Belgické Kráľovstvo
Royaume de Belgique / Koninkrijk Belgie

 

Pobyt v krajine

Občania SR môžu vstúpiť a zdržiavať sa na území Belgicka na základe platného cestovného pasu alebo platnej identifikačnej karty SR (občianskeho preukazu) po dobu 3 mesiacov.
Ak budete v Belgicku pracovať alebo si chcete hľadať prácu osobne, musíte sa do 8 dní od príchodu do krajina prihlásiť na pobočke cudzineckého policajného úradu v lokalite vášho bydliska. Musíte predložiť:

 • identifikačný doklad – cestovný pas alebo občiansky preukaz
 • presnú adresu vášho bydliska v Belgicku
 • sobášny list v prípade, ak ste ženatý alebo vydatá i keď manžel/ka nepríde s vami do krajiny
 • Na základe tohto nahlásenia vám vydajú trojmesačné povolenie na pobyt. Ak chcete zostať v krajine dlhšie, musíte k vyššie uvedeným dokladom doložiť:
 • farebné fotografie pasového formátu
 • potvrdenie od zamestnávateľa o zamestnaní
 • zaplatiť poplatok 5 euro

Po 1 mesiaci vám vystavia a na adresu uvedenú pri týchto údajoch zašlú modrú kartu, čiže 5-ročnépovolenie na pobyt. Túto kartu budete potrebovať pri platení daní a pri prípadnej výplate dôchodku.

 

Prihlásenie auta

 • ak asi so sebou do Belgicka sťahujete vlastný automobil, musíte ho hneď po príchode, ale najneskôr do 6 mesiacov zaregistrovať na Službe registrácie vozidiel (D.I.V). Tu dostanete formuláre ako aj inštrukcie ako postupovať
 • slovenský vodičský preukaz platí na území Belgicka v plnom rozsahu

  << späť

Štúdium v krajine

Belgicko sa delí podľa jazykovej príbuznosti na tri spoločenstvá - francúzske, flámske a nemecké. Keďže každé spoločenstvo má svoje osobitosti, predstavujeme každé zvlášť.


Najvýznamnejšie univerzity
 

Flámske spoločenstvo

Vrije Universiteit Brussel - od rozdelenia s Université Libre de Bruxelles v roku 1970 je stredne veľkou flámskou univerzitou s holandským vyučovacím jazykom. Má 9000 študentov a okolo 2450 zamestnancov. Približne 1800 študentov je zo zahraničia, pričom asi 800 pochádza z Ázie, Afriky a Južnej Ameriky. Univerzita má osem fakúlt a poskytuje široký rozsah vyučovacích kurzov - 33 programov prvého stupňa, 42 programov druhého stupňa a 58 postgraduálnych kurzov. K univerzite patrí takmer 400 študentov navštevujúcich kurzy na Vesalius College, kde sa vyučuje v anglickom jazyku. Ponúka aj večerné jazykové a počítačové kurzy pre vyše 5000 študentov Bruselského centra pre vzdelávanie dospelých (Brussels Centre for Adult Education). Viac informácií: www.vub.ac.be. 

Universiteit Gent - v porovnaní s inými európskymi univerzitami je táto flámska univerzita relatívne mladá. Slávnostne ju otvorili v roku 1817, pričom v prvom roku mala 190 študentov a štyri fakulty (právo, filozofia, medicína, prírodné vedy). V roku 1930 sa jej vyučovacím jazykom stala holandčina. V súčasnosti patrí k vedúcim vysokoškolským a výskumným inštitúciám v rámci Beneluxu. Má 11 fakúlt, 26 000 študentov a asi 5450 zamestnancov. Viac informácií: www.ugent.be. 

Universiteit Antwerpen - vznikla v roku 2002 spojením troch univerzít (Universitaier Centrum Antwerpen, Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen a Universitaire Instelling Antwerpen), ktorých história siaha do roku 1852. V súčasnosti má deväť fakúlt, na ktorých študuje približne 10 000 študentov. Viac ako 1000 pochádza z krajín mimo EÚ. Viac informácií: www.ua.ac.be.
Flámsko má 6 univerzít. Štúdium trvá najmenej 4 roky a je rozdelené do 3 stupňov: 
I. Kandidaat (v odboroch filozofia, teológia a právo Baccalaureus), 2 - 3 roky
II. Licentiaat, 2 - 3 roky
III. Doctoraat - doktorandské štúdium
Univerzity:
Universitair Beleid en Kwaliteitszorg
Universitaire Ontwikkelingssamenwerking (UOS)
University Policy and Quality Assurance
University Development Cooperation (UDC
Hogecholen - vyššie odborné školy
Vyššie odborné vzdelávanie poskytuje 24 hogescholen. Štúdium môže byť jednostupňové alebo dvojstupňové. Jednostupňový študijný program je orientovaný na prax, jeho súčasťou je pracovná stáž. Trvá 3 roky a pripravuje študentov pre špecifické povolania. Dvojstupňový študijný program pozostáva z dvoch častí, každá trvá minimálne 2 roky. Štúdium zahŕňa aj aplikovaný výskum a praktické cvičenia. Po prvom stupni získavajú študenti titul Kandidaat a po druhom Licentiaat.
Zoznam vyšších odborných škôl

Francúzske spoločenstvo

Vysokoškolské vzdelávanie vo Francúzskom spoločenstve poskytujú univerzity, vzdelávacie inštitúcie neuniverzitného typu (Hautes Écoles) a umelecké školy. Neuniverzitné vzdelávanie poskytujú aj inštitúty architektúry.
Univerzitné vzdelávanie poskytuje 10 inštitúcií. Tri univerzity - Université de Liege, Université Catholique de Louvain a Université Libre de Bruxelles poskytujú vzdelávanie v rôznych odboroch, Université de Mons-Hainaut je obmedzená na niekoľko fakúlt a 6 univerzitných inštitútov poskytuje vzdelávanie v jednej špecializovanej disciplíne. 
Štúdium je trojstupňové
I. stupeň trvá 2 - 3 roky a jeho absolventi získavajú titul candidat. Po jeho skončení je možnosť absolvovať ročné postgraduálne štúdium (DEC 1 - diplôme d´études complémentaires). 
II. stupeň trvá 2 - 4 roky a jeho absolventi získavajú titul licencié, master, engineer a i. Po jeho skončení možnosť absolvovať ročné postgraduálne štúdium (DEC 2 -diplôme d´études complémentaires)
III. stupeň je 1 - 2 ročné postgraduálne štúdium ukončené diplomom DES (diplôme d´études spécialisées alebo 2 - ročné postgraduálne štúdium ukončené diplomom DEA (diplôme d´etúdes approfondies).
Študijné programy DEA a DEA v medicíne, zubnom lekárstve a veterinárstve trvajú dlhšie. Tituly DES a DEA sú ekvivalentné titulu master. 
Diplom DEA je podmienkou pre prijatie na doktorandské štúdium, ktoré trvá spravidla 2 - 5 rokov.
Zoznam univerzít
FACULTES UNIVERSITAIRES SAINT-LOUIS BOULEVARD DU JARDIN BOTANIQUE  43  1000 BRUXELLES
UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT    1050 IXELLES
UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN - PLACE DE L'UNIVERSITE    1348 LOUVAIN-LA-NEUVE
UNIVERSITE DE LIEGE - PLACE DU 20 AOUT    4000 LIEGE 1
FACULTES UNIVERSITAIRES NOTRE-DAME DE LA PAIX - RUE DE BRUXELLES  61  5000 NAMUR
FACULTE UNIVERSITAIRE DES SCIENCES AGRONOMIQUES - PASSAGE DES DEPORTES  2  5030 GEMBLOUX
FACULTES UNIVERSITAIRES CATHOLIQUES DE MONS - CHAUSSEE DE BINCHE    7000 MONS
FACULTE POLYTECHNIQUE DE MONS - RUE DE HOUDAIN    7000 MONS
UNIVERSITE DE MONS-HAINAUT - PLACE DU PARC    7000 MONS

Nemecké spoločenstvo

Vzdelávanie v nemeckom jazyku je obmedzené na dve pedagogické vysoké školy a zdravotnícku vysokú školu. Štúdium trvá tri roky a jeho súčasťou je prax. Ostatné špecializácie a vyššie formy štúdia musia študenti absolvovať vo Flámskom alebo Francúzskom spoločenstve, resp. v zahraničí.

Pohovory, prijímacie skúšky

Flámske spoločenstvo: Základnou podmienkou pre prijatie na vysokú školu je maturitné vysvedčenie ekvivalentné flámskemu maturitnému vysvedčeniu a znalosť holandčiny, prípadne aj ďalšieho cudzieho jazyka. Prijímacie skúšky sa konajú v odboroch: medicína, zubné lekárstvo, výtvarné umenie a hudba. Detailné informácie o podmienkach pre prijatie poskytne študentovi prijímajúca inštitúcia.
Francúzske spoločenstvo: Maturitné vysvedčenie uznané Ministerstvom Francúzskeho spoločenstva, znalosť francúzskeho jazyka a úspešné zvládnutie prijímacích skúšok. Detailné informácie o podmienkach pre prijatie poskytne študentovi prijímajúca inštitúcia.
Prijímacie skúšky zahraniční študenti väčšinou robiť nemusia (okrem vyššie uvedených odborov), pretože ich nerobia ani Belgičania. Školné, naopak, musia zaplatiť rovnako ako oni.. 
Ak sa Slovák po maturite rozhodne študovať napríklad na jednej zo siedmich fakúlt a deviatich inštitútov Slobodnej bruselskej univerzity, čaká ho vyplnenie niekoľkých formulárov a test z francúzštiny. Jazyková skúška, ktorá sa skladá z analýzy textu a eseje na zadanú tému, sa môže ukázať ako jednoduchšia časť cesty. Komplikácie sú s formulármi, ktorých je niekoľko. Okrem motivačného listu treba mať preklad maturitného vysvedčenia do francúzštiny od prekladateľa akreditovaného belgickým štátom. Valónske ministerstvo školstva podľa prekladu posudzuje, či je študentovo vzdelanie porovnateľné s belgickou maturitou. Ak áno, prihliada sa na absolvované predmety tak ako pri belgických študentoch, na jeho záujem a výsledok francúzskeho testu. Potom sa škola rozhodne, či môže byť študent prijatý na odbor, ktorý si vybral. Celá procedúra trvá spravidla niekoľko týždňov.

 

Školné, registračné poplatky

Školné sa v Belgicku nazýva zápisným, ale má výšku aj funkciu školného. 
Vo francúzskej komunite Belgicka platia študenti vždy pri zápise do ročníka. Je to ale iba časť nákladov na štúdium. 
Školné: 400 - 700 eur/rok. Školné na postgraduálne kurzy môže byť podstatne vyššie.

