ale neuspel v Rusku. Po revolúcii v r. 1870 a potlačení Parížskej komúny v r. 1871 nastalo obdobie stabilizácie republiky a zámorských výprav, ktorými sa Francúzsko stalo druhou najväčšou koloniálnou veľmocou. Patrila mu veľká časť severozápadnej, západnej a rovníkovej Afriky, Madagaskar, Indočína, Francúzska Polynézia a ďalšie územia.
Kvôli ohrozeniu hospodársky i vojensky silnejším Nemeckom sa orientovali na spojenectvo s Veľkou Britániou a Ruskom (formovanie Dohody), v 1. svetovej vojne bolo jednou z hlavných dohodových mocností. Po vojne však nastalo obdobie ekonomickej stagnácie a politickej nestability a nebolo schopné čeliť nacistickému Nemecku. V r. 1938 v mníchovskej dohode vydalo svojho spojenca Československo napospas Nemecku. Francúzska vláda mu síce 3. septembra 1939 vypovedala vojnu, v júni 1940 však bola jej armáda porazená a severnú a strednú časť krajiny okupovalo Nemecko. Južnú časť spravovala vo Vichy kolaborantská vláda maršala Pétaina. O dva roky aj ju nacisti obsadili. V r. 1940 generál de Gaulle vyzval z Londýna na pokračovanie odporu proti nacistom. V júni 1944 sa vylodili v Normandii spojenecké vojská a okupantov vytlačili. Francúzsko bolo jednou zo 4 víťazných veľmocí, ktoré prevzali okupačnú správu nad porazeným Nemeckom.
Po vojne prijalo Marshallov plán obnovy, r. 1949 vstúpilo do NATO (v r. 1966 vystúpilo z jeho vojenskej, ale zostalo členom politickej organizácie) a v r. 1957 spoluzakladalo EHS. Viedlo neúspešné vojny v Indočíne (1946-1954) a v Alžírsku (1954-1962), ktoré sa skončili uznaním nezávislosti Kambodže (1953), Vietnamu a Laosu (1954), Maroka (1955), Guineje (1958) a Alžírska (1962). Pri vrcholení vnútropolitickej nestability a puči koloniálnej armády v Alžírsku bol koncom r. 1958 zvolený za prezidenta generál de Gaulle (jeho režim osobnej moci skončil v r. 1969). Dnes patrí k najsilnejším veľmociam s vlastnými jadrovými zbraňami a hrá významnú úlohu vo svetovej politike.

 

Politický systém

Ústava Piatej francúzskej republiky (ktorá je i v súčasnosti) bola schválená 28. septembra 1958. Výrazne posilnila autoritu výkonného výboru vo vzťahu k parlamentu.
Podľa ústavy je francúzsky prezident volený priamo na obdobie 5 rokov (pôvodne sedem rokov). Prezidentská rada zabezpečuje regulárne fungovanie moci ľudu a kontinuitu štátu. Prezident vymenúva predsedu vlády, predsedá kabinetu, velí ozbrojeným silám a uzatvára pakty.

Národné zhromaždenie (Assemblée Nationale) je hnacím motorom legislatívy. Jeho členovia sú volení priamo na päťročné obdobie a všetky kreslá sú volené v jediných voľbách.
Národné zhromaždenie má právo rozpustiť vládu, a tým teda väčšinová voľba Zhromaždenia určuje rozhodovanie vlády. Senátorov vyberá volebná akadémia na obdobie deviatich rokov a jedna tretina Senátu sa mení každé tri roky (od roku 2007). Legislatíva právomoc Senátu je obmedzená; ak sa tieto dve komory nezhodujú v nejakom bode (s výnimkou ústavných práv), Národné zhromaždenie má posledné slovo. Vláda má silný vplyv na program Národného zhromaždenia.                              
                                                                 
Štátne zriadenie: republika prezidentského typu. Prezident volený občanmi v priamych voľbách menuje predsedu vlády, predsedá Rade ministrov, vyhlasuje referendum, v čase vážneho ohrozenia môže rozpustiť francúzske Národné zhromaždenie (nie však Senát) a ujať sa jeho právomocí.

Národnostné zloženie: Francúzi 94,4 %. (V ústave nie je zakotvený štatút národnostnej menšiny, z kultúrno-historického hľadiska však možno vymedziť niekoľko národnostných skupín - Alsasania, Lotrinci, Bretónci, Korzičania, Katalánci, Baskovia a Flámi.)

Úradný jazyk: francúzština (86-percentné zastúpenie). Menšinové jazyky: nemecký (2,12%), arabský (2,05), portugalský (1,27), taliansky (1,19), španielsky (1,06), bretónsky (0?61), baskický (0,2%).                                                                                                                 
Hlava štátu: prezident Nicolas Sarkozy (od 16. mája 2007 sa stal šiestym prezidentom Piatej republiky).                
                                                                                          
Výkonná moc: prináleží prezidentovi a vláde, ktorú menuje prezident na návrh predsedu vlády. Predseda vlády má právo navrhovať zákony rovnako ako členovia parlamentu. Vláda za výkon funkcie zodpovedá Národnému zhromaždeniu (nie Senátu), ktoré jej môže vysloviť nedôveru.

Predseda vlády: Francois Fillon (od 16. mája 2007)                                                          
Minister zahraničných vecí: Bernard Kouchner, (od 18. mája 2007)        
                     
Dátum posledných parlamentných volieb: 17. júna 2007

Zákonodarný orgán: dvojkomorový parlament: Národné zhromaždenie s 577 poslancami volených vo všeobecných priamych voľbách na 5 rokov a Senát s 321 senátormi volenými na 9 rokov vo všeobecných nepriamych voľbách voliteľmi.                                                  
Vládne politické strany: Únia za ľudové hnutie (Union pour un Mouvement Populaire - UMP). Opozičné: Únia za francúzsku demokraciu (Union pour la Démocratie Française – UDF), Socialistická strana (Parti Socialiste - PS), Francúzska komunistická strana (Parti Communiste Français - PCF), Zelení (Les Verts), Hnutie za Francúzsko (Mouvement pour la France – MPF).                                                                                                          

Vzdelanie: celkové verejné výdavky na vzdelanie 5, 77 % HDP. Ukončené vyššie stredoškolské vzdelanie má 64, 1 % populácie vo veku 25 až 64 r.      
               
Náboženstvo: 81, 4 % katolíkov (47 mil.), 6, 89 % moslimov (4 mil.), 1, 64 % protestantov (950 tis.), 1, 29 % Židov (750 tis.),iné (11, 1 %)   

Sobáše na 1000 obyv.: 4,9

Priemerná dĺžka života: muži 77, ženy 84 r. 2008)

Pôrodnosť: 2,0 (2008)       
                                                                                         
Členstvo: Francúzsko je členskou krajinou Severoatlantickej aliancie (NATO), jedným zo zakladajúcich členovEurópskej únie (ES), zakladajúcim členom Organizácie spojených národov. Je jedným z piatich stálych členovRady bezpečnosti OSN s právom veta a jednou z ôsmich uznaných jadrových mocností.

Francúzsko je vedúcim členom Medzinárodnej organizácie Frankofónie (La Francophonie, International Organisation of Francophonie), ktorá združuje 51 po francúzsky hovoriacich štátov. Francúzsko v nej rozvíja kultúrne, vedecké a technické výmeny a vytrvalo sa snaží zvyšovať používanie francúzštiny vo svete. Cieľom zoskupenia je vytvoriť Frankofónnu úniu (131 miliónov ľudí, 2,5 % svetovej populácie) a začleniť ju do skutočného fóra pre spoluprácu. Pravidelne sa uskutočňujú i frankofónne summity hláv štátov a vlád krajín, v ktorých je francúzština oficiálnym jazykom.              
                                            
Vznik štátnych symbolov: francúzska trikolóra nadobudla dnešnú podobu v roku 1789, keď La Fayette (veliteľnárodnej gardy počas francúzskej revolúcie) pridal k červeno-modrej kokarde Parížskej národnej stráže bielu farbu ako kráľovský symbol.               
                                                                                          
Národná hymna – Marseillése bola pôvodne skomponovaná v roku 1792 v Štrasburgu ako vojenská hymna Rýnskej armády. Národnou hymnou sa stala 14. júla 1795.                 

