• <<
 • 20. Október
 • 21. Október
 • 22. Október
 • 23. Október
 • 24. Október
 • 25. Október
 • 26. Október
 • >>

 

Nemecká spolková republika
Bundesrepublik Deutschland

Pobyt v krajine

Povolenie na pobyt

Pri pobyte v Nemecku, ktorý je dlhší ako 3 mesiace je potrebné povolenie na pobyt. Vydáva ho miestne príslušný úrad tzv. Ausländerbehörde. Žiadosť o povolenie na pobyt musíte podať osobne ihneď po nástupe do práce, najneskôr však 1 mesiac po začatí vášho pobytu v Nemecku.  

Žiadosť (Antrag auf Arbeitsgenehmigung) podávate spolu so zamestnávateľom na predpísanom tlačive, ktoré poskytne každá pobočka pracovného úradu (Arbeitsagentur). Doba platnosti povolenia sa prispôsobí. Ak získate povolenie na 1 rok, jeho platnosť sa vám po uplynutí stanovenej doby prizachovaní pracovného pomeru predlžuje, väčšinou na obdobie 5 rokov. 

Prihlásenie adresy miesta pobytu je v Nemecku povinné. V priebehu 7 dní od usadenia sa v Nemecku sa musíte zaregistrovať na príslušnom úrade ( Rathaus, Burgerhaus, Ortsamt)

K písomnej žiadosti o oddelenie povolenia na pobyt musíte priložiť:

 • potvrdenie od zamestnávateľa o existencii vášho zamestnania resp. kópiu vašej pracovnej zmluvy
 • 2 farebné fotografie pasového formátu
 • poplatok, ktorý určí cudzinecký úrad (momentálne ide o sumu 40 eur)

Cudzinecká polícia vám vystaví preukaz, ktorý bude dokladovať vaše povolenie na pobyt. Cudzinecké úrady majú sídlo v hlavných mestách spolkových krajín a v okresných mestách.

Adresa cudzineckého úradu pre Berlín je:

Landeseinwohneramt Berlin
Abteilung Ausländerangelegenheiten
Friedrich-Krause-Ufer 24
133 53 Berlín
tel.: + 49 30 90269-0
fax: + 49 30 90269-4290
www.berlin.de/landeseinwohneramt

Doplňujúce informácie nájdete na www.handbuch-deutschland.de

Vodičský preukaz

Vodičský preukaz získaný v inej členskej krajine EÚ zostáva v platnosti aj na území Nemecka.

Registrácia automobilu

Pokiaľ bývate v inom členskom štáte EÚ a jazdíte v ňom svojim automobilom dlhšie ako šesť mesiacov, ste povinný si ho zaregistrovať u miestnych orgánov a zaplatiť registračnú daň hostiteľskej krajiny.

<< späť

Štúdium v krajine

A. Najvýznamnejšie univerzity

Vysokoškolské vzdelávanie poskytuje celkom 331 vzdelávacích inštitúcii, z toho je 117 univerzitného charakteru158 vyšších odborných škôl a 56 vysokých umeleckých škôl. Štúdium na štátnych vysokých školách je bezplatné.

Zoznam univerzít: http://www.daad.de/deutschland/de/2.1.3.html

Päť najvýznamnejších nemeckých univerzít: 
- Technická univerzita Mníchov (45. na svete) 
- Univerzita Ludwiga Maximiliana Mníchov 
- Univerzita v Heidelbergu 
- Univerzita v Göttingene 
- Univerzita vo Freiburgu 

(Zdroj: Top 500 World Universities, Focus)

Súkromné univerzity
V krajine ich funguje viac ako päťdesiat. Od štátnych sa odlišujú predovšetkým menším počtom študentov a individuálnym prístupom. Rok na brémskej International University (zameraná na prírodné, humanitné a sociálne vedy) stojí 15-tisíc eur, mesačné náklady na ubytovanie sú 500 eur. Systém štipendií a pôžičiek však zabezpečuje šancu aj pre nemajetných uchádzačov.

Na hamburskej Bucerius Law School stojí akademický rok len o niečo menej - 9-tisíc eur. Z poplatkov za štúdium si škola pokrýva dvadsať percent rozpočtu.