Ubytovanie, pobyt, víza

Životné náklady: 800 eur/mesiac 

Čo koľko stojí v Bruseli 

Lístok do kina 6,60 eura 
BigMac 2,95 eura 
Poplatok za 
TV signál 195 eur/rok

Štipendiá a študijné stáže

Záujemcom o štúdium v Európe (študentom, uchádzačom o zamestnanie, zamestnancom, rodičom, kariérnym poradcom a učiteľom) pomáha pri hľadaní informácií európsky portál o možnostiach vzdelávania PLOTEUS (http://ec.europa.eu/ploteus/)
Dôležité informácie nájdete aj na:

Národný štipendijný program Slovenskej republiky na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov

Ako získať štipendium

Štipendiá pre zahraničných študentov väčšina univerzít neposkytuje a netýka sa ich zatiaľ ani úľava zo školného, na ktorú majú nárok Belgičania - ak totiž belgický študent pochádza zo sociálne slabej rodiny, väčšinu školného za neho zaplatí valónska vláda.

Flámske spoločenstvo

Bilaterálne štipendiá sa poskytujú na základe Programu spolupráce medzi Slovenskou republikou a Flámskym spoločenstvom v oblasti školstva, vedy, kultúry, športu a mládeže.
Aktuálne možnosti získania štipendia nájdete na stránke Ministerstva školsta, vedy, výskumu a športu SR - www.minedu.sk.

Francúzske spoločenstvo
Bilaterálne štipendiá sa poskytujú na základe dohody o spolupráci medzi Slovenskou republikou a Francúzskym spoločenstvom a Valónskym regiónom.
Bližšie informácie: Štipendiá na základe bilaterálnych dohôd.

Informácie o štúdiu

Flámske spoločenstvo

Od školského roku 2002/2003 sa vo Flámsku zaviedol model vzdelávania, podľa ktorého je štúdium rozdelené na bakalárske, magisterské a doktorandské. Všetci študenti po ukončení aspoň trojročného štúdia získajú titul bakalár. Absolventi bakalárskeho štúdia na hogescholen sa budú môcť uplatniť v praxi a absolventi - bakalári univerzít a niektorých hogescholen budú môcť pokračovať v magisterskom štúdiu. Štúdium trvá jeden alebo viac rokov v závislosti od študijného odboru. Magisterské študijné programy sú organizované univerzitami a niektorými hogecholen. Doktorandské štúdium trvá minimálne dva roky, titul udeľuje univerzita.

Životné náklady, stravovanie

Zdravotnícka starostlivosť

Študenti majú na základe Nariadenia Rady EHS pri pobyte v inom členskom štáte Európskej únie nárok na poskytnutie nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti. Pre bezproblémové uplatnenie nároku na poskytnutie zdravotnej starostlivosti je potrebné obrátiť sa na pobočku svojej zdravotnej poisťovne a požiadať o vystavenie príslušného formuláru.
Užitočné adresy
www.belnet.be
www.diplobel.fgov.be – ministerstvo zahraničných vecí 
www.belgium.be - všeobecné informácie o Belgicku
www.eracareers-belgium.be - národný mobilitný portál pre vedecko-výskumných pracovníkov
www.research.be – informácie o výskume v Belgicku
Flámske spoločenstvo
www.ond.vlaanderen.be/english - NARIC Vlaanderen/Ministerstvo Flámskeho spoločenstva, informácie o flámskom vzdelávacom systéme, odkazy na univerzity a „hogescholen"
www.vlir.be - Flámska medziuniverzitná rada 
www.vlhora.be - Flámska rada vyšších odborných škôl
www.flanders.be – všeobecné informácie o Flámsku
www.taalunie.org – Holandská jazyková únia, informácie o jazykových kurzoch v Belgicku a Holandsku
www.coleurop.be – College of Europe
www.student.be
Francúzske spoločenstvo
www.cfwb.be/infosup - Ministerstvo Francúzskeho spoločenstva 
www.agers.cfwb.be - Oddelenie pre vzdelávanie Ministerstva Francúzskeho spoločenstva
www.siep.be - informačný servis o štúdiu a zamestnaní
www.ciuf.be - Medziuniverzitná rada Francúzskeho spoločenstva
www.wbri.be – Oddelenie medzinárodných vzťahov komunity Wallonie-Bruxelles
www.student.be
Veľvyslanectvo Belgického kráľovstva v SR
Fraňa Kráľa 5
811 05 Bratislava 1
tel.: 02/ 5710 1211, 5249 4314, 5249 4277, 5249 1338
fax: 02/5249 4296
e-mail: ambabelbratis@gtinet.sk
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Belgicku
Avenue Moliére 195
B-1050 Brussels
Belgium
tel.: +32/2/ 3464045, 3464261, 3464242
fax: +32/2/ 3466385
e-mail: ambassade.slovaque@euronet.be
NARIC – Vlaanderen
Koning Albert II-laan 15
B-1210 Brussels
Belgium
tel.: +32/2/ 553 98 19
fax: +32/2/ 553 98 05
www.ond.vlaanderen.be/

 

Užitočné rady

Vo všeobecnosti možno povedať, že belgickí študenti študujú oveľa viac a štúdium berú vážne. Hoci najmä skúškové obdobie je dosť stresujúce, na študentský život je pestrý. V internátoch žije veľa študentov z celej Európy a vôbec z celého sveta. Pokiaľ ide o Belgičanov, sú trochu chladnejší než študenti na Slovensku, učitelia sú však voči zahraničným študentom tolerantní a berú na to napríklad pri skúškach ohľad. Hlavný rozdiel medzi slovenskou a belgickou výučbou je dvojaký: v známkovaní a vo forme skúšok. V Belgicku sa nerozlišuje výkon tak ako na Slovensku od jednotky po päťku. Stačí dosiahnuť isté percento bodov. Študentom sa páči aj to, že pri skúšaní môže človek pokojne napadnúť nejakú učiteľovu teóriu a brániť svoj názor vlastnými argumentmi. 

<< späť

 

Podnikanie v krajine

Pred začiatkom podnikania je vhodné informovať sa na miestnej komore (Kamer van Ambachten en Neringen) o tom, či je daná oblasť podnikania regulovaná. Niektorí živnostníci sa musia zapísať do živnostenského registra, ktorý vedie Úrad obchodného dvora. Zoznam živností, pri ktorých sa vyžaduje zápis do registra, je uvedený v Kráľovskom dekréte z 25. augusta 1965. Maloobchodníci musia preukázať znalosti z oblasti obchodného manažmentu. Pri niektorých aktivitách je potrebné zvláštne povolenie alebo oznámenie o začiatku činnosti. Ich zoznam vedie ministerstvo hospodárstva. Na výrobu, dovoz alebo predaj potravín je potrebné povolenie lokálnej potravinovej inšpekcie.
V prípade samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá chce dočasne vykonávať zárobkovú činnosť na území iného členského štátu, je potrebné splniť najmä nasledovné kritériá:
* samostatne zárobkovo činná osoba vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť v Slovenskej republike po určitú dobu pred odchodom na územie druhého členského štátu, a to najmenej po dobu 4 mesiacov,
* existencia zmlúv, ktoré preukazujú, že samostatná zárobková činnosť musí byť skutočne vykonávaná na území členského štátu 
* samostatne zárobkovo činná osoba musí i počas výkonu dočasnej činnosti v inom členskom štáte zachovávať v Slovenskej republike podmienky umožňujúce pokračovanie v činnosti po jej návrate (napríklad zachovanie jej kancelárie alebo akéhokoľvek živnostenského zariadenia, platenie poistného na sociálne poistenie , platenie daňových odvodov, trvanie zápisu v profesijnej komore alebo v obchodnom registri a pod.) 

V prípade zdravotného poistenia odporúčame obrátiť sa na vašu zdravotnú poisťovňu.

 

Starobný a invalidný dôchodok v cudzine

Súčasťou vybavenia živnostenskej registrácie je prihlásenie sa do systému sociálneho zabezpečenia danej krajiny. Pre samostatne zárobkovo činné osoby je registrácia povinná. Treba ju vykonať do 90 dní od začiatku činnosti. Vykonáva sa v sociálnej poisťovni pre SZČO (Nationale Hulpkas voor Sociale Verzekeringen voor Zelfstandigen).
www.mineco.fgov.be - ministerstvo hospodárstva, servis pre zahraničných investorov
http://mineco.fgov.be/enterprises/index_fr.htm - zoznam činností, na ktoré treba povolenie
Na to, aby bola zabezpečená medzinárodná spolupráca v tejto oblasti, sa používajú v rámci Európskej únie takzvané E-formuláre. Tieto formuláre obsahujú všetky informácie potrebné na určenie a potvrdenie práva na dávky. Ešte pred odchodom zo Slovenska je vhodné vyžiadať si tlačivá od príslušných úradov (Sociálna poisťovňa). Tie potom treba predložiť v inštitúcii príslušnej podľa miesta bydliska alebo prechodného pobytu.
Jednotlivé formuláre sú nevyhnutné nielen na zabezpečenie spolupráce medzi zúčastnenými inštitúciami sociálneho zabezpečenia, navyše sú často na zadnej strane užitočné informácie napríklad názvy a adresy inštitúcií iného členského štátu. Ak si živnostník zabudne vyžiadať náležité formuláre pred odchodom do zahraničia, nestráca možnosť uplatňovať si nárok na dávky. Inštitúcia druhého členského štátu si potrebné informácie vyžiada od partnerskej inštitúcie u nás. Tento postup však môže značne predĺžiť proces vybavovania.
Samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré pracujú alebo pracovali vo viacerých členských štátoch, majú problém so zisťovaním, v ktorej krajine by mali predložiť žiadosti o priznanie starobného a invalidného dôchodku. Zvyčajne ich môžu vždy predložiť inštitúcii členského štátu, kde bývajú, napriek tomu, že tam nikdy neboli poistené. Daná inštitúcia zašle žiadosť príslušnej inštitúcii v krajine, kde poistení boli. Dátum pôvodného podania žiadosti sa bude považovať za dátum podania žiadosti v správnej inštitúcii, kde platili poistné. Žiadosť o poskytovanie invalidných dávok možno tiež predložiť 
v krajine, kde nastala invalidita, kým žiadosť o starobný dôchodok možno predložiť aj v inštitúcii štátu, kde bola zainteresovaná osoba poistená posledný raz, ak nebola poistená v krajine miesta svojho bydliska.
Najlepší postup pri vybavovaní činnosti je informovať sa na webových stránkach kompetentných inštitúcií danej krajiny. Tie sú uvedené napríklad na informačnej stránke www.eic‑slovakia.sk. Mnohé krajiny poskytujú aj možnosť elektronického podávania žiadostí a registračných formulárov. Podmienkou je, samozrejme, ovládanie úradného jazyka príslušného štátu. Ostatné formality potom treba vybaviť priamo na mieste, kde chce živnostník či podnikateľ vykonávať činnosť. 

Od 1. júla 2009 platí novela živnostenského zákona, podľa ktorej sú krajské úrady kompetentné vydávať potvrdenia umožňujúce uchádzať sa o vydanie živnostenskej koncesie v členských krajinách EÚ. 