Hlavný štátny sviatok: 14. júl – Deň dobytia Bastily (1789)

Francúzsko v EÚ
Po druhej svetovej vojne sa Francúzsko zmierilo s Nemeckom a v spojení s ním iniciovalo politickú a ekonomickú integráciu Európy, vrátane zavedenia eura od 1. januára 1999. Skutočným platidlom v krajine sa stalo euro od 1. 1. 2002. Francúzsko bolo na čele štátov podporujúcich urýchlené rozšírenie menovej únie. Chcelo dosiahnuť vytvorenie zjednotenej a akcieschopnejšej európskej politiky, obrany a bezpečnostného aparátu. V referende o prijatí Európskej ústavnej zmluvy  (29. mája 2005) ale 55 percent francúzskych občanov, ktorí sa ho zúčastnili odmietlo jej ratifikáciu. Novú Lisabonskú reformnú zmluvu Francúzsko ratifikovalo 7. februára 2008  ako piata členská krajina EÚ.                                      Francúzsko otvorilo svoj pracovný trh občanom ôsmich krajín EÚ, vrátane Slovenska od 1. júla 2008. Od tohoto dátumu nepotrebujú pracovné povolenie na žiadny typ práce vo Francúzskej republike, nie sú povinní žiadať o pobytové povolenie na príslušných prefektúrach a nemusia platiť žiadne poplatky v súvislosti so získaním pracovného povolenia alebo umiestnením sa na trhu práce.

Členstvo v EÚ: 1957 - zakladajúca krajina EHS. Francúzsko stálo i pri zrode Schengenskej spolupráce (1984).
Počet poslancov v Európskom parlamente: 74
Hlasy v Rade Európskej únie: 29.                                          
Posledné predsedníctvo v EÚ: druhý polrok 2008.
Zastúpenie v Európskej komisii: Jacques Barrot (1937), podpredseda Európskej komisie a komisár pre dopravu

Orgány a organizácie EÚ na francúzskom území:                                                  

Európsky parlament   
Aj keď nemá svoje jediné oficiálne sídlo, ale jedným z troch je francúzsky ŠtrasburgEurópska rada v Edinburgu pred viac ako štyridsiatimi rokmi ho síce určila za oficiálne sídlo Európskeho parlamentu, ale jeho poslanci pracujú striedavo v troch jeho centrách: dvanásť plenárnych zasadnutí EP, vrátane rozpočtového sa koná v alsaskej metropole Štrasburgu . Parlamentné výbory sa schádzajú v Bruseli, zatiaľ čo sídlom generálneho sekretariátu je Luxemburg.                                                                                                                     

Adresa: Allée du Printemps Batiment Louise Weiss BP 1024/F                                             
F-67070 Strasbourg Cedex                                                                                               
France                                                                                                                                  
Tel.: + 33 3 8817 4001 
Fax: + 33 3 8817 5184                                                                                                        
Web: www.europarl.europa.eu

Európsky ombudsman                                              
Adresa: 1, av. Du Président Robert Schuman, B.P. 403,
F – 67001 Strasbourg Cedex, France
Tel.: +33 (0) 88 17 23 13
Fax: +33 (0) 88 17 90 62
E-mail: euro-ombudsman@europarl.eu.int
Web: www.euro-ombudsman.eu.int                      
                                                                    
Vo Francúzsku sídlia aj: Organizácia pre ekonomickú spolupráci a rozvoj (OECD), UNESCOMedzinárodný úrad pre miery a váhy (sústava jednotiek SI) a Interpol (v Paríži). Vo francúzskom Štrasburgu aj Rada Európy.

Ekonomika

Charakteristika: Nerastné bohatstvo je rozmanité (urán, kamenná soľ, draselná soľ, železná ruda), ale ložiská sú pomerne malé. Krajina je chudobná aj na energetické zdroje (kamenné uhlie je iba v predpolí Arden). Takmer tri štvrtiny energie sú z atómových elektrární. Priemysel tvorí až 80 % francúzskeho vývozu len s tretinou ekonomicky činného obyvateľstva. Význam má tradičná výroba luxusných tovarov (parfumy, módne odevy a alkohol). Štát podporuje špičkovú výrobu (lietadlá, zbrane, automobily, technologické zariadenia atómových elektrární, elektrotechnické a farmaceutické výrobky). Pre štruktúru priemyslu sú typické malé a stredné podniky, veľké podniky majú rozhodujúci podiel len v určitých odvetviach (napr. automobilový priemysel, výroba lodí a lietadiel a pod). Stúpa počet pracovníkov s nízkou kvalifikáciou, najmä prisťahovalcov z bývalých kolónií. Vzhľadom na nezamestnanosť sú pokusy s využitím štátnej podpory vracať prisťahovalcov domov.
Moderné poľnohospodárstvo má veľmi dobré podmienky, ale v porovnaní s ostatnými krajinami Stredomoria má vyššie režijné náklady, čo niekedy spôsobuje problémy s odbytom v krajinách EÚ. Francúzsko je najväčším vývozcom pšenice v Európe. Hovädzí dobytok poskytuje kvalitné mlieko na svetoznáme syry. Na ornej pôde pestujú najmä pšenicu, v stredomorských oblastiach aj zeleninu, ovocie, olivy a mandle. Levanduľové a ružové oleje z južných oblastí sú základnou surovinou na výrobu parfumov. Významné je aj vinohradníctvo a výroba vín. Šampanské, koňaky a vína sú žiadané na celom svete. Dôležitá je turistika a cestovný ruch. V lete sú najnavštevovanejšími oblasťami pláže pri Atlantickom oceáne a Côte d´Azur, v zime alpské strediská.                                                                            
Investície do kvalifikovanosti
Kvalita pracovnej sily je jedným z najdôležitejších faktorov vplývajúcich na konkurencieschopnosť svetových ekonomík. Vo Francúzsku je táto kvalita podopretá vysokým stupňom jej kvalifikovanosti.
Na dosiahnutie vysokej úrovne kompetentnosti pracovnej sily vynaložilo Francúzsko v roku 2006 121, 4 mld EUR nákladov na vzdelanie v roku 2006  (6,8 % HDP). Z toho 17,7 mld. EUR bolo nasmerovaných do vysokoškolského vzdelania. V školskom roku 2006-2007 študovalo vo Francúzsku 254 400 študentov.
V rebríčku Institut for management Development v Lausanne, ktorý porovnáva úroveň konkurencieschopnosti v 60 kľúčových krajinách a regiónoch sveta (podľa kritéria produktivity, infraštruktúry, pracovnej sily, inovácie...), obsadilo Francúzsko v r. 2007 28. miesto.

Výhodná strategická poloha krajiny 
Podľa dosiahnutého HDP v roku 2006 (1 792 mld. EUR) a vďaka silnej pozícii eura sa Francúzsko stalo piatou hospodárskou veľmocou sveta. Výškou svojho HDP odsunulo za seba Veľkú Britániu a zaradilo sa za Spojené štáty, Japonsko, Nemecko a Čínu.
Strategickou výhodou Francúzska je, že susedí s najväčšími európskymi ekonomikami (Nemecko, Británia, Španielsko a Taliansko, čo jej otvára dvere na európsky trh s takmer pol miliardou spotrebiteľov EÚ, ktorá disponuje vysokou kúpnou silou.
Príslušnosť Francúzska k Európskej únii znamená aj  opätovné dodržiavanie paktu stability a rastu (vyrovnanie verejného rozpočtu, stabilitu cien, koordináciu ekonomickej politiky) v posledných rokoch. K hospodárskym pilierom krajiny patrí doprava, telekomunikácie, agro-potravinársky priemysel, farmaceutické výrobky, ale i sektor bankovníctva, poisťovníctva, turizmu, či tradičné luxusné tovary (kožené výrobky, konfekčné výrobky, parfumy, alkohol.
V posledných desaťročiach došlo k podstatným zmenám vo vývoji štruktúry francúzskej ekonomiky. Výrazný rast zaznamenalo Francúzsko v odvetví služieb, na úkor prepadu primárneho a sekundárneho sektora

Priemysel

Priemyselná výroba radí Francúzsko na tretie miesto v Európe (za Nemecko a Veľkú Britániu). V ekonomike dominuje 8 výkonných sektorov :

Automobilový priemysel: Svetová produkcia francúzskych výrobcov sa v roku 2006 zvýšila na 5,9 milióna vozidiel. Tento sektor zamestnával priamo i nepriamo 2,5 milióna ľudí, čo predstavovalo zhruba 10 percent aktívneho obyvateľstva krajiny. Tri štvrtiny vozidiel vyrobených francúzskymi výrobcami sa vyviezlo do Afriky, Latinskej Ameriky, Číny a do krajín východnej Európy. 23 percent vozidiel predaných v Európskej únii bolo francúzskeho pôvodu.

Spracovanie materiálov: Michelin je najväčším svetovým výrobcom pneumatík. Sain-Gobain zastáva rovnaké miesto vo výrobe skla a druhé miesto v exporte. Francúzsko je na 2. mieste i vo výrobe plastov, ktorým sa venuje približne 3750 podnikov.