Najstaršou nemeckou súkromnou školou je univerzita vo Witten-Herdecke, kde sa za plné štúdium platí15-tisíc eur. Na fakultách medicíny, ekonomických vied, stomatológie a prírodných vied sa však môže vzdelávať každý, kto získa študijné miesto - aj keď si nemôže dovoliť splátku 250 eur mesačne. Univerzita si počká na svoje peniaze, kým sa zo študentov stanú doktori alebo manažéri. Keď dosiahnu mesačný príjem vo výške 17-tisíc eur, musia absolventi splácať osem percent zo svojho zárobku svojej univerzite - nikdy však nie viac ako 30-tisíc eur. Momentálne si škola pokrýva poplatkami sedem percent rozpočtu, 17 percentami prispieva spolková krajina Severné Porýnie-Vestfálsko, zvyšok sú dary, ale aj príjmy univerzitnej zubnej kliniky.

Zahraniční študenti, ktorí na univerzite študujú len jeden semester, platia len za jeden semester. 
O rôznych modeloch financovania štúdia informuje stránka www.studierendengesellschaft.de. Študenti, ktorí prichádzajú do Wittenu z partnerskej univerzity, sú spravidla oslobodení od poplatkov. Zoznam partnerských univerzít je na internetovej stránke inštitúcie (www.uni-wh.de)

Štúdium na nemeckých univerzitách je delené na semestre. Semester trvá šesť mesiacov. Zimný semester začína v septembri/októbri a letný semester v marci/apríli. Priemerná dĺžka univerzitného štúdia je 8 až 12 semestrov (v prípade bakalára 6 až 8 semestrov). Doktorandské štúdium trvá 4 až 10 semestrov a doplnkové štúdium 2 až 4 semestre. Tempo štúdia si študent prispôsobuje svojim individuálnym schopnostiam a možnostiam.

Vysokoškolské štúdium je rozdelené na dve časti: 
základná časť - Grundstudium - trvá minimálne štyri semestre a končí sa diplomovou predskúškouDiplom-vorprüfung alebo medziskúškou Zwischenprűfung 
hlavná časť - Hauptstudium - trvá minimálne päť semestrov a končí štátnou skúškou, diplomom, udelením titulu Magister alebo Bakalár

Vyučovanie na univerzitách prebieha formou prednášok, cvičení a seminárov. Po absolvovaní požadovaného počtu hodín a po splnení iných požadovaných kritérií (refaráty, seminárne práce) získate potvrdenie o absolvovaní predmetu - Schein.
Univerzitné štúdium sa končí získaním diplomu (technické, prírodné, sociálne a ekonomické vedy), štátnej skúšky (pedagogické smery, medicína, farmácia, právo) alebo udelením titulu Magister Artium - M. A. (spoločenské a sociálne vedy). Okrem toho čoraz viac univerzít umožňuje získať medzinárodne uznávané tituly Bachelor/Bakkalaureus (B.A. alebo B.Sc. alebo B.Eng.) alebo Master (M.A. alebo M.Sc. alebo M.Eng.).

Doplnkové štúdium (Aufbaustudium) je v nemeckom, anglickom, francúzskom alebo španielskom jazyku za účelom ďalšej kvalifikácie v odbore a je dobrou možnosťou ďalšieho vzdelávania sa pre absolventov zahraničných vysokých škôl. Bližšie informácie nájdete na internete www.hochschulkompass.de alebowww.daad.de.

Vyššie odborné školy –zoznam vyšších odborných škôl

Vyššie odborné školy tvoria približne polovicu všetkých vysokých škôl v Nemecku. V porovnaní s univerzitami sú viac orientované na prax a dĺžka štúdia je kratšia (spravidla 8 semestrov). Ťažiskovými oblasťami sú ekonómia, informatika, sociálne vedy, technické vedy, design a poľnohospodárstvo. Umožňujú získať Diplom (FH), titul Bakalár alebo Master.

Umelecké vysoké školy – zoznam umeleckých vysokých škôl

V Nemecku pripravuje umelcov, hudobníkov ako aj učiteľov v oblasti umeleckých disciplín 53 umeleckých vysokých škôl. Predpokladom prijatia na vysoké umelecké školy je úspešné absolvovanie talentových skúšok.