O vydanie živnostenského oprávnenia v členskom štáte Európskej únie sa môže uchádzať štátny občan Slovenskej republiky s tým, že odbornú spôsobilosť pre príslušné živnosti musí preukázať. Potvrdenia je možné využiť pri vybavovaní živnostenského oprávnenia v niektorom z členských štátov EÚ, ale aj pri rokovaní s obchodnými partnermi alebo pri uchádzaní sa o prácu u niektorého zo zahraničných zamestnávateľov. Doklad možno získať v rámci správneho konania do 30 dní. 

K žiadosti treba priložiť listinné dôkazy, ktorými sa preukáže aspoň jedna z nasledujúcich činností: prax v postavení podnikateľa, prax v postavení vedúceho podniku, prax v postavení zamestnanca, prax vo vedúcom postavení a so zodpovednosťou pre najmenej jedno oddelenie podniku, absolvovanie predchádzajúceho vzdelania a doklad o odbornej spôsobilosti vyžadovaný v SR pre možnosť vykonávania regulovanej činnosti. Správny poplatok za vydanie potvrdenia je 200 Sk. Treba však rátať aj s ďalšími výdavkami za notársky overený preklad potvrdenia.
Viac informácií nájdete na stránke:
http://ec.europa.eu/youreurope/business/countries/belgium/index_sk.htm  

<< späť

Práca v krajine

 

Aké doklady potrebujete

Belgičania od cudzincov, ktorí chcú pracovať v krajine, požadujú:

 • kópiu rodného listu vo formáte A 4, kópiu cestovného pasu, čerstvú kópiu alebo originál výpisu z registra trestov, 2 fotografie;
 • zdravotnú prehliadku, a to od lekára, ktorého uznávajú belgické úrady. Vyžadujú sa krvné testy, testy na syfilis, röntgen pľúc a potvrdenie či nemáte tuberkulózu.

K žiadosti musíte zamestnávateľovi doložiť:

 • lekárske potvrdenie o zdravotnom stave úradne preložené do jazyka kantónu, v ktorom sa uchádzate o prácu
 • podpísanú pracovnú zmluvu

<< späť

 

Hľadanie práce, médiá s ponukami práce

Prácu v Belgicku si môžete hľadať pomocou internetovej stránky www.eures.sk, na ktorej sa nachádzajú voľné pracovné pozície alebo sa môžete obrátiť na eures poradcov a špecializovaných odborných pracovníkov na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorých je na Slovensku takmer 50. Inzeráty voľných pracovných miest sa nachádzajú v dennej alebo špecializovanej tlači, ako napr. v denníku Vlan alebo The Bulletin.
Belgickí zamestnávatelia uprednostňujú priamy záujem budúcich zamestnancov o prácu, takže v prípade, ak vás zaujme inzerát alebo ponuka voľného pracovného miesta, musíte sa zamestnávateľovi ohlásiť. Súčasťou žiadosti býva sprievodný list, v ktorom žiadate o obsadenie ponúkanej pozície a uvediete, prečo ste prejavili záujem a akým prínosom budete pre firmu. Priložíte váš životopis. Pri uvádzaní vzdelania a predchádzajúcich zamestnaní je zvyklosťou použiť spätnú chronológiu. Získaná prax a skúsenosti sú belgickými zamestnávateľmi cenené viac ako dosiahnuté vzdelanie. Pre žiadosť aj životopis musíte použiť jazyk podľa úradného jazyku, akým sa hovorí v regióne, v ktorom sa uchádzate o prácu. Je nutné si uvedomiť, že napríklad Valóni nemajú radi, ak s nimi chcete hovoriť po holandsky, Flámi zasa neobľubujú francúzštinu a v nemeckých oblastiach využite znalosť nemčiny.

Inzeráty v tlači:

Denníky: Le Soir (vo francúštine), De Standarad (sobotné vydanie) Het Laatse Nieuws, De Gazet van Antwerpen (oba vo flamčine). Pracovné ponuky uverejňované v novinách sú prevažne do týchto oblastí: správa a služby (38%) obchodné pozície (31%), technické pozície (23%).
Magazíny: Knack (NL), Le Vif/Léxpress (Fr),  Intermediair (NL), Intermediair (Fr), Trends/Tendances.
Súkromné personálne agentúry: sprostredkujú trvalé i dočasné zamestnanie. Dočasné zamestnania však nie sú povolené v oblasti strojárenského priemyslu.

Práca na internete:

Verejné služby zamestnanosti:
www.vdab.be 
www.forem.be 
www.orbem-bgda.be 
www.onem.be
Ďalšie adresy:
http://www.locanto.be/Jobs/J/
www.accordgroup.be 
www.alprocor.com 
www.aupair-connect.com 
www.batenborch.com 
www.be.randstad.com 
www.computures.be
www.horeca-jobs.com 
www.hotjob.be 
www.job3.com 
www.jobbelgium.be 
www.jobscareer.be 
www.jobstoday.be 
www.monster.be 
www.stepstone.be 
www.take5.be

<< späť

 

Povolenie na pobyt, poplatky

Pokiaľ váš pobyt v Belgicku nepresiahne tri mesiace, stačí vám identifikačný doklad zo svojho domovského štátu.
Ak budete v Belgicku pracovať alebo si chcete hľadať prácu osobne, musíte sa do 8 dní od príchodu do krajina prihlásiť na pobočke cudzineckého policajného úradu v lokalite vášho bydliska. Cudzinci žijúci na území Belgicka dlhšie ako tri mesiace sa totiž považujú za rezidentov a musia mať vybavené platné povolenie na pobyt. Na jeho získanie treba predložiť:

 • identifikačný doklad – cestovný pas alebo občiansky preukaz
 • presnú adresu vášho bydliska v Belgicku
 • sobášny list v prípade, ak ste ženatý alebo vydatá i keď manžel/ka nepríde s vami do krajiny
 • Na základe tohto nahlásenia vám vydajú trojmesačné povolenie na pobyt. Ak chcete zostať v krajine dlhšie, musíte k vyššie uvedeným dokladom doložiť:
 •  4 farebné fotografie pasového formátu
 • potvrdenie od zamestnávateľa o zamestnaní
 • prípadne predložiť dôkaz o prostriedkoch na vlastnú obživu
 • zaplatiť poplatok 5 euro

Po 1 mesiaci vám vystavia a na adresu uvedenú pri týchto údajoch zašlú modrú kartu, čiže 5-ročnépovolenie na pobyt. Túto kartu budete potrebovať pri platení daní a pri prípadnej výplate dôchodku.
Lekárovi za vypísanie žiadaniek na zdravotnú prehliadku a za vyplnenie formulára vo francúzštine treba zaplatiť v prepočte asi 17 eur.

 

Prihlásenie auta

 • ak asi so sebou do Belgicka sťahujete vlastný automobil, musíte ho hneď po príchode, ale najneskôr do 6 mesiacov zaregistrovať na Službe registrácie vozidiel (D.I.V). Tu dostanete formuláre ako aj inštrukcie ako postupovať
 • slovenský vodičský preukaz platí na území Belgicka v plnom rozsahu

Občania členských štátov EÚ, EHP (Nórsko, Island, Lichtenštajnsko) alebo Švajčiarska a osoby s obdobným postavením (členovia ich rodín): právo na pobyt je priznané pre občanov všetkých týchto krajín.

<< späť

Pracovné povolenie

Od 1. mája 2009 slovenskí občania na prácu v Belgicku nepotrebujú pracovné povolenie.  

<< späť

 

Pracovný čas, mzdy, dovolenka

Výška platov v Belgicku nie je pevne stanovená zákonom. Väčšinou ich stanovujú kolektívne pracovné dohody, ktoré uzatvárajú odborové organizácie a zamestnávatelia, buď na firemnej alebo na odvetvovej úrovni (v kompetentnom spoločnom výbore). Každá kolektívna dohoda obsahuje základné stupnice a tiež spôsoby stanovenia mzdy, potenciálne bonusy ako napr. koncoročné bonusy, stravné lístky a bonusy za tímovú prácu, nočnú prácu a víkendovú prácu atď. Dovolenkové bonusy sa riadia podľa osobitných predpisov. Mzda uvedená vo vašej pracovnej zmluve je hrubou mzdou. To znamená, že sa z hrubej mzdy vykonajú zrážky pred obdŕžaním čistej mzdy, teda toho, čo skutočne zarobíte (priamo na ruku alebo cez bankový účet).
Sú dve hlavné zrážky:

 • Príspevky sociálneho zabezpečenia (odvádzané do národného úradu sociálneho zabezpečenia, ONSS), ktoré sa používajú na úhradu náhradného príjmu (dôchodky, dávka v nezamestnanosti, atď.) a doplnkového príjmu (refundácia nákladov na zdravotnú starostlivosť, rodinné dávky, atď.). Predstavujú 13,07% z hrubej mzdy zamestnanca v súkromnom sektore.
 • Daň z príjmu je daň, ktorá je zrážaná každý mesiac z vašej mzdy. Vypočítava sa z hrubej zdaniteľnej mzdy (= hrubá mzda uvedená v pracovnej zmluve ponížená o príspevky sociálneho zabezpečenia). Líši sa tiež podľa zloženia rodiny a podľa iných dosť komplikovaných predpisov.