Stavebníctvo a verejné práce: Oblasť stavebníctva vykázala v roku 2006 obrat vo výške 187,6 mld. EUR . V tomto sektore pracovalo 327 886 podnikov s 1,6 milióna zamestnancami.

Telekomunikácie, informačné a komunikačné technológie: V roku 2007 bolo vo Francúzsku 16,5 miliónov užívateľov internetu. 90 percent, čiže 14,8 miliónov využívalo internet s vysokorýchlostným pripojením. V roku 2005 vlastnilo osobný mobilný telefón 48,1 miliónov Francúzov. V roku 2007 sa Francúzsko dostalo na 23. miesto vo svetovom rebríčku klasifikácie Svetového ekonomického fóra a Insead, publikovanej v 6. vydaní Global Information Technology report, ktorý sleduje stupeň rozvoja informačných a komunikačných technológií vo viac ako 100 krajinách.

Letecký a kozmický priemysel Francúzska je renomovaným odvetvím poskytujúcim komplexnú škálu produktov a patrí medzi európsku a svetovú špičku v rámci mnohých programov. Toto odvetvie zamestnáva priamo vo Francúzsku 132 000 osôb, ku ktorým je potrebné pripočítať 120 000 osôb z približne 4500 subdodávateľských štruktúr. Jeho obrat predstavoval 32,1 mld. EUR, z ktorých 73 % tvoril vývoz.

Agropotravinársky priemysel dosiahol v roku 2006 obrat 145 mld. EUR, čím sa stal jednotkou domáceho priemyslu a dvojkou v celosvetovom meradle (hneď za USA). V sektore pracovalo 3112 podnikov s viac ako 20 zamestnancami. Zamestnával celkovo 414 000 osôb, čo toto odvetvie radilo na druhé miesto, hneď za strojársky priemysel.

Chemický priemysel priniesol v roku 2006 obrat 99,8 mld. EUR a zamestnával 223 140 ľudí. Chemický priemysel bol na 1. mieste vo francúzskom vývoze (vývoz tvoril 62 % jeho obratu). Vo svetovom meradle sa francúzsky chemický priemysel ocitol na 5. mieste medzi výrobcami (za USA, Japonskom, Čínou a Nemeckom). Jeho obrat predstavoval 5 percent celosvetového obratu v tomto odvetví.

Móda a luxusné tovary:  V roku 2005 tento sektor zaistil obrat 32 mld. EUR, pričom združoval 1500 podnikov s viac ako 20 zamestnancami (spolu okolo 160 000 zamestnancov). Vďaka svetovému lídrovi, spoločnosti L’Oréal, a viacerým uznávaným obchodným značkám, je Francúzsko svetovou jednotkou medzi exportérmi parfumov a kozmetiky.

V súčasnej podnikateľskej štruktúre Francúzska prevládajú malé a stredné priemyselné podniky (od 20 do 499 zamestnancov). V roku 2004 predstavovali 96% celkového počtu podnikateľských subjektov, ich dovoz v hodnotovom vyjadrení predstavoval 16% a zamestnávali 40% z celkového počtu zamestnancov v priemysle.

Poľnohospodárstvo a rybolov: Francúzsko sa svojou poľnohospodárskou produkciou (okrem dotácií) v celkovom objeme 60 mld. EUR radí v roku 2006 na prvé miesto v EÚ. Na európskej poľnohospodárskej produkcii sa podieľa 20 percentami.
Francúzsko je lídrom v rámci exportu EÚ a najväčším európskym producentom obilnín, cukrovej repy, hovädzieho mäsa a hydiny a vína. Je tiež najväčším svetovým vývozcom potravinárskych produktov. V roku 2006 bolo v poľnohospodárstve zamestnaných 751.000 osôb. S 8-percentným podielom na svetovom trhu je Francúzsko v poradí tretím vývozcom poľnohospodárskych a potravinárskych produktov, hneď za USA a Holandskom.

Francúzsky rybolov v roku 2005 predstavoval 560.000 ton ulovených rýb, kôrovcov, lastúrnikov a iných produktov rybolovu, z čoho bolo 361.000 ton rýb. Obrat z rybolovu v samotnej metropolitnej časti krajiny dosiahol výšku 1,09 mld. EUR.

Tretí sektor
Integrovaný burzový systém: Prvá európska burza Euronext vznikla roku 2000 fúziou amsterdamskej, bruselskej a parížskej akciovej a komoditnej burzy. V roku 2002 sa rozšírila fúziou s Bolsa de Valores de Lisboa e Porto BVLP (portugalská akciová a komoditná burza) a pridružením LIFFE (komoditná burza so sídlom v Londýne). Integrácia Eronextu je reakciou na mondializáciu trhu, ktorej snahou je poskytnúť investorom viac disponibilných prostriedky pri nižších transakčných nákladoch.
V roku 2004 bol Euronext najvýznamnejšou európskou burzou, čo sa týka objemu realizovaných obchodov s akciami (1.570 mld. EUR) a druhou v poradí z hľadiska kapitalizácie (1.477 mld. EUR). Fúziou New York Stock Exchange a skupiny Euronext vznikla v roku 2007 spoločnosť NYSE Euronext. Inc, ktorá je v súčasnosti najväčšou svetovou burzovou skupinou.

Poisťovníctvo: S obratom 198,4 mld. EUR sa francúzsky systém poisťovníctva radí na piate miesto vo svetovom rebríčku. V sektore pracuje približne 600 firiem, ktoré zamestnávajú okolo 210.000 osôb. Medzi najvýznamnejších aktérov patria Axa – druhá najväčšia európska poisťovacia spoločnosť, CNP a AGF.

Cestovný ruch: Francúzsko je najnavštevovanejšou krajinou na svete. V roku 2007 ju navštívilo 79 miliónov turistov. Príjmy v tomto odvetví dosiahli 36,9 mld. EUR. Na štruktúre HDP sa cestovný ruch podieľal 6,3 percentami.

Výskum a vývoj
V roku 2006 dosiahli náklady Francúzska na výskum a vývoj 37,99 % mld. EUR, t.j. 2,26 % HDP. Výskum a vývoj je financovaný zväčša z verejných zdrojov (52,5 %), ktoré slúžia na zabezpečenie prevádzky (zvlášť údržbu budov, mzdové náklady a vybavenie laboratórií) významných národných výskumných centier ako je Národné centrum vedeckého výskumu – všetky oblasti, INSERM - Štátny ústav zdravotníctva a lekárskeho výskumu či agronómia)

Výskum financovaný súkromnými podnikmi (47,5%) sa sústreďuje do odvetví s vysokou technologickou úrovňou, ako letectvo a vesmírne konštrukcie, farmácia, automobilová výroba, komunikačné vybavenie a prístroje jemnej mechaniky.
V rámci krajín OECD je Francúzsko v oblasti výskumu na 4. mieste, za Japonskom, USA a Nemeckom.
V roku 2005 pracovalo v oblasti výskumu a vývoja 357 327 osôb „samotných výskumníkov“ (okrem obrany) bolo 204 484.
V roku 2007 Francúzsko evidovalo 6370 žiadostí o medzinárodný patent, čím sa zaradilo na 5. mieste na svete. Vo Francúzsku je lídrom skupina PSA s 921 uverejnenými patentmi. Za ňou nasleduje konkurenčná skupina Renault (865 patentov). V oblasti priemyselného vlastníctva vo Francúzsku automobilový priemysel jednoznačne potvrdzuje svoju prevahu. Jedine svetovému lídrovi z oblasti kozmetiky, L’Oréal, sa podarilo preniknúť do vedúcej štvorky, na tretie miesto pred skupinu Valeo.

Priame zahraničné investície
Do vypuknutia svetovej finančnej a hospodárskej krízy (2008) rástli i priame zahraničné investície (PZI) vo Francúzsku. V roku 2006 dosiahli rekordnú čiastku 58,4 mld . EUR (o 7,3 mld. EUR viac ako v roku 2005). Z hľadiska ich objemu sa Francúzsko dostalo na 3. miesto vo svetovom rebríčku, za Veľkú Britániu a USA.
V roku 2006 došlo k miernemu poklesu objemu priamych investícií Francúzska v iných krajinách (z 93 mld. EUR v 2005 na 87,4 mld. EUR v 2006). Krajina napriek tomu obsadila 2. miesto vo svete, za Holandskom. Schodok priamych investícií v roku 2006 sa tak dostal na úroveň –29,1 mld. EUR.