Iné vysoké školy – zoznam vysokých škôl

Okrem uvedených vysokých škôl existujú v Nemecku pedagogické vysoké školy, technické univerzity/vysoké školy, teologické vysoké školy, všeobecné vysoké školy a špeciálne vysoké školy zamerané na šport, medicínu, politiku, ekonómiu alebo správu.

B. Pohovory, prijímacie skúšky

Záujemca o štúdium v Nemecku by mal s vybranou univerzitou nadviazať kontakt, zaslať bližšie informácie o sebe (potvrdenie o jazykových znalostiach, overenú kópiu maturitného vysvedčenia, atď.) a informovať sa o jej požiadavkách prijatia. Na základe žiadosti škola pošle záujemcom konkrétne podmienky pre prijatie na štúdium spolu s prihláškou.

Na niektoré študijné odbory (medicína, veterinárstvo, stomatológia, biológia, farmácia, psychológia, podnikové hospodárstvo) nemôže študent počítať s okamžitým prijatím, lebo univerzity disponujú len obmedzeným počtom študijných miest (numerus clausus). Záujemcovia o tieto študijné odbory musia prejsť výberovým konaním, v ktorom sa prihliada na ich študijný priemer na maturitnom vysvedčení a dĺžku uchádzania sa o zvolený odbor. Pre zahraničných uchádzačov je vyhranený určitý počet študijných miest.

Záujemcovia s nemeckou maturitou (napr. absolventi nemeckej bilingválnej sekcie gymnázia v Poprade) sa o tieto vybrané odbory hlásia spolu s nemeckými uchádzačmi cez Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätze, ZVS, Sonnenstrasse 171, D - 44137 Dortmund, www.zvs.de. Ostatní zahraniční uchádzači adresujú svoje žiadosti priamo na vysokú školu.

Záujemcovia o štúdium na umeleckých vysokých školách sú podrobení talentovým skúškam. Niektoré vysoké školy vyžadujú povinné praktikum (prax) pred nástupom na štúdium alebo splnenie iných odborných predpokladom pre štúdium. 
Prijatý uchádzač získava doklad o prijatí Zulassungsbescheid. 

Predpokladom pre prijatie na štúdium je:

1.       doklad oprávňujúci na vysokoškolské štúdium na nemeckej vysokej škole 
a.       maturitné vysvedčenie získané od roku 1994 na všeobecnom slovenskom gymnáziu
b.       iné záverečné vysvedčenie (napr. zo strednej odbornej školy, ako aj maturitné vysvedčenia do roku 1993) s podmienkou vykonania diferenčných skúšok - Feststellungsprüfung” (príp. po absolvovaní jednoročného prípravného seminára na študijnom kolégiu) alebo spolu so záverečným vysvedčením sa musí predložiť doklad o úspešnom absolvovaní prijímacej skúšky na slovenskej vysokej škole

2.       doklad o znalosti jazyka 
-          DSH (Deutsche Sprachprűfung fűr den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber)- jazyková skúška sa skladá priamo na vysokej škole alebo 
-          jazykový diplom z Goetheho inštitútu (Zentrale Oberstufenprűfung, Kleines Deutsches Sprachdiplom, Grosses deutsches Sprachdiplom)
-          jazykový diplom KMK (Deutsche Sprachdiplom (Stufe II) der Kultusministerkonferenz), ktorý možno získať na niektorých slovenských gymnáziách (pozri zoznam) 
-          nemecká maturita (absolventi nemeckej bilingválnej sekcie gymnázia v Poprade)
-          TestDaF

Doklad o znalosti nemeckého jazyka sa nevyžaduje pri medzinárodných študijných odboroch a niektorých kurzoch doplnkového štúdia, kde je vyučovacím jazykom angličtina. Mnohé kurzy doplnkového štúdia (právo, ekonómia a pod.), ale vyžadujú znalosť viacerých jazykov (okrem nemčiny, aj angličtinu alebo francúzštinu).

Do termínu uzávierky prihlášok (spravidla 15. júl na zimný semester a 15. január na letný semester) zasiela študent na univerzitu žiadosť (Antrag auf Zulassung zum Studium für ausländische Studienbewerber/innen). Žiadosť získate z web stránok univerzít.