Pracovník je oprávnený na poberanie minimálneho garantovaného mesačného príjmu. Táto minimálna suma je určená medziodvetvovými kolektívnymi pracovnými dohodami.
Minimálna mzda je stanovená na výšku cca 1 309,59 eur mesačne pre všetkých pracovníkov starších ako 21 rokov pracujúcich na plný úväzok. Mladí ľudia vo veku nižšom ako 21 rokov môžu poberať nižšiu mzdu.
Pracovníci smú slobodne nakladať so svojou mzdou a zamestnávatelia nesmú obmedziť túto ich slobodu žiadnym spôsobom. Mzdy sa musia vyplácať aspoň raz mesačne zamestnancom a dvakrát mesačne manuálnym pracovníkom. Mzda musí byť vyplatená najneskôr štyri pracovné dni po skončení obdobia, za ktoré sa vypláca okrem prípadu, že kolektívne pracovné dohody alebo pracovné predpisy stanovujú inú dobu (maximálne sedem pracovných dní). Belgická legislatíva ustanovuje dvojité obmedzenie pracovného času.
Pracovný čas nesmie prekročiť 8 hodín denne a 38 hodín týždenne. Existujú však aj výnimky na základe predchádzajúceho súhlasu a tiež za predpokladu, že práca nepresiahne buď 11 hodín na deň alebo 50 hodín na týždeň. Zamestnávateľ musí požiadať o súhlas. Možné sú však aj výnimky bez predchádzajúceho súhlasu. Denný pracovný čas môže byť teda predĺžený na 9 hodín v súvislosti s päťdňovým pracovným týždňom, keď predpisy o pracovnom čase poskytujú pol dňa, jeden deň alebo viac ako jeden deň voľna cez týždeň, iný ako nedeľa.
Pracovný čas nesmie presiahnuť 12 hodín na deň v prípade práce, ktorá nesmie byť prerušená. Vo väčšine prípadov zásahu vyššej moci neexistuje obmedzenie.
Nočná práca: nočná práca je zakázaná od 20:00 do 06.00, ale samozrejme existujú aj výnimky. Uplatňujú sa bez rozdielu na mužov aj ženy za predpokladu, že majú aspoň 18 rokov. Nočná práca je dovolená za predpokladu, že to zdôvodňuje povaha práce alebo činnosti. Nočná práce je teda povolená napr. v hoteloch, v zábavných a verejných hazardných podnikoch, v novinových redakciách, v zdravotníctve, v podnikoch ochrany a hygieny, v lekárňach, v poľnohospodárstve, v pekárňach a tradičných cestovinárňach, vo vzdelávacích centrách a podnikoch poskytujúcich ubytovanie atď.
Ak rozvrh práce zahŕňa aj nočnú prácu, musí byť uzatvorená kolektívna pracovná dohoda s odborovými organizáciami. Takýto pracovný rozvrh môže byť zavedený doplnením pracovných pravidiel.
Flexibilný pracovný čas: netreba si zamieňať flexibilný pracovný čas a variabilný pracovný čas. Variabilný pracovný čas dovoľuje pracovníkovi zvoliť si čas príchodu a odchodu slobodnejšie. Flexibilný pracovný čas je stanovený kolektívnymi dohodami alebo, v prípade, že neexistujú, pracovným právom. Môže povoliť prácu, ktorá je mimo normálneho pracovného času, bez akéhokoľvek prekročenia 9 hodín na deň a 45 hodín na týždeň a zaviesť vo firme pracovný čas, ktorý sa odlišuje od normálneho pracovného času informovaním pracovníkov aspoň 7 dní dopredu.
Náhradné voľno a nadčas: vo väčšine prípadov, kde je schválený pracovný čas nad zákonný pracovný čas, buď v súvislosti s pravidelným pracovný režimom alebo v súvislosti s nadčasmi, je povinné udeľovanie náhradného voľna. Musí byť udelené takým spôsobom, aby bol v priemere rešpektovaný normálny týždenný pracovný čas počas referenčného obdobia. Nadčasy sú platené 50% nad normálnu mzdu alebo 100% v prípade práce v nedeľu alebo cez štátny sviatok.
Nedeľná práca: zákon zakazuje pracovať v nedeľu. Samozrejme niektoré činnosti sa môžu vykonávať v nedeľu: to platí ak bežná práca vo firme neumožňuje, aby boli tieto činnosti vykonané iný deň v týždni a pre prácu v niektorých podnikoch (hotely, podniky zásobovania a inštitúcie zdravotnej starostlivosti a služieb). Pracovníci, ktorí pracujú v nedeľu sú oprávnení na čerpanie náhradného voľna počas šiestich nasledujúcich dní.
Mnohé zmeny v legislatíve mali v skutočnosti za následok, že obmedzenia sú 9 hodín denne a 38 hodín týždenne. Týždenný pracovný čas je vo všeobecnosti organizovaný do 5 dní, s minimálne jedným dňom povinného odpočinku. Voľná nedeľa je povinná.
Každý má k dispozícii 24 dní dovolenky za rok. V praxi to závisí od počtu dní, ktoré ste odpracovali v uplynulom kalendárnom roku. Tento princíp sa použije iba na pracovníkov, ktorí odpracovali celý rok.

Ak pracujete manuálne, 24 dní dovolenky je k dispozícii v prípade odpracovania 276 dní, 20 dní ak pracujete 231 až 241 dní atď., takže 2 dni dovolenky sú pri odpracovaní 24 až 34 dní. Na získanie jedného dňa dovolenky je potrebné odpracovať aspoň 11 dní.
Ak nepracujete manuálne, 24 dní dovolenky je v prípade odpracovania 12 mesiacov, 22 dní v prípade 11 mesiacov atď.
Platená dovolenka. Ak máte šesťdňový pracovný týždeň, všetky dni sú platené. Ak však máte päťdňový pracovný týždeň, nie celá dovolenka bude platená. Napr. ak si vyberiete 24 dní, iba 20 z nich by boli platené. Právo na platenú dovolenku závisí od toho, či ste pracovali minulý rok. To znamená, že sinemôžete vziať dovolenku počas prvého roka práce v Belgicku. Váš zamestnávateľ však môže dať niekoľko dní neplateného voľna.
V Belgicku sú tieto štátne sviatky: 1. január, Veľkonočný pondelok, 1. máj, Nanebovstúpenie Pána, Svätodušný pondelok, 21. júl, 1. november, 11. november a 25. december.
 

<< späť

 

Práva členov rodiny

Belgický zákon o príchode, pobyte a odchode cudzincov ustanovuje, že občan členského štátu EÚ a členovia jeho rodiny, ktorí prichádzajú do Belgicka aj na pobyt nepresahujúci tri mesiace, sú povinní nahlásiť sa miestnym úradom podľa miesta pobytu do 8 dní od príchodu do Belgicka.
Rodinní príslušníci získajú automaticky „odvodené“ právo žiť v danej krajine.
Ak získate v Belgicku a v ktorejkoľvek inej krajine EÚ prácu, môžete zobrať svoju rodinu so sebou. Rodinní príslušníci získajú „odvodené“ právo žiť v krajine, kde máte prácu, dokonca aj vtedy, keď nie sú národnými príslušníkmi EÚ.
Ľudia, ktorí pracujú alebo majú adekvátny príjem, získajú toto právo priamo, ľudia, ktorí nespĺňajú požiadavky legislatívy EÚ, ale sú rodinnými príslušníkmi tých, ktorí majú priame právo na pobyt, získajú „odvodené“ právo na pobyt.
Rodinnými príslušníkmi sú manžel alebo manželka a deti vo veku do 21 rokov alebo iné vyživované deti. Príbuzní v ďalšom vzťahu (rodičia, starí rodičia) sa považujú za rodinných príslušníkov vtedy, ak ich podporuje niekto s priamym právom na pobyt.
Odvodené právo na pobyt je platné na rovnaký čas, ako má osoba, od ktorej je toto právo odvodené. Ak z akéhokoľvek dôvodu osoba, od ktorej sa pre rodinných príslušníkov odvodzuje právo na pobyt, toto oprávnenie stratí, zaniká aj odvodené právo. To isté platí v prípade, ak sa vzťah skončí (rozvodom) alebo ak dieťa nad 21 rokov rodičia prestanú podporovať.
Skôr, ako sa rodinným príslušníkom vydá povolenie na pobyt, musí sa preukázať, že rodina má vhodné miesto na bývanie.
Pravidlá týkajúce sa práva na pobyt pre rodinných príslušníkov sa v zásade uplatňujú pre tých, ktorí nie sú príslušníkmi členského štátu Európskej únie. Títo ľudia pri prvom príchode do krajiny môžu potrebovať víza. 

Získavanie víz pre členov rodiny, ktorí nie sú občanmi členských štátov

Členovia rodiny, ktorí cestujú s občanom EÚ tiež musia mať podľa všeobecných predpisov platný pas alebo doklad totožnosti. Ak členovia rodiny nie sú občania EÚ, členský štát môže vyžadovať vstupné víza, závislé od štátneho občianstva. Tieto víza budú vydané bezplatne a bez prehnaných formalít príslušným konzulárnym úradom.
No treba pamätať na to, že právo cestovať pre členov rodiny podľa práva EÚ nie je nezávislým právom. Inými slovami, aplikuje sa na nich iba vtedy, keď sú s občanom EÚ, ktorý pobýva, študuje alebo pracuje v Belgicku. Podľa toho nie sú oprávnení na vybavenie víz podľa práva EÚ ak cestujú sami.

<< späť

Uzatvorenie pracovnej zmluvy

Zamestnávateľ môže s vami uzatvoriť pracovnú zmluvu ústne alebo písomne. Pre vaše potreby ako cudzinca, bude výhodnejšie mať zmluvný vzťah ,,na papieri“. Zmluva musí obsahovať jasne zadefinovaný druh práce, stanovené obdobie, skúšobnú dobu, dojednanú odmenu za prácu. Písomnú verziu pracovnej zmluvy požadujte najneskôr v deň začatia pracovného pomeru. Okrem toho by vám zamestnávateľ mal vystaviť pre vaše potreby ako aj pre potreby iných úradov potvrdenie obsahujúce tieto informácie:

 • označenie zmluvných strán, miesto výkonu práce
 • druh práce alebo jej stručný popis
 • deň začatia vykonávania práce, suma platenej dovolenky
 • dĺžku výpovednej doby v prípade ukončenia pracovného pomeru jednou zo strán
 • zložky mzdy a pravidelnosť jej vyplácania
 • dĺžku pracovného dňa alebo týždňa
 • a dojednania podľa kolektívnej zmluvy, ak sa použijú.

 

Zdravotná starostlivosť

Sieť zdravotníckych zariadení: Každý obvod v Bruseli má svoju štátnu nemocnicu s prvou ambulantnou pomocou, ktorej to k pacientovi trvá od niekoľkých po niekoľko desiatok minút. Aj túto službu treba uhrádzať v plnej výške – priamo, rovnako ako náklady spojené s prípadným úmrtím a úkonmi spojenými s telesnými pozostatkami pred ich repatriáciou do vlasti. 

Platby: Základnou podmienkou je platba za služby pri ich výkone. Štandard starostlivosti je podľa slovenských kritérií v štátnych zariadeniach priemerný. Vyšší až najvyšší je vo vybraných súkromných klinikách. V súkromných nemocniciach a poliklinikách s vyšším štandardom služieb treba osobitné pripoistenie.
Povinné očkovanie: nevyžaduje sa.
Kompletné cestovné poistenie: odporúča sa, vrátane poistenia liečebných nákladov v zahraničí.
 