Hlavnými investormi vo Francúzsku sú krajiny eurozóny (56,4 % celkového objemu PZI), pričom 5 krajín tvorí viac ako dve tretiny z nich: (Holandsko, Veľká Británia, USA, Nemecko a Belgicko). Toto rozdelenie smeruje k zmenám v súvislosti s príchodom nadnárodných spoločností z rozvíjajúcich sa krajín, ktoré investujú v zahraničí s cieľom získania nových odbytíšť a z dôvodu zvyšujúcich sa výrobných nákladov vo vlastnej krajine, zvyšujúcim sa konkurenčným tlakom alebo vplyvom politiky verejnej moci.
Paríž a región Ile-de-France tvoria (za Tokiom) druhý najdôležitejší „pól“ vo svete, kde sa usídľujú medzinárodné spoločnosti. 18.000 pobočiek zahraničných spoločností vo Francúzsku vytvára 17% celkovej pridanej hodnoty krajiny a zamestnáva 1,9 milióna ľudí (1 pracujúci zo 7)

Zahraničný obchod
Po silnom náraste v rokoch 2005 a 2006 došlo v roku 2007 k miernemu stlmeniu obchodných výmien. Vývoz oslabil (+3% po +9% v roku 2006) zreteľnejšie ako dovoz (+5,4% po +9,9% v roku 2006). Táto tendencia bola výrazná najmä v zbrojárenskom priemysle.
Automobilový priemysel smeroval k takmer úplnému vymazaniu prebytku z roku 2007. Najdynamickejšiu výmenu zaznamenali agropotravinárske komodity. Napriek silnému tlaku na ceny ku koncu roka 2007 sa ročná spotreba energie znížila o 1,3 mld. EUR a ustálila sa na 45,2 mld. EUR. Konečné saldo obchodných výmien v roku 2007 bolo negatívne (-39,2 mld. EUR).
Hlavnými obchodnými partnermi Francúzska sú Nemecko, Taliansko, Veľká Británia, Belgicko, Luxembursko, Španielsko a USA. Energetická závislosť, ktorá dlho ťažila zahraničný obchod, sa zreteľne znížila vďaka cielenej politike orientácie na výrobu elektriny nukleárneho pôvodu. Miera energetickej nezávislosti tak klesla z 23% v roku 1973 na 49,8% v roku 2007. Nukleárna energia predstavuje 78,6% hrubej produkcie elektriny vo Francúzsku.
Zdroj: Odbor štatistík a ekonomických štúdií FR

Peňažná jednotka: euro (€) (= 100 centov) (EUR) od roku 2002

HDP podľa parity kúpnej sily: 1 596 mld eur (2006).

HDP na obyvateľa: 27 600 USD (2007).

Podiel na tvorbe HDP: poľnohospodárstvo 2,7 %, priemysel 24,4 %, služby 72,9 % (2007).

Medziročný rast HDP: 2,1 % (2006).

Pracovná sila: 27,9 mil. (2006).

Zamestnanosť: v poľnohospodárstve 4,1 %, v priemysle 24,4 %, v službách 71,5 % (2006).

Verejný dlh: 64,7 % HDP (2006).

Miera nezamestnanosti: 8,3 % (2008).

Miera inflácie: 1,5 % (2006).

Kultúra

Kresbami na stenách 20 tisíc rokov starých prehistorických jaskýň v Dordogne sa začína bohatá história francúzskeho výtvarného umenia. V 2. polovici 11. stor. vznikajú stavebné školy v Burgundsku, Normandii a iných regiónoch, súčasne s výstavbou nádherných katedrál sa rozvíja aj sochárstvo (výzdoba portálov a fasád chrámov a ich interiérov) zachovala sa knižná maľba, rozvinula sa aj chrámová gotická maľba na sklo. Renesancia vytvorila zámky na Loire, časti Louvru. Predstavy kráľa Ľudovíta XIV. sa preniesli do klasicistického baroka, reprezentovaného zámkom vo Versailles so záhradnou architektúrou či fasádou Louvru. Francúzske rokoko určovalo európsky vývoj.

Nové konštrukcie s využitím železa navrhli H. Labrouste a A. G. Eiffel pre Národnú knižnicu, pavilóny a vežu Svetovej výstavy v r. 1889 v Paríži. Prvý krok k modernému maliarstvu učinili imprersionisti (Edouard Manet, Claude Monet, Edgar Degas, Auguste Renoir, Alfred Sisley, Camille Pissarro), vývoj pokračoval pointilizmom, symbolizmom, diela Vincenta van Gogha, Paula Gauguina a Henry de Toulouse-Lautreca pripravovali cestu expresionizmu – fauvizmu (Henry Matisse, Andé Deraina), Paul Cezanne otvoril cestu kubizmu a Pablovi Picassovi a Georgesovi Braquovi.

Začiatkom 20. stor. sa stal Paríž centrom umeleckého vývoja, výtvarníci rôznych národností vytvorili tzv. parížsku školu (Španieli Pablo Picasso a Joan Miró, Francúz ruského pôvodu Marc Chagall, Nemec Max Ernst, Talian Amedeo Modigliani a i.). Moderna pokračovala orfizmom, purizmom (architekt Le Corbusier), surrealizmom (Max Ernst, Joan Miró, Salvador Dalí). Ostatnými činmi vo vývoji architektúry vo Francúzsku je štvrť La Défense a Múzeum moderného umenia v parížskom Centre Georges Pompidou (viac na: www.centrepompidou.fr).

Bohatá je i francúzska literatúra. Prvou písomnosťou vo francúzštine sú štrasburské prísahy z r. 842. Po náboženských textoch sa od 11. stor. objavujú svetské epické básne, trubadúrska milostná lyrika, v 12. stor. román inšpirovaný križiackymi výpravami, dvorský román kombinujúci erotiku s rytierskym dobrodružstvom, v 13. stor. historický román.Modernú poéziu 15. stor. reprezentuje Francoise Villon, osobnosťou 17. stor. je dramatik Molière (vl. menom, Jean-Baptiste Poquelin). Klasicizmus reprezentujú popri Molièrovi dramatické diela Pierra Corneillea a Jeana Racinea, filozofov moderného racionalizmu Reného Descartesa, Blaisa Pascala. V 18. stor. prenikalo do literatúry osvietenstvo (Charles de Montesque, François Voltaire), vývoj pokračoval encyklopedistami (Denis Diderot). Romantizmus združil silné individuality (Victor Hugo), reprezentantom historického románu bol Alexander Dumas. Veľkými menami literatúry 19. stor. sú Honoré de Balzac, Gustave Flaubert, Charles Baudelaire, Jean Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, Emile Zola , Paul Verlaine, Guy de Maupassant, na prelome 20. stor. Guillaume Apollinaire, Romain Rolland a ďalší.

Hudbu reprezentujú diela Hectora Berliosa, operety Jeana Offenbacha, opery Georgesa Bizeta, orchestrálne diela Caesara Francka, Camille Saint-Saënsa, Clausa Debussyho, Maurice Ravella. Špecifickým prejavom v populárnej hudbe od konca 19. stor. je franúzsky šansón a mená Maurice Chevalier, Edit Piaf, Yves Montand, Charles Aznavour, Mirelle Mathieu a ďalší.

Bratia Lumierovci priviedli prvým verejným premietaním na svet kinematografiu. Georges Meliès fantastickými filmami vytvoril základ filmu hranému. Francúzska kinematografia patrí k svetovej špičke a ročne produkuje vyše 200 filmov. Preslávili ju aj herci Jean Gabin, Alain Delon, Jean Paul Belmondo, Jean Moreauová, Anna Girardotová, Brigitte Bardotová, komici Bourville, Fernandel či Louis De Funes. V Cannes býva jeden z najstarších a najprestížnejších medzinárodných filmových festivalov.
Francúzi sú veľkými milovníkmi kultúry. Každý piaty je členom nejakého kultúrneho spolku. Krajinu preslávili aj slávni vedci: chemik Louis Pasteur, vynálezca vakcíny ako prevencie pred chorobami alebo slávny bádateľ podmorského sveta Jacques-Yves Cousteau.

Na základe Kultúrnej dohody pôsobia vo Francúzsku 4 slovenské lektoráty a existuje slovenská sekcia francúzskeho štátneho gymnázia Camilla Julliana v Bordeaux (v súčasnosti 9 slovenských stredoškolákov). Na základe priamych dohôd spolupracuje 5 slovenských univerzít s deviatimi francúzskymi, 35 slovenských stredných všeobecných a odborných škôl má uzatvorené dohody o spolupráci s francúzskymi, SAS poskytuje štipendijné pobyty pre francúzskych študentov, na študijné pobyty na slovenských univerzitách študujú vybraní francúzski študenti.

Intenzívna je prezentácia FR v SR prostredníctvom Francúzskeho inštitútu v Bratislave a pobočiek Francúzskej aliancie (Alliance française) v Košiciach, Banskej Bystrici, Lučenci, Poprade a Žiline.