K vyplnenej a podpísanej žiadosti uchádzač o štúdium prikladá:
1.       úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia a jeho úradný preklad
2.       doklad o jazykových znalostiach
3.       iné doklady požadované univerzitou

Na zápis na univerzitu je potrebné predložiť:
1.       doklad o prijatí na štúdium – Zulassungsbescheid
2.       doklad o znalosti jazyka (DSH, TestDaf a pod.)
3.       úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia a jeho úradný preklad
4.       pas a viacero fotografií
5.       zdravotné poistenie
6.       iné dokumenty vyžadované univerzitou

Služba assist:
Od 1. mája 2004 uľahčuje prijímací proces zahraničných študentov na nemecké univerzity centrum assist„Arbeits- und Servicestelle fur internationale Studienbewerbungen“. Assist umožňuje zahraničný študentom podať žiadosť o prijatie na štúdium na viacero vysokých škôl naraz, pričom assist skontroluje ich prihlášku. Služby assistu využilo v tomto školskom roku 50 univerzít.

Výhody uchádzania sa o štúdium cez assist:
-          jedna sada podkladových materiálov pre viacero vysokých škôl (študent predkladá len jednu sadu overených a úradne preložených dokumentov, administratívny poplatok pre občanov EÚ je 25 eur a za každú ďalšiu vysokú školu 10 eur),
-          assist skontroluje prihlášku po formálnej stránke a keď sú splnené formálne kritériá, zašle ich na vysokú školu,
-          uchádzači o štúdium sú včas informovaní o tom, či po formálnej stránke spĺňajú kritériá pre prijatie zvolenú vysokú školu v Nemecku,
  
Bližšie informácie a zoznam zapojených univerzít je k dispozícií na: www.uni-assist.de.

Študijné kolégiá
Študentom, ktorí sa pripravujú na diferenčnú skúšku ponúka univerzita možnosť prípravy v študijnom kolégiu (Studienkolleg). Štúdium na študijnom kolégiu má charakter stredoškolského vyučovania v trvaní spravidla dvoch semestrov. Po ukončení kurzu absolvujú študenti diferenčnú skúšku, v rámci ktorej budú preskúšaní zo znalostí nemeckého jazyka a odborných predmetov z nasledovných tematických kategórií: 
T – kurz – technické, matematické a prírodné vedy
M – kurz –medicínske a biologické vedy
W – kurz – ekonomické a sociálne vedy
G - kurz – spoločenskovedné vedy a umelecké odbory, germanistika
S – kurz – cudzie jazyky (okrem nemčiny)
Absolventi študijného kolégia už nemusia absolvovať jazykovú skúšku DSH.
Viac informácií získate na www.studienkollegs.de

C. Školné, registračné poplatky

Na štátnych vysokých školách v Nemecku sa zatiaľ neplatí školné. Niektoré spolkové krajiny, ale v niektorých prípadoch môžu vyžadovať úhradu školného, napr. ak študent študuje dlhšie ako je stanovená dĺžka štúdia (500 až 900 eur/semester) alebo ak je študent zapísaný na postgraduálny študijný program, ďalšie vzdelávacie kurzy - Weiterbildungstudiengäge alebo má v záujme študovať iný odbor na vyššom stupni. Výška školného v týchto prípadoch je v rozpätí 300 až 1500 eur/semester. Študijné poplatky sa môžu vyžadovať aj od študentov, ktorí chcú na nemeckej vysokej škole absolvovať len semester ako hosťujúci študenti (15 až 150 eur, v ojedinelých prípadoch až do výšky 500 eur).

Od školského roka 2005/2006 sa v Nemecku za štúdium však pravdepodobne bude platiť. Nemecký ústavný súd dal za pravdu šiestim spolkovým krajinám, ktoré považujú vyberanie poplatkov za svoju právomoc. Platiť sa však nezačne vo všetkých spolkových krajinách naraz. Štyri zavedú poplatky okolo 500 eur za semester, ostatné ešte vyčkávajú. 
Ďalšie poplatky: imatrikulácia + Semesterticket (semestrálny lístok na MHD) cca 55 - 95 eur/semester (poplatok nie je na jednotlivých vysokých školách rovnaký), sociálne poplatky 20 - 50 eur/semester, zdravotné poistenie 290 eur na semester, výdavky na učebnice a skriptá 230 - 310 eur na semester. Budete musieť preukázať, že máte v Nemecku založený účet, na ktorom budete musieť mať vložených 6600 eur, alebo sa za  Vás bude musieť zaručiť osoba žijúca v Nemecku a má tam trvalý pobyt.