<< späť

Užitočné adresy

www.fgov.be
Informácie o Belgicku, o jeho histórii, súčasnosti, o jeho orgánoch a inštitúciách, štatistiky, aktuálne info
www.flanders.be
Informácie o Flámsku
www.wallonie.be
Informácie o Valónsku
www.belgium.be
Všeobecné informácie o Belgicku
www.stib.be
mestská hromadná doprava v Bruseli
www.flysn.be
belgická letecká spoločnosť
www.opt.be, www.toervl.be, www.brugge.be, www.bruxelles.be
turistické informácie
Nákupy – Obchody sú obyčajne otvorené od 9, 00 hod. do 18, 30 hod. od pondelka do soboty. V mnohých mestách sa supermarkety zatvárajú v piatok až o 21, 00 hod. Mnoho malých obchodov je otvorených od 8, 30 do 19, 00hod.
Ceny za bývanie - kúpne ceny a prenájom sú značne vyššie v Bruseli ako v iných belgických mestách, ale stále značne nižšie ako v mnohých hlavných mestách štátov EÚ. Mimo hlavných mestských častí sú ceny podstatne nižšie. Priemerné nákupné ceny sú 97 500 eur za dom v radovej výstavbe s tromi spálňami v Bruseli, porovnateľný dom v Antverpách za 87.500 eur a inde za 62.500 eur.
Hľadanie ubytovanie nie je v Belgicku ťažké. V oknách budov, ktoré sú k dispozícii na prenájom sú oranžovo-čierne tabuľky „na prenájom“ (alouer / te huur). Belgické denníky a regionálne noviny ponúkajú inzeráty na prenájom ubytovania. Ceny za prenájom v Bruseli sa pohybujú od 125 euro do 375 euro za izbu a od 312, 50 euro do 875 euro a viac za byt (2/3 izbový). Nájom má dodatok, ktorý dovoľuje domácemu každý rok zdvihnúť cenu o mieru inflácie bez 2%.
Osobitné poplatky (za energie) sú vysoké a zvyčajne nezahrnuté do nájomného. Môžu zahŕňať platby za plyn, za vodu, elektrinu, teplo, telefón, poistenie budovy, daň z nehnuteľnosti, vrátnika a riadenie.
Užitočné rady - informácie o kúpe či prenájme nehnuteľností možno dostať v realitných agentúrach a novinách. Poplatky realitnej agentúre platí domáci. Nikdy neplaťte žiadne peniaze agentovi, nikdy nepodpisujte žiadnu zmluvu ani mu nič nesľubujte. Všetky zmluvy sa majú podpisovať s domácim. Zmluvy sa obyčajne uzatvárajú na obdobie 3, 6 alebo 9 rokov a ak odídete skôr, musíte zohnať nového nájomníka, ktorý prevezme váš nájom. Je ťažšie uzatvoriť zmluvu na kratšie obdobie, ale napriek je to možné.
Zmluvy sú obyčajne písomné, ale zriedkavo môžu platiť aj ústne. Ak chýba akýkoľvek písomný súhlas, na dokázanie uzatvorenia zmluvy bude stačiť aj jednoduché potvrdenie nájmu (označujúce adresu bytu, výšku sumy, periodicitu platenia a deň začatia nájmu ako aj sumu nájomnej garancie).

 

Doprava

Cesty a autostrády: Krajina má najhustejšiu cestnú sieť a dôležité mestá sú prepojené diaľnicami. Návestné tabule a označenia sú v jazyku daného regiónu.

Diaľničné poplatky: Použitie diaľnic je pre osobné autá bezplatné. Vodiči kamiónov potrebujú na diaľniciach diaľničnú známku SRN minimálne za 5 eur. Okrem územia SRN je možno kúpiť aj v belgickom prístave Zeebrugge, na colnici v Bruseli alebo v britskom prístave Dover. V lete sa vytvárajú najmä na diaľnici E40 k moru, husté rady vozidiel.

Železnice: Pokrývajú celé územie štátu. Možno využiť množstvo zliav, (napríklad víkendové lístky platné 4 dni, GoPass pre osoby mladšie ako 26 rokov a pod.). Informácie sú na železničných staniciach. Počas turistickej sezóny premávajú osobitné turistické vlaky priamo k moru a do Ardén. Popri cca 80 km dlhom pobreží premáva počas celého roka špeciálna linka ľahkého elektrického vlaku.

Letecká doprava: Medzinárodné letisko Brusel - Zaventem má frekventované spojenia po Európe, do USA a s hustou sieťou liniek do Afriky. Nízkotarifní dopravcovia lietajú na letisko Charleroi pri Bruseli.

 

Zdravotná starostlivosť

Sieť zdravotníckych zariadení: Každý obvod v Bruseli má svoju štátnu nemocnicu s prvou ambulantnou pomocou, ktorej to k pacientovi trvá od niekoľkých po niekoľko desiatok minút. Aj túto službu treba uhrádzať v plnej výške – priamo, rovnako ako náklady spojené s prípadným úmrtím a úkonmi spojenými s telesnými pozostatkami pred ich repatriáciou do vlasti. 

Platby: Základnou podmienkou je platba za služby pri ich výkone. Štandard starostlivosti je podľa slovenských kritérií v štátnych zariadeniach priemerný. Vyšší až najvyšší je vo vybraných súkromných klinikách. V súkromných nemocniciach a poliklinikách s vyšším štandardom služieb treba osobitné pripoistenie.
Povinné očkovanie: nevyžaduje sa.
Kompletné cestovné poistenie: odporúča sa, vrátane poistenia liečebných nákladov v zahraničí.

 

Nákupy

V Bruseli sa nakupuje veľmi príjemne. Jedným z príjemných nákupných miest je Pasáž sv. Huberta. Obľúbeným nákupným miestom turistov je blší trh a trh starožitností.

 

Bezpečnostná situácia

Je stabilná. Návštevníkom sa však neodporúča vychádzať vo vecerných hodinách do niektorých štvrtí v Bruseli a Antverpách, ktoré sú osídlené prevažne imigrantmi. Aj v Belgicku sa kradnú autá, najmä nemecké značky BMW, Audi, Mercedes, Volkswagen. Miznú dokonca aj cez deň.

 

Maximálne povolené rýchlosti

(osobné auto)
 

 

 V obci

 50

 Mimo obce

 70-90 km/h (za dažďa 80 km/h)

 Diaľnice

 120 km/h (za dažďa 110 km/h a v hmle 50 km/h)

 
Pokuty
Polícia môže dávať pokuty na mieste previnenia. Pokuta za vážne priestupky je 200 eur a môže dosiahnuť až 375 eur za rýchlostný priestupok.

 

Vážne priestupky

Odmietnutie zastaviť a neposlúchnutie cestného úradníka
Nedanie prednosti
Ohrozovanie chodcov
Rýchlosť vyššia ako 10 km/h nad povolený limit
Nezastavenie na červenú
Ak previnilec odmieta zaplatiť, požadujú policajti zálohu 275 eur, pri rýchlostnom priestupku 450 eur.
Keď previnilec odmieta zaplatiť zálohu, jeho vozidlo zadržia. V prípade preukázania viny, môže vodič dostať pokutu od 250 – 2 500 eur, byť odsúdený, alebo mu zabavia vodičský preukaz. Pri bežných dopravných priestupkoch je postup rovnaký, ale pokuty sa platia na mieste v sume do 25 eur, a keď previnilec odmieta zaplatiť pokutu, musí dať zálohu rovnajúcu sa dvojnásobku týchto súm.

 

Šoférovanie

 

 

S 0,5 – 0,8 promile alkoholu

125 eur, alebo záloha 200 eur, vodičovi vezmú VP na tri hodiny

S 0,8 – 1,15 promile

371 eur, zákaz riadenia na šesť hodín, možné zabavenie VP na 15 dní

S 1,15 a 1,5 promile

495 eur

 
V prípade žaloby políciou pokuta od 1 000 – 10 000 eur, zabavenie preukazu od 8 dní do 5 rokov, prípadne väzenie od 15 dní do 6 mesiacov.
Polícia môže zabaviť auto, aj keď nemá povinnú poistku.
 

<< späť

 

Užitočné rady

Treba si uvedomiť, že v Belgicku existujú jazykové rozdiely. Valóni nemajú radi, keď ich niekto oslovuje v holandskom jazyku, Flámi zase odmietavo reagujú na francúzštinu. Existuje tam aj nemecky hovoriaci región.

<< späť

Výška odvodov, dane

Odvody do sociálneho zabezpečenia tvoria 13, 07 % z hrubého príjmu.
Existujú dva druhy zrážok z hrubej mzdy zamestnancov: príspevok sociálneho zabezpečenia a daň z príjmu. Príspevok sociálneho zabezpečenia je vždy 13,07% z celkového príjmu pre každého. Aby ste mohli dostať čistú mzdu, musí byť zrazený príspevok sociálneho zabezpečenia a daň z príjmu, ktorej výška sa líši podľa rodinnej situácie (v závislosti od toho, či partner pracuje alebo nie a koľko majú detí).
Prídavky na deti sú nominatívnou sumou, ktorá sa vypláca nezávisle na inej skutočnosti. Nie je zdaňovaná. Výška prídavku na dieťa závisí od niekoľkých faktorov: rodinná situácia, počet detí, atď.
Každý, kto má v Belgicku trvalý pobyt alebo povolenie na pobyt a odpracoval aspoň 183 dní, je povinný zaplatiť daň z príjmu.
Daňovníci majú právo na nezdaniteľnú časť príjmu: to znamená, že časť zdaniteľného príjmu v skutočnosti nie je zdanená. Ak príjem presiahne nezdaniteľnú časť príjmu, potom je zdanený. Zdaňovanie je progresívne, čo znamená, že percento dane rastie ak sa zvyšuje príjem. Daňová tabuľka sa skladá z piatich príjmových skupín a teda z piatich daňových skupín.
Podľa výšky platu je určených päť daňových úrovní:

 • daň 25% pre 1. príjmovú skupinu – pri príjme do €7.420 ročného príjmu
 • 30% pre 2. skupinu (ročný príjem od €7.420 do €10.570)
 • 40% pre 3. skupinu (ročný príjem od €10.570 do €17.610)
 • 45% pre 4. skupinu (ročný príjem od €17.610 do €32.270)
 • 50% pre 5. a poslednú skupinu (časť príjmu presahujúca €32.270).

Výšku dane, ktorá má byť uhradená, netvorí len rozdiel medzi daňou z príjmu a daňou z nezdaniteľnej časti z príjmu. V skutočnosti zákony stanovujú rôzne zníženia a zvýšenia dane v závislosti od druhu príjmu, výdavkov počas zdaňovacieho obdobia, od zložiek, ktoré môžu znížiť daňovú sumu, ako napr. schéma dôchodkového sporenia apod. Viac sa dá zistiť pri konzultáciách s odborníkmi (daňové úrady, banky, daňoví poradcovia, atď.).
Nezdaniteľná časť príjmu závisí od rodinnej situácie. Ak pracujete len  krátke obdobie, overte si, či by ste nemohli spadať do špeciálnej daňovej schémy, napr. pre študentov. Počas zberovej sezóny sa používajú bežné daňové sadzby, ale so zníženým príspevkom na sociálne zabezpečenie na deň.
Praktické zhrnutie
Ak máte v Belgicku pobyt, postup pri priznávaní dane je takýto:
Každý, kto má v Belgicku pobyt, je posudzovaný pre daňové účely. Podľa zákona sa musí predložiť daňové priznanie na Ministerstvo financií v mieste bydliska v roku, ktorý nasleduje po odpracovanom roku. Včasné a platné zhodnotenie sa predkladá do konca júna nasledujúceho roku. Ak žijete v Belgicku, budete platiť a miestne dane. Sú dva druhy: dodatkové obecné dane a výlučné obecné dane. Líšia sa od miesta k miestu.
Každý štát má vlastnú dohodu z Belgickom o zamedzení dvojitého zdanenia. To sa rieši vtedy, ak miesto vášho pobytu je niekde inde, ste cezhraničný pracovník z Francúzska alebo Nemecka alebo ste vyslaný do Belgicka.
 