Krajanské spolky a organizácie vo Francúzsku 
                                                        

Slovenská komunita vo Francúzsku je relatívne málopočetná a nekompaktná. Najväčšiu časť tvoria vysťahovalci z medzivojnového obdobia, ktorí prišli do Francúzska za prácou a ich potomkovia. V posledných rokoch opäť pribúda počet občanov SR vo Francúsku. Ide zväčša o ľudí, ktorí do krajiny „galského kohúta“ prichádzajú hľadať profesionálne uplatnenie, respektíve v nej uzatvorili manželstvo.
Vo Francúzsku dnes pôsobí 19 krajanských organizácií, z ktorých najvýznamnejšie sú: Slovenská katolícka misia (Mission catholique slovaque), Spolok francúzsko-slovenského priateľstva (Association Amitié Franco-slovaque) a niektoré slovensko-české, resp. slovensko-francúzske ako Spolok rodákov z Čiech, Moravy a Slovenska (Association des Originaires des pays Tchčques et Slovaquie), Spolok francúzsko-slovenskej výmeny (Association Echanges France Slovaquie) a iné. Slovenská ambasáda udržuje kontakty s krajanskou komunitou, raz ročne pripravuje recepciu a zúčastňuje sa stretnutí Slovenskej katolíckej misie.

Association Amitié Franco-Slovaques
Mme Edita Manáková
7 Place de l´Hôtel de Ville
60430 NOAILLES
Tel/ Fax : 0033 3 44 03 34 11
Email : franco-slovaque@laposte.net
http://asso.franco.slovaque.free.fr
http://slovaque.guide.kat.free.fr

Mission Catholique Slovaque
Père Imrich Toth
14 rue de Surene
75008 PARIS
Tel : 0033 1 42 65 19 40
Email: skm.paris@wanadoo.fr
www.skmparis.sk

Registrácia do databázy krajanov

Slovenskí krajania vo Francúzsku majú možnosť dobrovoľnej registrácie do zoznamu, ktorý sa využíva pri príprave zoznamov hostí na akcie Veľvyslanectva SR vo Francúzsku a Slovenského inštitútu v Paríži. V prípade záujmu môžu o zápis požiadať e-mailom (emb.paris@mzv.sk) alebo telefonicky (0033 /0/1 70 92 93 70). Stačí uviesť meno, priezvisko, poštovú aj e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo a profesiu.

Vzťahy so SR
Charakteristika: Vzťahy s Francúzskom sú jednou z hlavných bilaterálnych priorít slovenskej zahraničnej politiky. Politický dialóg má vysokú úroveň a všestranná spolupráca je vo viacerých oblastiach. Bilaterálne vzťahy nie sú zaťažené žiadnymi problémami. Bilaterálna medziregionálna spolupráca samosprávnych krajov SR a jednotlivých francúzskych regiónov sa zameriava najmä na vyhľadávanie partnerov v oblasti ochrany životného prostredia a na projekty miest a obcí s využitím štrukturálnych fondov EÚ.

Do francúzskych zámorských teritórií môže občan SR cestovať bez víz s cestovným pasom na čas do 1 mesiaca, do zámorských departementov bez víz na čas do 3 mesiacov. Na dlhší čas musia občania SR požiadať o vízum na francúzskom veľvyslanectve v Bratislave.

Diplomatické styky: od 1. januára 1993

Veľvyslanectvo Francúzska v SR
Adresa: Hlavné námestie 7, P. O. Box 152, 812 83 Bratislava
Tel.: 00421 2 5934 7111
Fax.: 00421 2 5934 7199
E-mail: diplo@france.sk
Web: www.france.sk
Veľvyslanec: Henry Cuny (od januára 2007)

Francúzsky inštitút v Bratislave            
Adresa: Sedlárska 7, 812 83 Bratislava
Tel.: 00421 2 5934 7777
Fax: 004212 59 4 7799
Web:www.ifb.sk          

Ambíciami Francúzskeho inštitútu v Bratislave je okrem iného aj:
Podpora kultúrnych výmen a použitie francúzštiny
Francúzsko má v zahraničí 224 kultúrnych inštitúcií, ktoré sa nachádzajú v 91 krajinách a sieť tzv. francúzskych aliancií, ktorých je 263. Politika zviditeľnenia francúzštiny sa týka 70 miliónov žiakov v 166 krajinách a podieľa sa na nej 680000 učiteľov. Agentúra francúzskych štúdií v zahraničí (AEFE) koordinuje aktivity 270 francúzskych škôl po celom svete.

Podpora vedeckej a akademickej spolupráce
Francúzsko podporuje internacionalizáciu francúzskeho výskumu a má záujem o šírenie informácií a výsledkov vedeckých výskumov partnerských krajín. Vedenie vedy a techniky a 26 francúzskych výskumných centier v zahraničí zodpovedajú za implementáciu týchto cieľov. S ohľadom na akademickú spoluprácu riadi Francúzsko 200 francúzskych jazykových kurzov po celom svete a osobitne posilňuje svoje vzťahy s partnermi ako Nemecko a USA. Narastajúci počet zahraničných študentov je vo Francúzsku vítaný. V krajine ich v posledných rokoch študuje zhruba 172 000.

Veľvyslanectvo SR vo Francúzsku
Pôsobnosť: diplomatická a konzulárna pre Francúzsku republiku, Monacké kniežatso, teritoriálna pre Alžírsku demokratickú a ľudovú republiku a diplomatické zastúpeniepre Medzinárodnú organizáciu pre legálnu metrológiu (IOLM), Medzinárodný úrad pre miery a váhy (BIPM), Medzinárodnú organizáciu kriminálnej polície (INTERPOL), Medzinárodný úrad pre vinič a víno (O.I.V.), Medzinárodný epizootický úrad (O.I.E.), Európsku konferenciu ministrov dopravy (ECMT), Európsku konferenciu civilného letectva (ECAC), Európsku telekomunikačnú satelitnú organizáciu (EUTELSAT), Medzinárodný úrad pre výstavy (BIE), Medzinárodný ústav chladiarenskej techniky (IIR), Európsku a stredozemnú organizáciu pre ochranu rastlín (EPPO), Organizáciu OSN pre vzdelanie, vedu a kultúru (UNESCO).

Adresa: Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Paríži (Ambassade de la République Slovaque, Paris)
Adresa: 14 Avenue d’Eylau, 75016 Paris, Francúzsko
Tel.: 0033170929370
Fax: 0033170929379
Email: emb.paris@mzv.sk
Web:www.paris.mfa.sk
Veľvyslanec: Ján Kuderjavý, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Úradné hodiny: PO – PI od 8:30 do 13:00 hod., od 14:00 do 17:00 hod.
Stránkové hodiny konzulárneho oddelenia: utorok a štvrtok od 09:00 do 12:00 hod.          
Upozornenie: V súvislosti s rekonštrukciou budov pôsobí Veľvyslanectvo a Slovenský inštitút v Paríži dočasne na vyššie uvedenej adrese.

V čase mimo pracovnej doby a v dňoch pracovného voľna môžu občania Slovenskej republiky v súrnych prípadoch  (nehody, krádeže, straty dokladov na území FR) kontaktovať pohotovostnú službu konzulárneho oddelenia na tel. čísle +33 672 07 68 33, alebo diplomatickú pohotovostnú službu veľvyslanectva na tel. čísle +33 672 07 68 32. V uvedenom čase veľvyslanectvo nemá možnosť reagovať na e-mailovú a faxovú komunikáciu.

Slovenský inštitút 
Adresa: Ambassade de la République slovaque
14 Avenue d’Eylau
75016 Paris
Tel.: +33 1 70 92 93 70
Fax: +33 1 70 92 93 79
E-mailová adresa: si.paris@mzv.sk

Slovenský inštitút v Paríži zriadil minister zahraničných vecí SR v r. 2001. Po SI Viedeň (1994), SI Berlín (1997) a SI Rím (2000) je štvrtým SI v krajinách EÚ. Slávnostné otvorenie SI sa uskutočnilo 21. apríla 2001 v Medzinárodnej diplomatickej akadémii v Paríži.          
    