D. Ubytovanie, pobyt, víza

Všetci občania EÚ, ktorí chcú zostať v Nemecku dlhšie ako 3 mesiace musia požiadať o povolenie na pobyt hneď po pricestovaní. Žiadosť sa podáva na cudzineckom úrade priamo v príslušnom meste alebo okrese. Je potrebné predložiť :
- platný preukaz totožnosti alebo pas
- 2 fotografie (veľkosť ako na pas)
- potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky ( platí iba v niektorých spolkových štátoch) 
Študenti musia predložiť aj ďalšie doklady súvisiace s pobytom, napr. potvrdenie o prijatí na školu a pod.
Povolenie na pobyt sa vydáva na dobu určitú v s možnosťou predĺženia.

Ubytovanie
Po príchode do Nemecka sa študent môže ubytovať v ubytovniach pre študentov za približne 10 – 20 Eur/noc, prípadne v penziónoch za 30 - 55 Eur/noc. Bližšie informácie a adresy získate na:http://www.djh.de/

V internátoch sa platí za ubytovanie od 75 – 225 Eur mesačne, v závislosti od regiónu. Nie je však jednoduché získať voľné miesto v internáte. Väčšina nemeckých a zahraničných študentov si prenajíma izbu na priváte. Cena ubytovanie na priváte je 150 až 300 Eur na mesiac a viac. Veľa študentov v Nemecku si spoločne prenajíma celý byt (Wohngemeinschaft – WG). Pri hľadaní ubytovania vám môže pomôcť akademické oddelenie pre zahraničných študentov, rada študentov AStA (Allgemeiner Studentenausschuss) alebo študentský spolok Studentenwerk. Ponuky ubytovania sú zverejnené aj v dennej tlači, v študentských listoch a na nástenkách na vysokej škole, mense alebo kaviarňach. Pri uzavretí zmluvy sa spravidla vyžaduje kaucia vo výške jeden až dvojmesačného bytného. Tento poplatok vám bude vrátený po vysťahovaní, ak ste izbu zanechali v dobrom stave.

Ak si ubytovanie chcete zabezpečiť už pred príchodom do Nemecka môžete sa obrátiť na medzinárodné agentúry sprostredkujúcu ubytovanie. Nasledovné agentúry sprostredkúvajú ubytovanie študentov v celom Nemecku:

Livin International
Esking 8
D - 48727 Billerbeck
tel.: +49-2554-913 882
fax: +49-2554-913 883
www.livin.de

Ring Europäischer Mitwohnzentralen
www.mitwohnzentrale.de

Deutscher Mieterbund (DMB)
Aachener Sr. 313
tel.: +49-221-9407 70
fax: +49-221-9407 722
e-mail: info@mieterbund.de
www.mieterbund.de

Ubytovanie je možné hľadať aj na nasledovných web stránkach:
www.homecompany.de 
www.studenten-wg.de 
www.studenten-wohnung.de 

Študenti majú na základe Nariadenia Rady EHS pri pobyte v inom členskom štáte Európskej únie nárok na poskytnutie nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti. Pre bezproblémové uplatnenie nároku na poskytnutie zdravotnej starostlivosti je potrebné obrátiť sa na pobočku svojej zdravotnej poisťovne a požiadať o vystavenie príslušného formuláru. 

E. Študijné stáže

Deutscher Bundestag – Internationale Parlaments-Praktika

Viac informácií: www.bundestag.de/internat/ipp/index.html
Adresa:
Ing. Bohuslava Lukačovičová
Odbor zahraničných vzťahov a protokolu
Námestie A. Dubčeka 1
812 80 Bratislava
Tel. 02-593 41 240

Deutsche Botschaft Bratislava
Kulturabteilung, z. Hd. Herrn Richter
Hviezdoslavovo nám. 10
813 03 Bratislava 1