<< späť

amestnania, o ktoré je záujem

Žiadaní sú výrobní a prevádzkoví manažéri, počítačoví odborníci, inžinieri so špecializáciou na stavebníctvo, telekomunikácie, hutníctvo, elektrotechniku a strojárstvo, vedci. Krajina má aj nedostatok zdravotných sestier, vodičov kamiónov a nákladných automobilov. Chýbajú jej aj robotníci v stavebníctve (opravy bytov euroúradníkov v Bruseli) a upratovačky.
Keďže v Bruseli sídlia mnohé inštitúcie Európskej únie (Európska komisia, Európsky parlament) i NATO, žiadaní sú euroúradníci, špecialisti na verejnú správu a vojensko-bezpečnostné otázky. Azda nikde nenájdete toľko byrokratov, štátnych zamestnancov a úradníkov ako v Belgicku a predovšetkým v Bruseli. Nečudo, že často potrebujú dočasný alebo trvalý personál. Pre trvalé zamestnanie vám odporúčame kontaktovať sa na úrady EÚ na Slovensku, kvôli dočasnému zamestnaniu kontaktujte belgické agentúry.

 

Uznávanie diplomov a kvalifikácií

Informácie o uznávaní profesií, všeobecná koordinácia pre Belgicko – Medzifederálny koordinačný servis, Services of the First Minister DWTC, Wetenschapsstraat 8, B-1000 Brussels, tel.: +32-(0)2-238 34 54. 
Vo valónskej časti kontaktujte bezplatnú linku NARIC-Wallonia, t.č. 0800/92.039 alebo Generálne riaditeľstvo vyššieho vzdelávania a vedeckého výskumu, Rue Royale 204, 6éme étage, bureau 6539 B, 1010 Brussels, tel.: +32.2.210.55.77, e-mail: chantal.kaufmann@cfwb.be
Vo flámskej časti kontaktujte Úrad pre vyššie vzdelanie a vedecký výskum, H. Conscience gebouw, Toren A7, Koning Albert II-laan, 15, B-1210 Brussels, tel.: +32 (0)2 553 98 19, e-mail:erwin.malfroy@ond.vlaanderen.be
V nemeckej časti – tel.: +32 (0)87 59 63 00, fax.: +32 (0)87 55 64 75, e-mail: gerd.koenigs@dgov.be
<< späť

 

Zdravotná starostlivosť

Zdravotná starostlivosť zahŕňa preventívnu aj liečebnú starostlivosť. Zdravotné poistenie pokrýva skoro všetky sociálno-profesijné kategórie (poberatelia miezd, samozamestnávatelia, štátni úradníci, ľudia s garantovaným poberaním minimálneho príjmu, dôchodcovia, študenti, postihnutí ľudia atď.) a ľudí na nich závislých. Zdravotné poistenie je povinné pre každého a existujú všetky možné opatrenia na vyhnutie sa tomu, aby niekto zostal nepokrytý. Na využívanie zdravotnej starostlivosti musíte byť registrovaný v systéme zdravotného poistenia a platiť príspevky. Výška sumy príspevku závisí od množstva faktorov, napr. od príjmu. Ak prichádzate z krajiny, s ktorou má Belgicko uzavretú dohodu o uznaní poistných období, musíte byť do tohto poistného systému členského štátu zapojený aspoň 6 mesiacov pred zapojením sa do belgického systému zdravotného poistenia (preukázané formulárom E-140).
Ak navštívite lekára alebo použijete lekársku starostlivosť, budete musieť bezprostredne zaplatiť za všetky úkony. Lekár vám potom dá potvrdenie opisujúce poskytnutú starostlivosť. Ak predložíte toto potvrdenie, zdravotný systém vám preplatí časť nákladov. Časť, ktorá nie je preplatená je vlastným príspevkom poistenca, známym ako “remgeld”. Ten je rôzny podľa typu služby. Osobitný systém preplácania existuje pre poberateľov minimálnej mzdy.

Preplácanie predpísaných liekov

Ak lekár predpíše liek, pacient nemusí zaňho platiť celú sumu, iba “remgeld”.
Výdavky za nemocnicu a iné zariadenia zdravotnej starostlivosti sú preplácané poisťovňou paušálnou sumou. Fyzioterapia je preplácaná ak je taká liečba predpísaná lekárom.
Niektoré spoločnosti poskytujú pre svojich zamestnancov nemocničné poistenie.

<< späť

Zdravotné a sociálne poistenie

Zdravotné poistenie - je povinné pre každého, teda musíte sa prihlásiť do systému zdravotného poistenia a platiť príspevky. Môžete si vybrať priamo zdravotný fond alebo aspoň sa zapísať do pomocného fondu zdravotného poistenia. Je možné uzatvoriť doplnkové pripoistenie na uhradenie nemocničných nákladov. Fyzioterapia je preplácaná ak je taká liečba predpísaná lekárom.
Zdravotná starostlivosť zahŕňa ako preventívnu, tak aj liečebnú starostlivosť. Zdravotná starostlivosť sa delí na niekoľko kategórií, ako napr.: štandardná zdravotná starostlivosť (domáce návštevy a návštevy praktických lekárov a špecialistov, zubná starostlivosť, pôrody a pod.)
Zdravotné poistenie kryje skoro všetky sociálno-profesionálne kategórie, napr. zamestnanci, samostatne zárobkovo činní, štátni zamestnanci, ľudia poberajúci dávky garantovaného minimálneho príjmu, dôchodcovia, študenti, zdravotne postihnutí ľudia, atď., a osoby na nich závislé.
Na využívanie zdravotnej starostlivosti musíte byť prihlásený vo vzájomnej dávkovej organizácii a platiť príspevky. Obyčajne suma príspevkov závisí od niektorých faktorov, napr. príjem žiadateľa (ako sa preukazuje formulárom E-104).
V niektorých štátoch existuje čakacia doba predtým, než je možné čerpať starostlivosť zo sociálneho zabezpečenia novej krajiny, kde pracujete. Aby ste sa tomu vyhli, požiadajte svoju bývalú poistnú organizáciu o potvrdenie (opäť formulár E104), ktoré preukazuje, že ste v svojej pôvodnej krajine boli poistení. Ďalšie informácie možno nájsť na stránkehttp://ec.europa.eu/employment_social/publications.
Preplácanie zdravotných nákladov
Ak ste vyšetrení lekárom alebo dostávate lekársku starostlivosť (zubár, špecialista, všeobecný praktický lekár), musíte predbežne zaplatiť sami plnú sumu. Lekár vám potom dá potvrdenie popisujúce poskytnutú starostlivosť. Ak predložíte toto potvrdenie, zdravotná schéma vám preplatí časť nákladov. Časť, ktorá nie je preplatená, je vlastným príspevkom poistenej osoby. To sa líši podľa druhu poskytovanej služby. Všeobecne platí, že vlastný príspevok poistenej osoby činí do 25%. Existuje osobitný systém preplácania pre znevýhodnené osoby.
Preplácanie nákladov na lieky
Ak je liek predpísaný príslušným lekárom, pacient nemusí za to platiť plnú sumu, iba spoluplatbu („ticket modérateur“).
Preplácanie nákladov na hospitalizáciu
Náklady vzniknuté v nemocniciach a v iných liečebných inštitúciách sú preplácané paušálnou sumou podľa poistnej schémy.
Fyzioterapia je preplácaná iba vtedy, ak je táto liečba predpísaná lekárom. V poslednom čase boli nejaké zmeny týkajúce sa preplácania fyzioterapeutickej liečby. Odporúčame sa preto poradiť v inštitúciách zdravotného poistenia.
Poistenie hospitalizácie
Niektoré firmy uzatvárajú poistenie hospitalizácie pre svojich zamestnancov.
Sociálne poistenie - do sociálnej poisťovne vás prihlási samotný zamestnávateľ a vám bude strhávať aj príspevky priamo z vašej hrubej mzdy. Suma príspevkov sociálneho zabezpečenia je 13, 07% hrubej mzdy.
Nemocenské poistenie
Každý, kto je v Belgicku legálne a spĺňa podmienky, je krytý nemocenským poistením. Sú tu tieto požiadavky: členstvo vo vzájomnej dávkovej organizácii; odpracované 120 dní v šiestich mesiacoch (vrátane dôb bez aktivity, ako choroba, platená dovolenka atď. a obdobia strávené v inom členskom štáte – E 104); postúpiť vydané potvrdenie o príspevkoch vašej vzájomnej dávkovej organizácii; strpieť kontroly organizované vzájomnou dávkovou organizáciou a mať evidenciu poistenia.
Identifikačná karta sociálneho zabezpečenia „carte SIS“ sa vydáva všetkým, ktorí sú krytí sociálnym poistením. Používa sa na náležitú identifikáciu pacientov, na zaznamenanie si ich identifikačných údajov a na kontrolu, že sú krytí.
Kompenzácia straty zárobku v prípade choroby:
Pracovník / zamestnanec neschopný pracovať kvôli chorobe môže mať voľno z dôvodu práceneschopnosti. O tejto absencii musí informovať svojho zamestnávateľa. Aby to splnil, musí konať podľa procedúry stanovenej zamestnávateľom. Pracovník / zamestnanec je oprávnený na svoju mzdu počas garantovanej doby na poberanie mzdy. Ak obdobie práceneschopnosti trvá dlhšie ako garantovaná doba na poberanie mzdy, príjem musí vyplácať vzájomná dávková organizácia.
Nemocenské a invalidné poistenie poskytuje dávku nahrádzajúcu mzdu pre zamestnancov, ktorých práca je prerušená pracovnou neschopnosťou.
 

<< späť

Životné náklady

Vďaka svojej vysokej súhrnnej hospodárskej pracovnej produktivite má Belgicko vysoký životný štandard. Daňový a sociálny poistný systém zaručuje relatívne spravodlivé rozdelenie príjmov. Výška zárobku sa orientuje v Belgicku podľa tarifných platov obsiahnutých v kolektívnych pracovných zmluvách, ktoré sú rozdielne podľa odvetví a funkcií.
Výplaty sú viazané na zákonné predpisy a je garantovaná minimálna mzda – 1.309,59 euro mesačne. Inšpekcia sociálnych zákonov stráži tieto dohovory na ochranu zamestnancov. Cez odborové organizácie a internet dostávajú informácie o príjmoch a iných témach v súvislosti s pracovným právom a pracovnými zmluvami. Na úrade práce dostanú adresy odborových organizácií. Okrem toho existuje v Belgicku mnoho zariadení, ktoré ponúkajú nástroje, s ktorými si možno samostatne vypočítať hrubé a čisté mzdy.
Belgicko patrí medzi členské krajiny s najvyššími nákladmi na zamestnanca v celej EÚ.
Náklady na vzdelanie - od svojho vzniku v roku 1830 Belgicko uznalo právo na vzdelanie ako základné právo, ktoré upravuje časť ústavy. Základné a stredné vzdelanie je bezplatné, funguje tiež rozsiahly systém sociálnych subvencií a štipendií.
Povinné vzdelávanie trvá 12 rokov, od 6 do 18 rokov. Predtým môžu deti navštevovať škôlku. Povinné vzdelávanie je rozšírené na 6 rokov, ako aj stredné. Stredné vzdelanie sa skladá z troch úrovní a začína sa vo veku 12 rokov. Každá úroveň pokrýva 2 akademické roky. Prvý rok prvej úrovne je rovnaký pre všetkých žiakov. Od druhého roka sa zvyšuje možnosť výberu.
Nákupy – Obchody sú obyčajne otvorené od 9, 00 hod. do 18, 30 hod. od pondelka do soboty. V mnohých mestách sa supermarkety zatvárajú v piatok až o 21, 00 hod. Mnoho malých obchodov je otvorených od 8, 30 do 19, 00hod.
Ceny za bývanie - kúpne ceny a prenájom sú značne vyššie v Bruseli ako v iných belgických mestách, ale stále značne nižšie ako v mnohých hlavných mestách štátov EÚ. Mimo hlavných mestských častí sú ceny podstatne nižšie. Priemerné nákupné ceny sú 97 500 eur za dom v radovej výstavbe s tromi spálňami v Bruseli, porovnateľný dom v Antverpách za 87.500 eur a inde za 62.500 eur.
Hľadanie ubytovanie nie je v Belgicku ťažké. V oknách budov, ktoré sú k dispozícii na prenájom sú oranžovo-čierne tabuľky „na prenájom“ (alouer / te huur). Belgické denníky a regionálne noviny ponúkajú inzeráty na prenájom ubytovania. Ceny za prenájom v Bruseli sa pohybujú od 125 euro do 375 euro za izbu a od 312, 50 euro do 875 euro a viac za byt (2/3 izbový). Nájom má dodatok, ktorý dovoľuje domácemu každý rok zdvihnúť cenu o mieru inflácie bez 2%.
Osobitné poplatky (za energie) sú vysoké a zvyčajne nezahrnuté do nájomného. Môžu zahŕňať platby za plyn, za vodu, elektrinu, teplo, telefón, poistenie budovy, daň z nehnuteľnosti, vrátnika a riadenie.