SIovevenský institut v Paríži sa v roku 2002 stal členom Fóra zahraničných kultúrnych inštitútov v Paríži (FICEP), ktorý je platformou pre spoločné prezentačné aktivity jeho 34 členov z celého sveta.  
                                                                                                
Slovenský inštitút v Paríži je súčasťou Zastupiteľského úradu SR v Paríži. Podujatia pripravuje v salónoch slovenského veľvyslanectva v Paríži a vo francúzskych mestách v spolupráci s inštitúciami, ktoré disponujú vlastnými priestormi. Jeho poslaním je šíriť poznatky z oblasti kultúry a umenia, školstva, vedy, cestovného ruchu, hospodárstva, vrátane prezentácií slovenských miest, obcí a regiónov, podnikateľských subjektov a slovenských výrobkov. Aktuálny program je umiestnený na webstránke Slovenského inštitútu v Paríži:  www.siparis.mfa.sk
 
Stála misia SR pri Rade Európy v Štrasburgu
Adresa: 1, Rue Ehrmann, 67000 Strassbourg
Tel.: 0033 388 365 717, 357 284
Fax: 0033 388 365 444
E-mail: pmsrce@strasbourg.mfa.sk
Veľvyslanec: Emil Kuchár, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

Stála misia Slovenskej republiky pri OECD
Adresa: 28, avenue d´Eylau, 750 16 Paris
Tel.: 0033 1 5626 5090
Fax: 0033 1 5626 5092.
E-mail: slovak.del@oecd-sr.com
Web: www.oecdparis.mfa.sk
Veľvyslanec: Jana Kotová, mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa

Diplomatické zastúpenie pre Organizáciu OSN pre vzdelanie, vedu a kultúru (UNESCO)
Tel.: 0033 1 4568 3537
Fax: 0033 1 4449 0103
E-mail: dl.slovakia@unesco.org.

Honorárne konzuláty SR vo Francúzsku a Monaku:                                          
Adresy a kontaktné údaje:

HK SR LILLE - pán Alain BAR
1 rue de Nouveau Siècle
590 00 Lille
Tel: 0033 3 20 73 70 85
Fax: 0033 3 20 73 92 03
Email: consulatsk.lille@wanado.fr

HK SR SAINT POL DE LÉON - pán Yan MELENEC
Place de l´Eveché
29250 Saint-Pol-de-Léon 
Tel/Fax: 0033 2 98 19 13 98
Email: ahojyanmelenec@club-internet.fr

HK SR TOULOUSE – pani Kathy BAYOUD-VIDAL
17, bis Avenue de la Colonne
31500 Toulouse
Tel: 0033 5 67 11 14 55
Fax: 0033 5 61 48 76 39
Email: kathy.vidal@neuf.fr
Kathybayoud@aol.com

HK SR GRENOBLE - pán Menyhért KOCSIS.
Maison de l'International
Hôtel de Lesdiguières
Parvis des Droits de l'Homme
1, rue Hector Berlioz
38000 Grenoble
Tel: 0033 6 07 73 46 71 , 0033 6 81 76 18 93
Email: menyhert.kocsis@gmail.com
 
HK SR NANCY – M. Jean-Marie KELLER
Chartres 21
Rue de Versailles
54 180 HEILLECOURT
Tel: 0033 6 11 53 90 22
Email: jean-marie.keller@caramail.com

GHK SR MONAKO – pani Cristina NOGHES - MENIO
38, Bld des Moulins
98 000 Monaco
Tel: 00377 93 25 50 06
Fax: 00377 93 50 03 64
Email: zuzanapoloncova@yahoo.fr

Ekonomické vzťahy so SR

Charakteristika: Slovensko-francúzske hospodárske vzťahy sa v ostatných rokoch rozvíjajú veľmi dynamicky zvlášť v oblasti prílevu francúzskych investícií do SR ako aj rastu zahranično- obchodnej výmeny. Ich prínos je citeľný aj pre makroekonomickú stabilitu SR predovšetkým v oblasti hospodárskeho rastu a exportnej výkonnosti slovenského hospodárstva. V mikroekonomickej oblasti predstavuje tiež rozsiahle príležitosti pre slovenské a francúzske podnikateľské subjekty predovšetkým v oblasti exportu a výrobných kooperácií.

Vzájomná hospodárska spolupráca sa realizuje predovšetkým výmenou tovarov a služieb a v oblasti prílevu francúzskych investícií do slovenského hospodárstva.

Francúzsko v roku 2007 bolo pri dovoze šiestym a pri vývoze tretím najväčším obchodným partnerom SR v rámci EÚ. V teritoriálnej skladbe zahraničného obchodu Slovenskej republiky predstavoval podiel slovenského dovozu z Francúzskej republiky 3,94 % a podiel slovenského vývozu do teritória reprezentoval 6,79%. V hodnotovom vyjadrení predstavoval slovenský objem vývozu do Francúzska 96,51 mld. Sk (2 857 mil. €), v dovoze z Francúzska bol tento vo výške 56,86 mld. Sk (1 683 mil. €). Z hľadiska vývoja vzájomného obchodu možno konštatovať, že medziročný obrat sa zvýšil o 59,3 % a dosiahol 153,37 mld. Sk (4 540 mil. €), pričom pozitívne saldo bilancie dosiahlo 39,65 mld. Sk (1 174 mil. €). Hlavnými vývoznými položkami SR v r. 2007 boli stroje a prepravné zariadenia (71,9 %, najmä osobné automobily), trhové výrobky (14,2 %, najmä valcovaný materiál USS Košice) a priemyselné výrobky (8,7 %). Nosnými dovoznými komoditami SR z FR boli v r. 2007 stroje a prepravné zariadenia (54,9 %), trhové výrobky (16,5 %) a chemikálie (16,1 %).

Možno konštatovať, že v porovnaní rokov 2007 a 2006 v rovnakom období došlo k pozitívnemu posunu pri hodnotení obchodnej bilancie – SR zaznamenala jej aktívne saldo pri náraste exportu zo SR. Z pohľadu vnútorných faktorov bude ďalšie zvyšovanie slovenského exportu vo veľkej miere závisieť najmä od aktivity slovenských podnikateľských subjektov a od tovarovej štruktúry exportu SR. Popri už tradičných komoditách, akými sú stroje a prepravné zariadenia, oceliarske výrobky a ďalšie priemyselné výrobky, bude nevyhnutné prispôsobiť štruktúru vyvážaného sortimentu operatívnym požiadavkám partnera. Francúzsky trh má široký záber a veľkú absorpčnú schopnosť a umiestniť sa na ňom dajú takmer všetky druhy tovaru. Táto skutočnosť je výzvou pre slovenské podnikateľské subjekty, ktoré majú na francúzsky trh bezbariérový prístup a vytvorené priaznivé podmienky v súlade s obchodno-politickými nástrojmi Spoločného trhu Európskej únie.

V tovarovej skladbe slovenského vývozu je potrebné okrem trvalého odbytu najmä strojárskych výrobkov, trhových výrobkov a priemyselných výrobkov presadzovať aj nárast odbytu ďalších komodít, najmä chemického, farmaceutického, drevárskeho, drevospracujúceho a spotrebného priemyslu. Perspektívnymi odbormi pre slovenských exportérov sú výroba spotrebných predmetov, automobilový a všeobecne kovospracujúci priemysel, kde Francúzsko stráca určité výrobné kapacity. Pokiaľ ide o vzrastajúce odbory, ide jednoznačne o automobilový, letecký a potravinársky priemysel, v menšej miere elektroniku. Tradične silné postavenie má módny a kozmetický priemysel. V útlme sa nachádza strojárenský, textilný a chemický priemysel. Hlavne tieto odbory presúvajú svoju výrobu do zahraničia, kde nachádzajú lepšie podmienky pre rozvoj. Veľmi sa rozširuje prax tzv. outsourcingu, keď francúzske firmy zadávajú vykonanie niektorých výrobných operácií zahraničnému partnerovi. Ide predovšetkým o strojárenstvo, v prvom rade o kovospracujúci priemysel. Príležitosti sú všeobecne v celom sektore strojárenstva. Naopak v sektore služieb a poľnohospodárstva sú možnosti obmedzenejšie.