Nemecký spolkový snem v spolupráci s Humboldtovou univerzitou v Berlíne, Slobodnou univerzitou v Berlíne a Technickou univerzitou v Berlíne ponúka 5-mesačný (1. marec – 31. júl) program v Berlíne pre politicky angažovaných mladých ľudí s ukončeným vysokoškolským vzdelaním z krajín strednej a východnej Európy Albánsko, Bosna – Herzegovina, Bulharsko, Estónsko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Macedónsko, Poľsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko a Čierna Hora, Slovensko, Slovinsko, Česko, Ukrajina a Maďarsko). Program je určený mladým absolventom vysokých škôl a mladým akademikom, ktorí by sa chceli dozvedieť o parlamentnom systéme, ako aj o politickom rozhodovacom systéme v SRN. Program pozostáva z úvodného seminára, v ktorom budú účastníci oboznámení s prácou v parlamente a s politickým, hospodárskym a kultúrnym životom v Nemecku. Potom bude nasledovať praktikum v úradoch Spolkového snemu.

Uzávierka prihlášok: 31. máj každoročne

Praxe pre študentov ekonomických odborov sprostredkúva AIESEC.

Bližšie informácie získate na adrese:

Adresa: 
AIESEC Slovensko
Pražská 11
816 36 Bratislava
tel: 02-5729 7233, 02-5729 7287
fax: 02-5729 7287
e-mail: aiesec@aiesec.sk
www.aiesec.sk

Viac informácií na: www.saia.sk.

F. Doktorandské štúdium, euromaster

Absolventi univerzít môžu pokračovať vo svojom štúdiu formou doktorandského alebo doplnkového štúdia.

Doktorandské štúdium (Promotion) sa môže realizovať vo všetkých odboroch a končí udelením titulu doktor. Predpokladom prijatia na doktorandské štúdium sú vynikajúce študijné výsledky a dobrý vedecký projekt odsúhlasený školiteľom. Absolventi slovenských vysokých škôl sa môžu uchádzať o doktorandské štúdium v Nemecku (pozri vzájomné uznávanie diplomov). Univerzita, resp. katedra ale môže od uchádzača vyžadovať splnenie ďalších kritérií (preskúšanie odborných znalostí uchádzača, úspešné absolvovanie prednášok a seminárov). Po prijatí na doktorandské štúdium pracuje doktorand na svojom vedeckom projekte pod dohľadom svojho školiteľa. Doktorandské štúdium končí obhájením dizertácie a vykonaním rigoróznej skúšky. 
Za doktorandské štúdium sa školné neplatí.

G. Ako získať štipendium

Štipendiá nemeckých nadácií na študijné a vedecké pobyty

Prehľadný zoznam nadácií poskytujúcich finančnú pomoc sa nachádza aj na www.Stiftugsindex.de.  

Alexander von Humboldt Stiftung - Nadácia Alexandra von Humboldta

 www.humboldt-foundation.deZastúpenie na Slovensku: e-mail: uachnoga@savba.sk

O štipendium sa môžu uchádzať: vysoko kvalifikovaní, akademicky vzdelaní vedeckí pracovníci z rôznych odborov ako aj bývalí štipendisti programu

Bayerisches Staatsministerium fűr Wissenschaft, Forschung und Kunst -Bavorské ministerstvo pre vedu, výskum a umenie

Viac informácií: www.bayhost.de, e-mail: info@bayhost.de

Alfred Toepfer Stipendien – Štipendiá Alfreda Toepfera

Viac informácií: http://toepfer-fvs.de

Štipendiá Alfreda Toepfera sú určené pre záujemcov o európske štúdiá v oblasti kultúry a spoločenských vied, ako aj výtvarného, divadelného a tanečného umenia.

Boehringer Ingelheim Fonds - Fond Boehringera Ingelheima

Viac informácií: www.bifonds.de, e-mail: secretariat@bifonds.de

Boehringer Ingelheim Fonds je verejná nadácia, ktorá podporuje medicínsko-prírodovedecký základný výskum, obzvlášť v oblasti klinickej a teoretickej medicíny. Nadácia poskytuje dlhodobé štipendiá doktorandom, a podporuje aj doktorandov a postdoktorandov pri krátkodobých pobytoch v laboratóriách a ich účasť na letných kurzoch.