Užitočné rady

informácie o kúpe či prenájme nehnuteľností možno dostať v realitných agentúrach a novinách. Poplatky realitnej agentúre platí domáci. Nikdy neplaťte žiadne peniaze agentovi, nikdy nepodpisujte žiadnu zmluvu ani mu nič nesľubujte. Všetky zmluvy sa majú podpisovať s domácim. Zmluvy sa obyčajne uzatvárajú na obdobie 3, 6 alebo 9 rokov a ak odídete skôr, musíte zohnať nového nájomníka, ktorý prevezme váš nájom. Je ťažšie uzatvoriť zmluvu na kratšie obdobie, ale napriek je to možné.
Zmluvy sú obyčajne písomné, ale zriedkavo môžu platiť aj ústne. Ak chýba akýkoľvek písomný súhlas, na dokázanie uzatvorenia zmluvy bude stačiť aj jednoduché potvrdenie nájmu (označujúce adresu bytu, výšku sumy, periodicitu platenia a deň začatia nájmu ako aj sumu nájomnej garancie).
 

<< späť

Prístup na pracovný trh

Belgicko od 1. mája 2009 otvorilo svoj pracovný trh občanom ôsmich nových členských krajín, vrátaneSlovákov. V prípade pracovníkov z Rumunska a Bulharska sa pracovné obmedzenia predlžujú o ďalšie tri roky.
Belgicko, podobne ako väčšina pôvodných členských krajín Európskej únie, si už pri vstupných rozhovoroch s kandidátskymi štátmi presadilo dvojročné prechodné obdobie, počas ktorého obmedzilo zamestnávanie pracovníkov z iných krajín EÚ. Po dvoch rokoch, po 1. máji 2006 sa Belgicko rozhodlo pokračovať v obmedzeniach a prijalo prechodné opatrenia na ďalšie tri roky.  Reštrikcie sa netýkali Malty a Cypru, nevzťahujú sa ani na osoby legálne zamestnané v EÚ najmenej 12 mesiacov pred 1. májom 2004 a na ich rodiny.
Od mája roku 2009 teda začal aj v Belgicku fungovať voľný pracovný trh. Voľný pohyb osôb je jednou zo základných slobôd garantovanou komunitárnym právom a zahŕňa právo žiť a pracovať v inom členskom štáte. Je tiež nevyhnutným prvkom vnútorného trhu a európskeho občianstva.

 

Cestovanie v krajine 

<< späť

Informácie pre cestovanie

Ako sa tam dostať?

Autom: do Viedne, potom pohodlnými diaľnicami cez Rakúsko a Nemecko. Trasa 1170 km sa dá zvládnuť za 12 hodín jazdy. Viac na http://rp.rac.co.uk

Autobusom: týždenne päťkrát Linkou Bratislava-Brusel-Londýn dvomi trasami (buď cez Česko a Nemecko, alebo cez Rakúsko a Nemecko). Vzdialenosť Bratislava-Brusel 1298 km, doba jazdy 18, resp. 15 hodín. Zastávky v Belgicku aj v Liége, Antwerpách a Gente. Viac: www.eurolines.sk,www.granusttrans.sk. Dvakrát týždenne jazdí autobus spoločnosti Granus Trans z Košíc cez viacero slovenských miest a Bratislavu, cez Rakúsko a Nemecko do Liége, Bruselu a Končí v Antwerpách. Doba jazdy 26 hodín.

Vlakom: Priame spojenie neexistuje, treba prestupovať 3 až 5-krát. Najrýchlejšie spojenie je cez Prahu, Drážďany, Frankfurt n.M. a Kolín n.R. a trvá 18,52 h, hoci je najdlhšie (1469 km). Najmenej prestupovať (vo Viedni, v Mníchove a Kolíne n.R.) treba na vzdialenosť najkratšom (1362 km), ale časovo najdlhšom spojení (20 h). Existuje aj spoj cez Cheb s ďalšími štyrmi prestupmi v Nemecku (1408 km, 19,37 h). Viac:www.zsr.sk

Letecky: Z Bratislavy sú priame lety dop Bruselu 10-krát týždenne (skoro ráno, alebo neskoro večer) spoločnou linkou Austrian Airlines a Slovenských aerolínií. Časť miest na palube je za mimoriadne nízke ceny. Ďalšie priame lety sú z Viedne. Z Košíc možno linkou ČSA do Prahy a odtiaľ do cieľa buď s ČSA alebo SN Brussels Airlines. Druhou možnosťou je let s Austrian Airlines do Viedne a odtiaľ buď s Austrian Airlines alebo SN Brussels Airlines. Zo Sliača linkou ČSA do Prahy a odtiaľ buď s ČSA alebo SN Brussels Airlines. Chystá sa aj spojenie ČSA zo Žiliny do Prahy. Viac na: www.letiskobratislava.sk,www.csa.comwww.aua.com .

 

Doprava

Cesty a autostrády: Krajina má najhustejšiu cestnú sieť a dôležité mestá sú prepojené diaľnicami. Návestné tabule a označenia sú v jazyku daného regiónu.

Diaľničné poplatky: Použitie diaľnic je pre osobné autá bezplatné. Vodiči kamiónov potrebujú na diaľniciach diaľničnú známku SRN minimálne za 5 eur. V lete sa vytvárajú najmä na diaľnici E40 k moru, husté rady vozidiel.

 Maximálne povolené rýchlosti: v obci 50 km / hod., na obyčajnej ceste 70 - 90 km / hod., na diaľnici 120 km / hod.
Pokuty za vysokú rýchlosť sa pohybujú v rozmedzí od 80,- do 260,- euro.
Povolené množstvo alkoholu v krvi pri vedení automobilu je maximálne 0,05 promile.
Vodiči kamiónov sú povinní mať na diaľnicach Belgicka diaľničnú známku Nemeckej spolkovej republiky, minimálne v hodnote 5,-Euro. Okrem územia Nemeckej spolkovej republiky ju vodiči môžu zakúpiť aj v belgickom prístave Zeebrugge, na colnici v Bruseli alebo v britskom prístave Dover. Pokuta za chýbajúcu známku je vo výške 250,- Euro.

 

Právna úprava o premávke na cestných komunikáciách

Od roku 2004 platia na území Belgického kráľovstva nové pravidlá cestnej premávky. Cieľom novej právnej úpravy je zvýšiť bezpečnosť jej účastníkov, predovšetkým chodcov, cyklistov, dôchodcov a hendikepovaných osôb. Podľa tejto právnej úpravy je potrebné zvýšiť opatrnosť voči týmto citlivým účastníkom cestnej premávky. Vodiči motorových vozidiel sú povinní zastaviť motorové vozidlo v ich bezprostrednej blízkosti. Na prechodoch pre chodcov je vodič povinný zachovať minimálne metrový odstup od prechádzajúceho chodca, viesť motorové vozidlo pomaly a v prípade potreby aj zastaviť.
Chodci majú na prechodoch prednosť a vodiči motorových vozidiel im musia umožniť prechod na druhú stranu.
V blízkosti prechodu pre chodcov alebo miesta vyhradeného pre cyklistov, je zakázané predbiehať aj pri zníženej rýchlosti. Na prechodoch pre chodcov na križovatkách so svetelnou signalizáciou bude čas určený pre prechádzanie z jednej strany na druhú dlhší.
Vodiči motorových vozidiel alebo chodci sú povinní dať prednosť vozidlám prechádzajúcim po železničnej trati. Vodiči motorových vozidiel sú taktiež povinní zastaviť na miestach, kde chodci prechádzajú z cestnej komunikácie na zástavku verejnej dopravy.
Skupina chodcov pozostávajúca z minimálne 5 chodcov a sprevádzaná vedúcim už nie je povinná používať len pravú stranu cesty a môže používať aj ľavú stranu cesty.
Užívatelia kolieskových korčulí vo veku menej ako 16 rokov sú povinní používať chodníky. V prípade, ak sa v blízkosti cestnej komunikácie nenachádza chodník sú povinní používať priestor vyhradený pre cyklistov. V prípade ak priestor pre cyklistov nie je vyhradený na cestnej komunikácii, je zakázané používať cestnú komunikáciu. Od veku 16 rokov sú užívatelia kolieskových korčulí povinní používať chodníky pre cyklistov. V prípade, ak chodníky pre cyklistov sa nenachádzajú na cestnej komunikácii, sú povinní používať na cestných komunikáciách s max. povolenou rýchlosťou do 30km/h pravú stranu cestnej komunikácie; na cestných komunikáciách s max. povolenou rýchlosťou do 50km/h pravú stranu cestnej komunikácie alebo chodník; na cestných komunikáciách s povolenou rýchlosťou viac ako 50km/h sú povinní používať chodník.
Počas dažďa na diaľnicach alebo štvorprúdových cestách pre motorové vozidlá, majú zakázané vodiči kamiónov s hmotnosťou vyššou ako 7,5t predbiehať. Tento zákaz sa nevzťahuje na obchádzanie vozidiel, ktoré premávajú v pruhu určenom pre vozidlá s ťažkou hmotnosťou alebo pre poľnohospodárske stroje.
Na kruhových križovatkách je vodič motorového vozidla povinný používať tú časť kruhového okruhu, ktorá najviac vyhovuje jeho smeru. Používanie smeroviek nie je povinné pri vchádzaní na kruhový okruh, ale je povinné pri opúšťaní kruhového okruhu.
Nové signalizačné tabule s označením začiatku a konca obývanej zóny nahradili súčasnú svetelnú signalizáciu. Ak signalizačná tabula označuje max. povolenú rýchlosť 30km/h, je povolená vo všetkých častiach obývanej zóny.