Priame zahraničné investície Francúzska do SR

Na úseku francúzskych priamych investícií v ekonomike SR, sa podľa štatistiky NBS k 31.12 2006 nachádzalo Francúzsko na 11. mieste v poradí najvýznamnejších zahraničných investorov v SR. Prvé francúzske investície začali na Slovensko prichádzať v roku 1990. Išlo o menších investorov v oblasti strojárenstva a potravinárskeho priemyslu. Významnejšiu prítomnosť však nadobúdajú až po príchode väčších investorov po roku 1991. Najskôr to bola Rhodia /predtým Rhone Pullenc/ svojou akvizíciou Chemlonu Humenné, ďalej Dalkia ako prevádzkovateľ ústredného vykurovania v Bratislave – Petržalke, France Telecom ako investor do mobilného operátora Globtel /dnes Orange/ ako aj banka Dexia, ktorá prevzala v roku 2000 kontrolu nad Prvou Komunálnou Bankou. Najvýznamnejšou francúzskou investíciou v roku 2001 bol vstup obchodného reťazca Carrefour na slovenský trh. K ďalším významným investíciám možno priradiť závod spoločnosti Plastic Omnium v priemyselnom parku Záhorie ako dodávateľa spoločnosti VW, ďalej Bacou-Dalloz v Partizánskom ako i kapitálový vstup Natexis Banques Populaires do Ľudovej banky. Francúzske podniky od roku 2000 investovali na Slovensku podstatne viac ako 5 miliárd EUR: 1,4 EUR Gaz de France, 1,1 EUR France Télecom, 1 miliardu EUR PSA Peugeot Citroen s rozšírením v roku 2006, 160 miliónov EUR (bez započítania investícií) EDF a investície ďalších 300 podnikov. V prirovnaní k štátnemu rozpočtu SR pre rok 2006, teda 8,7 miliárd EUR, prichádzajúci francúzsky kapitál predstavuje 60% rozpočtu SR. Treba dodať, že išlo o peňažné transakcie, ktoré priamo vstupovali do ekonomického obehu krajiny. Francúzske podniky zamestnávali v roku 2006 30 000 zamestnancov, čo treba porovnať s 500 000 pracovnými miestami v priemysle SR. Šesť percent miezd v slovenskom priemysle bolo teda vytvorených investovaným francúzskym kapitálom. Francúzske investície v SR dokazujú vytvorenie trvalo udržateľných vzťahov, pretože ich návratnosť a údržba výrobných prostriedkov takých podnikov ako sú napr. PSA, Gaz de France alebo Faurecia si vyžaduje minimálne 25 až 30- ročnú prítomnosť. Francúzsko sa pripravuje so SR ďalej spolupracovať aj pri budovaní infraštruktúry diaľnic a rýchlostných komunikácií prostredníctvom PPP projektov.

V predchádzajúcich rokoch prišli na Slovensko ďalší francúzski investori ako napríklad Valeo a Faurecia ako priami dodávatelia PSA, ďalej hutnícky koncern Arcelor, Areva-Framatome, Marionnaud, Gefco, Plastic Omnium, Air Liquide, Total, Hutchinson, Vinci s projektmi v oblasti infraštruktúry a ďalší. Vzhľadom na pokračovanie realizácie projektu PSA Trnava a príchod viacerých subdodávateľov je predpoklad, že minimálne v najbližších 2 rokoch budú francúzske investície do SR naďalej rásť. Vzhľadom na zlepšujúci sa imidž SR a zviditeľňovanie sa jeho investičného prostredia je možné očakávať francúzske investície aj do ďalších sektorov okrem automobilového priemyslu.

Francúzsko v súčasnosti patrí k najvýznamnejším zahraničným investorom v SR s predpokladom ďalšieho dynamického rastu v najbližších rokoch vzhľadom na prebiehajúcu realizáciu významných projektov. Sektorovo bude dominovať automobilový priemysel, ale významné investície sa dajú očakávať aj v priemysle a službách. Novým javom by sa mohli stať investície do rozvoja fyzickej infraštruktúry, vedy a výskumu. Francúzsko prejavuje trvalý záujem o obchodno-investičnú spoluprácu v oblasti ochrany životného prostredia. Osobitnou časťou sú komerčné aktivity na úrovni medziregionálnej spolupráce, kde SR ponúka francúzskym partnerom a investorom priestor v rámci priemyselných parkov a jednotlivých priemyselných oblastí, úpravy pitnej vody, čistenia odpadových vôd, komunálnych odpadov ako aj využívania geotermálnych zdrojov na priemyselné ale aj liečebné účely. SR takisto ponúka bohaté možnosti v oblasti spolupráce v turistike.

Kontakt na spoločnosť zameranú na zahraničné investície: Agence Slovaque pour le développement des investissements et du commerce (SARIO)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Martinčekova 17
821 01 Bratislava
Slovenská republika
HOTLINE SARIO
Recepcia - tel:+421 2 58 260 100, 101
Fax: +421 2 58 260 109
E-mail: sario@sario.sk 
Web: www.sario.sk
 
Francúzsko-slovenská obchodná komora
Adresa: Partizánska 2, 811 03 Bratislava
Tel.,Fax: 00421 2 591 034 11/591 034.
e-mail: fskomora@nextra.sk.
Web: www.fsok.sk 
Predseda: Anton Berith.
Reprezentácie FSOK vo Francúzsku:
Adresa: 70 rue Cortambert, 750 16 Paris
Tel.: 01 40 73 37 76
Fax.: 01 40 73 32 59
Honorárny Viceprezident a zástupca FSOK M. Michel Duger
Regionálny zástupca pre oblasť Midi-Pyrenées:
Adresa: 1 impasse de Beaucaire, Rés. d'Arles- Bât Al, 31 500 Toulouse
Tel./fax: 05 61 11 95 66
E-mail: j.cvirkova@tele2.fr
Zástupkyňa: Jana Čvirková

Obchodno-ekonomické zastúpenie SR vo Francúzsku:
Lujza Richterová, veľvyslanecká radkyňa
Tel.: + 33 1 70 92 93 70
Fax: + 33 1 70 92 93 82
E-mail: obeo.paris@orange.fr

<< späť

Dôležité internetové adresy

Francúzska národná turistická organizácia: www.franceguide.com

Aktuálny program divadiel, koncertov, festivalov:www.viafrance.com

Parížske letiská, aktuálne odlety, prílety, letové poriadky, iné informácie: www.adp.fr

Francúzska diaľničná asociácia, plán diaľnic, výška poplatkov: www.autoroutes.fr

Všetko o francúzskej kuchyni a víne, spolu receptami: www.vins-gastronomie.com

Sprievodca francúzskymi reštauráciami: www.ofeo.comwww.tables-auberges.com

Francúzske vína: www.masterofwines.com

Všetko o francúzskych syroch: www.artofcheese.com

<< späť

Kontakty pre prípad pomoci
 

Polícia: 17

Rýchla zdravotnícka pomoc (SAMU): 15 alebo 18

Hasiči (Sapeurs Pompiers): 18 (často sú na mieste rýchlejšie ako SAMU)

Telefonické informácie: 12

Preklad / tlmočenie vo francúzštine: 01 4878 4332

<< späť

Čo navštíviť a ochutnať, ubytovanie

Treba navštíviť

Francúzsko je jednou z najnavštevovanejších krajín na svete, láka na okružné cesty i na tzv. mestskú turistiku za kultúrou, historickými pamiatkami, gastronómiou. Po celej krajine sú ruiny rímskych stavieb, v mnohých mestách sú úžasné gotické katedrály, stredovekými domami s drevenými konštrukciami sa pýšia Rennes, Troyes či Štrasburg, nádherné zámky sú v Provence, nad riekou Loire. Po krajine je 1200 múzeí, 1400 pamiatok, katedrál a opátstiev.

Paríž Na sútoku Seiny a Marne leží Paríž, označovaný často ako najkrajšie mesto na svete. Jedným z jeho symbolov je Víťazný oblúk, postavený podľa antických vzorov na príkaz Napoleona I. po víťazstvách jeho vojsk. Tepnou metropoly je 3 km dlhá Avenue de Champs-Elysées, lemovaná palácmi Grand a Petit Palais a sčasti parkom. Je aj sídlom významných nadnárodných spoločností a bánk. Najznámejší zo symbolov mesta je Eiffelova veža vysoká takmer 300 m. Najvyššie položenou budovou je monumentálna bazilika najsvätejšieho srdca Ježišovho Sacré-Coeur na vrchu pahorku Montmartre. Pod ňou sú slávne uličky maliarov.

Davy turistov prúdia do Louvre, najväčšieho palácového komplexu na svete, niekdajšieho sídla francúzskych kráľov a cisárov (viac na:www.louvre.fr). Vstup je cez kontroverznú supermodernú sklenenú pyramídu medzi historickými budovami. Mona Lisa je asi najvyhľadávanejším exponátom Louvru. Významnou pamiatkou je aj Invalidovňa, sústava budov z 17. stor. pre tisícky vojnových invalidov. Sú v nej uložené ostatky cisára Napoleona I., jeho bratov i významných maršálov. Vojenské múzeum má zbierky predmetov z veľkých bitiek a vojen.

Jednu z najcennejších francúzskych stavieb je rannogotická 130 m dlhá katedrála Notre-Dame-De-Paris. Moderný Paríž predstavuje mestská časť La Défence s budovami významných obchodných spoločností a koncernov. Má aj svoj Víťazný oblúk (Grand Arche), modernejší než jeho starší príbuzný. Je administratívnou budovou.
Pri Paríži je Versailles s najslávnejším francúzskym zámkom. Ľudovít XIV. ho dal postaviť ako lovecký zámoček, ale už za jeho vlády sa stal politickým i diplomatickým centrom celého kráľovstva.