COPERNICUS

Viac informácií : www.copernicus-stipendium.de
 e-mail: bewerbung@copernicus-stipendium.de

Účel štipendia: Copernicus ponúka každoročne semestrálne štipendiá pre študentov zo strednej, východnej a juhovýchodnej Európy. Štipendisti sú umiestnení na Humboldt-Universität Berlin, Universität Hamburg alebo Ludwig-Maximilians-Universität München. Študenti architektúry budú umiestnení naHochschule für bildende Künste Hamburg. Počas posledných dvoch mesiacov absolvujú študenti prax vo vybranej organizácii alebo firme.

Deutsche Forschungsgemeinschaft – Nemecká výskumná spoločnosť

 Viac informácií: www.dfg.depostmaster@dfg.de

 Deutscher Akadmischer Austauschdienst - (DAAD) Nemecká akademická výmenná služba

Deutscher Famulantenaustausch (DFA) - Nemecká výmena praktikantov

 Viac informácií: www.famulantenaustausch.de/index2.htm

Deutscher Famulatenaustausch (súčasť German Medical Students´ Association" GeMSA) má za úlohu sprostredkovanie praktikantských miest zahraničným študentom medicíny v nemocniciach (professional exchange) ako aj pobytov so zúčastnením sa na vedeckých projektoch univerzity (research exchange). Partnerskou organizáciou na Slovensku je Slovenská asociácia študentov medicíny: www.slomsa.sk

Diakonisches Werk - Diakonické združenie 

Viac informácií: www.diakonie.dediakonie@diakonie.de

Europa - Kolleg Hamburg

e-mail: information@europa-kolleg-hamburg.de 
www.europa-kolleg-hamburg.de/

Evangelisches Studienwerk e. V. Viligst

 e-mail: bewerbung@evstudienwerk.de
www.evstudeinwerk.de

Friedrich-Ebert-Stiftung - Nadácia Friedricha Eberta

 e-mail: KessB@fes.de
www.fes.de

Friedrich-Naumann-Stiftung - Nadácia Friedricha Naumanna

 e-mail: fnst@fnst.org
www.fnst.org

 Fritz Thyssen Stiftung - Nadácia Fritza Thyssena 

e-mail: fts@Fritz-Thyssen-Stiftung.de
www.fritz-thyssen-stiftung.de

Goethestipendium des Thüringer Ministerpräsidenten – Goethe-štipendium durínskeho premiéra

 e-mail: HeinemannU@TSK.thueringen.de., MohrM@TSK.thueringen.de 
www.thueringen.de/de/gebildet/goethestipendium  

„Georgius-Agricola-Stipendien“ na štúdium technických, prírodných a medicínskych vied v Sasku,

www.smwk.sachsen.de

Gottlieb Daimler- und Karl Benz-Stiftung - Nadácia Gottlieba Daimlera a Karla Benza

 e-mail: info@daimler-benz-stiftung.de , www.daimler-benz-stiftung.de

Haniel Stiftung – Hanielova nadácia

e-mail: stiftung@haniel.de www.haniel-stiftung.de

Hanns-Seidel-Stiftung - Nadácia Hansa Seidela

 e-mail: info@hss.de www.hanns-seidel-stiftung.de

Hertie Stiftung - Nadácia Hertie

 e-mail: info@ghst.dewww.ghst.de

Výskumné štipendiá Romana Herzoga

e-mail: select@avh.dewww.humboldt-foundation.de

Štipendiá pre bývalých štipendistov programu Romana Herzoga

e-mail: select@avh.dewww.humboldt-foundation.de

Štipendiá pre východoeurópskych účastníkov “Berlin Kollegs”

e-mail: fitzon@studienstiftung.dewww.studienstiftung.de/offen/Berlin_Kolleg.htm

Štipendiá pre mladých ekonómov ESCP-EAP Ekonomickej vysokej školy v Berlíne

e-mail: hdunger@escp-eap.netwww.escp-eap.net 
 

Štipendiá pre mladých hudobníkov z Východnej Európy v Mládežníckom orchestri Gustava Mahlera

e-mail: office@gmjo.atwww.gmjo.at

Dr. Mildred Scheel Stiftung - Nadácia Dr. Mildreda Scheela 

e-mail: deutsche@krebshilfe.dewww.krebshilfe.de