Veľkému záujmu Francúzov i turistov sa teší aj divadlo, koncerty a opera. Asi najvyhľadávanejším stánkom kultúry je Národná opera v Paríži (viac na: www.opera-de-paris.fr). Do štátnych múzeí je každú prvú nedeľu v mesiaci bezplatný vstup (bežné vstupné je 7,5 - 10 eur), v Louvri je po 15.00 h zľava zo 7,50 na 5 eur. Sú rôzne zľavy, denné lístky do viacerých múzeí a pamiatok.

Lyon Bol hlavným mestom rímskej Galie. Dnes je centrom veľkej mestskej oblasti, ktorej dôležitosť prevyšuje iba Paríž. Vo svojom historickom centre, vyhlásenom v roku 1998 za súčasť svetového dedičstva UNESCO, ponúka návštevníkov od amfiteátrov až po katedrály. Nájdete tu tiež niektoré z najlepších reštaurácií Francúzska.

Francúzska riviéra alebo Azúrové pobrežie je časťou stredozemného pobrežia ležiaceho na juhovýchode Francúzska. Je jedným zo svetových turistických centier a sídlom množstva   celebrít. Perlami turistickej zvedavosti sú Monte-Carlo, Monacké kniežatstvo, Nice, Cannes, ktoré je známe svojím filmovým festivalom a letovisko St. Tropez.

Pri okružných jazdách Francúzskom sa vyplatí zastaviť napríklad v Strasbourgu (Štrasburgu) na nemeckých hraniciach, hlavnom meste Alsaska, dôležitom prechode cez Rýn. Dnes je popri Bruseli miestom pravidelných rokovaní Európskeho parlamentu. V meste je aj architektonický skvost, gotická katedrála Notre-Dame s chrámovou loďou dlhou vyše 100 m a vežou vysokou takmer 150 m.

Údolie rieky Loiry Je súčasťou svetového dedičstva UNESCO. Ponúka zbierku majstrovských diel renesančnej architektúry, bukolické krajiny a kľúčové miesta francúzskej histórie. Výnimočnými sú zámky Blois, Amboise, Cheverny Chaumont, Chenonceaux a Azayle-Rideau.Tours na Loire pri sútoku s riekou Cher bol dôležitou križovatkou obchodných ciest a dokonca aj sídlom panovníka Ľudovíta XI. Staré mesto tvoria uličky a malé námestia. Na jednom je honosná gotická katedrála St. Gatien. V Musée des Beaux-Arts sú obrazy Rubensa a Rembrandta a historický nábytok. Za mestom je Dolmen de Mettray (Jaskyňa víl), jedna z najzachovalejších pamiatok megalitickej kultúry.

Prístav Bordeaux pôsobí moderným dojmom, pretože väčšina budov a ulíc vznikla v 19. a 20. stor. Je tam však aj bazilika St. Michel s vežou vysokou takmer 120 m i katedrála St. André s bohato zdobenými interiérmi. Aj Caen je dôležitým námorným prístavom. V 2. svetovej vojne bolo takmer celé mesto zničené. Prežil mohutný hrad z 11. stor. a krásne starobylé kláštory s cennou, výzdobou interiérov. Turisti tam chodia aj preto, aby videli miesta obrovských bojísk 2. svetovej vojny.
Na utrácanie je vo Francúzsku 130 kasín. Množstvo kabaretov, striptízových barov či erotických klubov Paríž preslávili ako mesto zábavy. Asi najznámejším kabaretom na svete je Moulin Rouge www.moulinrouge.fr), kam si treba rezervovať vstupenky dlho vopred.

Ako sú otvorené obchody a múzeá?
Obchody: 9.00/10:00 - 19:00/20:00 hod.
Zatvárajú jeden deň v týždni a v nedeľu popoludní.
Múzeá: 9:00/10:00 - 18:00 hod. V pondelok zatvorené. Louvre a Centrum Pompidou sú zatvorené v utorok.

Potraviny, gastronómia, lahôdky, nápoje

Francúzska kuchyňa je označovaná za najlepšiu na svete. Kdekoľvek možno ochutnať tournedos (steak plnený slaninou), gigot de présalé (pečená jahňacina) a bouillabaisse (oranžová provensálska rybacia polievka s krabím mäsom, krevetami a mušľami varenými v bielom víne, korenená bobkovým listom, cesnakom a olivami, zafarbená paradajkovou šťavou a šafránom). Francúzi sú gurmáni a tomu zodpovedá aj množstvo stravovacích zariadení od reštaurácií, barov, kaviarní, bistier až po fast-food. V krajine je aj vyše 35 tisíc obchodíkov Boulangerie, kde dostať chutný longuet, boule, épi, ficelle a najpopulárnejšie baguette. Pečivo však treba jesť čerstvé.

Francúzsko je krajina syrov, na trhu je najmenej 340 značiek, každý región má svoju delikatesu. Najznámejšie sú Camembert, Brie, Roquefort a Reblochon. Syrom sa má končiť každé dobré jedlo.

V krajine je oficiálne zaevidovaných 450 značiek vína. Najslávnejšie vinárske oblasti sú Champagne, Bourgogne, Alsace, Val de Loire, Bordeaux, Côtes du Rhône, Landguedoc-Roussillon a Provence. Víno je najobľúbenejším nápojom. Francúzsko je vlasťou šampanského, najslávnejšieho šumivého vína na svete, ktoré sa rodí iba v oblasti Champagne. Nič iné z iných oblastí ani v zahraničí sa nesmie označovať ako šampanské, ale ako sekt či šumivé víno. Z Francúzska pochádza aj veľa aperitívov. Typickým je pastis, napríklad značky Ricard nebo Pernod. Odtiaľto je aj koňak. Všetko ostatné odinakiaľ sa nesmie označovať ako Cognac ale ako brandy. Chýrne calvados je silné jablčné brandy. Známymi likérmi sú Chartreuse, Framboise a Genepi.

Obľúbená čierna káva je väčšinou veľmi silná, podáva sa v malých šáločkách, najmä po jedle.

Šport, oddych, turistika

Najpopulárnejšie športy: Futbal je diváckym športom č.1. Francúzske tímy patria k európskej špičke, atmosféra na štadiónoch je búrlivá. Najpopulárnejšími klubmi sú Paris Saint Germain, Olympique Marseille a v lige hrá aj zahraničný účastník AS Monaco. Francúzske národné mužstvo bolo v r. 1998 majstrom sveta. Veľkú popularitu má aj rugby (viac na: www.xvfrance.com). Masovým diváckym cyklistickým podujatím sú etapové preteky Tour de France. Každoročne sa koná na okruhu Circuit de Nevers Magny Veľká cena Francúzska automobilov F1.

V lete: Turisti a cykloturisti majú v najkrajších častiach krajiny vytýčené tisíce turistických trás (Sentiers de Garde Randonnée), dlhých 30 tis. km. Na bicykel si sadá každý, kto si chce oddýchnuť od veľkomiest. Nádherné cyklotrasy sú popri Atlantiku až k španielskym hraniciam. (Viac na: www.duvine.com awww.discoverfrance.com).
Väčšina z 3120 km pobrežia je miestom na dovolenky a vodné športy. Najvyhľadávanejšia je Côte d´Azur (Francúzska riviéra). Na pobreží je 83 nudistických stredísk. Za potápaním a šnorchlovaním sa chodí na Korziku. Atlantik je cieľom milovníkov surfingu a jachtingu. Krajina je popretkávaná 8 500 km kanálov a riek, ktoré vyhľadávajú vodáci i milovníci plavieb na výletných lodiach či hausbótoch. Populárnymi vodáckymi trasami sú Lorient - Redon, Marne - Štrasburk (vinicami v Champagne) a Burgundský kanál (viac na: www.burgundy-canal.com). Rybári chodia najmä na lososy a pstruhy do Bretónska. Vyhľadávanými rybárskymi oblasťami je jazerná oblasť Franche-Comté, Languedoc-Roussillion a Midi-Pyrénées. Povolenie na lov dajú na miestnej radnici.
Po krajine je asi 200 špičkovo udržiavaných golfových ihrísk. Najobľúbenejšie sú v Burgundsku a pod Alpami. (viac na: www.golf-in-france.com). Obľúbenou zábavou je pétangue, ktorý sa hrá všade, v parkoch i na verejných priestranstvách.

V zime: Francúzske Alpy sú najväčším a najkvalitnejším lyžiarskym regiónom v celej Európe. Najznámejšie je stredisko Megéve. Majú takmer 500 km zjazdoviek, vyše 150 km vlekov, perfektnú infraštruktúru, množstvo lyžiarskych škôl. Populárny je aj beh na lyžiach, preparovaných trás sú stovky km. (Viac na: www.skifrance.com)

<< späť