S účinnosťou zákona nadobudli platnosť aj nové pravidlá týkajúce sa technickej kontroly motorových vozidiel. Ojazdenosť pneumatík bude posudzovaná podľa prísnejších kritérií. Pneumatiky na motorovom vozidle musia byť rovnakých rozmerov a pochádzať od rovnakého výrobcu.

 

Železničná doprava

Železničná doprava pokrýva celé územie štátu. Pri cestovaní je možné využiť množstvo zliav, o ktorých sú informácie k dispozícii na železničných staniciach (napríklad víkendové lístky platné 4 dni, GoPass pre osoby mladšie ako 26 rokov a pod.).
Počas turistickej sezóny premávajú osobitné turistické vlaky priamo k moru a do horských oblastí Ardennes. Popri zhruba 80 km dlhom pobreží premáva počas celého roka špeciálna linka ľahkého elektrického vlaku.

 

Mestská doprava v Bruseli

metro, autobus, električka (od 6.30 do 0.30) 
- cena lístkov, platných univerzálne: 1 hodina = 1,50 Eur, 10 jázd = 11,- Eur, mesačný lístok = 40,50 Eur
Druhy a ceny pohonných hmôt (sa menia v závislosti od cien na svetovom trhu)
Diesel = 0,90 – cca 1,10 Eur, Špeciál (91okt) = 0,90 – cca 1,10 Eur, Eurosuper (95 okt) = 1,10 – cca 1.30Eur, Superplus (98 okt) = 1,20 – cca 1,40 Eur
Parkovacie poplatky V priemere 1,25 až 2,50 Eur / 1 hod.

 

Dopravné spojenia so Slovenskou republikou

Letecké spojenie niekoľkokrát denne cez Viedeň, Prahu, Budapešť spoločnosti Sky Europe, Austrian Airlines, Lufthansa, SN Brussels Airlines, Malév, ČSA. Ceny spiatočných lístkov Economy Class = od 100 do 650 Eur / 1 osoba
Autobusové spojenie 5x týždenne tam aj späť priamou linkou Brusel - (Viedeň) - Bratislava, spoločnosť Eurolines. Cena spiatočného lístka Brusel - Bratislava v letnej sezóne (od 30. júna do 15. augusta,) od 100 do 150 Eur / 1 osoba; mimo sezóny = 80 - 100 Eur / 1 osoba
Vlakové spojenie 4 - 5 vlakov denne. Treba si rezervovať lístok najmenej 24 hodín pred cestou cez Viedeň a Prahu s prestupovaním v Kolíne, Norimberku. Cena jednosmerného lístka s povinným lôžkom = 150 - 180 Eur
Letecká doprava: Medzinárodné letisko Brusel-Zaventem má frekventované spojenia po Európe, do USA a s hustou sieťou liniek do Afriky. Nízkotarifní dopravcovia lietajú na letisko Charleroi pri Bruseli.

 

Cestovné doklady

Občanom Slovenska pri cestách na územie Belgicka postačuje identifikačná karta alebo platný cestovný doklad. Pri použití cestovného dokladu je potrebné dodržať aj nevyhnutnú dobu jeho platnosti po vstupe do krajiny (vyžaduje sa šesťmesačná platnosť). Pri ceste slovenských občanov do zahraničia sa odporúča zobrať so sebou aj kópiu údajovej stránky cestovného pasu (tej s fotografiou) a uložiť ju mimo dokladov. V prípade straty či krádeže pasu to uľahčí vybavovanie náhradného cestovného dokladu.

 

Víza

Medzi Slovenskom a Belgickom platí bezvízový styk.

 

Zdravotná starostlivosť

Sieť zdravotníckych zariadení: Každý obvod v Bruseli má svoju štátnu nemocnicu s prvou ambulantnou pomocou, ktorej to k pacientovi trvá od niekoľkých po niekoľko desiatok minút. Aj túto službu treba uhrádzať v plnej výške – priamo, rovnako ako náklady spojené s prípadným úmrtím a úkonmi spojenými s telesnými pozostatkami pred ich repatriáciou do vlasti. 

Platby: Základnou podmienkou je platba za služby pri ich výkone. Štandard starostlivosti je podľa slovenských kritérií v štátnych zariadeniach priemerný. Vyšší až najvyšší je vo vybraných súkromných klinikách. V súkromných nemocniciach a poliklinikách s vyšším štandardom služieb treba osobitné pripoistenie.
Povinné očkovanie: nevyžaduje sa.
Kompletné cestovné poistenie: odporúča sa, vrátane poistenia liečebných nákladov v zahraničí.

 

Nákupy

V Bruseli sa nakupuje veľmi príjemne. Jedným z príjemných nákupných miest je Pasáž sv. Huberta. Obľúbeným nákupným miestom turistov je blší trh a trh starožitností.

 

Bezpečnostná situácia

Je stabilná. Návštevníkom sa však neodporúča vychádzať vo vecerných hodinách do niektorých štvrtí v Bruseli a Antverpách, ktoré sú osídlené prevažne imigrantmi. Aj v Belgicku sa kradnú autá, najmä nemecké značky BMW, Audi, Mercedes, Volkswagen. Miznú dokonca aj cez deň.

 

Maximálne povolené rýchlosti

(osobné auto)
 

 

 V obci

 50

 Mimo obce

 70-90 km/h (za dažďa 80 km/h)

 Diaľnice

 120 km/h (za dažďa 110 km/h a v hmle 50 km/h)

 

 

Pokuty

Polícia môže dávať pokuty na mieste previnenia. Pokuta za vážne priestupky je 200 eur a môže dosiahnuť až 375 eur za rýchlostný priestupok.

 

Vážne priestupky

Odmietnutie zastaviť a neposlúchnutie cestného úradníka
Nedanie prednosti
Ohrozovanie chodcov
Rýchlosť vyššia ako 10 km/h nad povolený limit
Nezastavenie na červenú
Ak previnilec odmieta zaplatiť, požadujú policajti zálohu 275 eur, pri rýchlostnom priestupku 450 eur.
Keď previnilec odmieta zaplatiť zálohu, jeho vozidlo zadržia. V prípade preukázania viny, môže vodič dostať pokutu od 250 – 2 500 eur, byť odsúdený, alebo mu zabavia vodičský preukaz. Pri bežných dopravných priestupkoch je postup rovnaký, ale pokuty sa platia na mieste v sume do 25 eur, a keď previnilec odmieta zaplatiť pokutu, musí dať zálohu rovnajúcu sa dvojnásobku týchto súm.

 

Šoférovanie

 

 

S 0,5 – 0,8 promile alkoholu

125 eur, alebo záloha 200 eur, vodičovi vezmú VP na tri hodiny

S 0,8 – 1,15 promile

371 eur, zákaz riadenia na šesť hodín, možné zabavenie VP na 15 dní

S 1,15 a 1,5 promile

495 eur

 
V prípade žaloby políciou pokuta od 1 000 – 10 000 eur, zabavenie preukazu od 8 dní do 5 rokov, prípadne väzenie od 15 dní do 6 mesiacov.
Polícia môže zabaviť auto, aj keď nemá povinnú poistku.

<< späť

 

Zemepisné informácie

Stránka zo zemepisu

Poloha na mape Európy: v severnej Európe, na brehu Severného mora (dĺžka pobrežia 66,5 km)
Susedné krajiny: Francúzsko (dĺžka hranice 1385 km), Nemecko (167 km), Luxembursko (148), Holandsko (450 km)
Rozloha: 32 545km2
Počet obyvateľov: 10,34 mil. (2004)
Hustota obyvateľstva: 339 na 1 km2
Hlavné mesto: Brusel (Brussels, Bruxelles), 1,1 mil. obyv. (2004)
Ďalšie dôležité mestá: Namur, Antverpy, Brugge, Gent, Liege.

Územné členenie: 10 provincií na čele s guvernérmi. Po vzniku federácie v r. 1993 má Belgicko tri samostatné regióny – Valónsky región (Région wallonne), Flámsky región (Vlaamse gewest) a Región Brusel - hlavné mesto (Région de Bruxelles – Capitale). Zároveň boli vytvorené tri kultúrne a jazykové spolocenstvá - francúzske, flámske a nemecké. Regióny a jazykové spolocenstvá majú svoje ústavné orgány - parlamenty (Rada) a výkonné orgány (vláda).

Klimatické podmienky: Priemerná ročná teplota je na väčšej časti prevažne rovinatého územia 9,8 °C, čo sú hodnoty pomerne vysoké. V krajine sú však dve klimatické pásma: rovinaté prímorské územie(severná a severozápadná časť Belgicka (Flámsko) má celý rok prímorskú klímu s častými dažďami, prevažne bez snehových zrážok. Teploty neklesajú pod 0 °C. Juhovýchod (Valónsko) je hornatý, má vnútrozemskú klímu s častými prehánkami, v zime (december a január) snehová pokrývka je súvislá len na obmedzenej časti tohto územia a trvá maximálne 6 týždňov na prelome rokov. V noci teploty neklesajú pod -10 °C. Priemerný ročný slnečný svit je 1553 hodín.

Čas: v lete GMT +2.
Národnostné zloženie: Flámi (58 %), Valóni (31 %), Nemci 1% 

Úradné jazyky: holandština (flámčina), ktorou hovorí 60 % obyvateľstva, francúzština, ktorou hovorí 40 % a nemčina, ktorou hovorí menej ako 1 % obyvateľov

Náboženstvo: rímskokatolícke (75 %) protestanstské a iné (25 %)

 

Kultúra

V jednotlivých druhoch umenia bol po stáročia často patrný holandský či francúzsky vplyv. Hudba dosiahla prvý vrchol už v 15. a 16. storočí, keď sa na území dnešného Belgicka, Francúzska i Holandska rozvíjala holandská polyfónia. Jej predstavitelia vytvorili pre celú Európu platný viachlasový kompozičný sloh a pôsobili na vedúcich postoch v hudobnom živote viacerých krajín. 

V polovici päťdesiatych rokov vzniklo v Bruseli jedno z najmodernejších európskych štúdií animovaného filmu, ktoré produkovalo najmä dobrodružné filmy.

Pôvodná belgická hudobná, literárna či filmová tvorba je u nás minimálne známa.

Brusel i ďalšie mestá žijú čulým kultúrnym životom, v hudobných telesách, opere i balete pôsobia často aj zahraniční umelci. 

Belgičania sú ctiteľmi výtvarného umenia. Flámski majstri Rogier van der Weyden, Hugo van der Goese a Bruegel patria k svetoznámym umelcom. Kráľovské Múzeum starého umenia má prekrásne zbierky holandských a flámskych majstrov z 15. až 17. storočia.Múzeum moderného umenia, otvorené v r. 1984, má významnú zbierku diel surrealistov. Kuriozitou je Múzeum komixov.

Vysoké uznanie dosiahol osobitný druh umeleckého remesla: belgická čipka. Z domácej a manufaktúrnej výroby sa vyvinul čipkársky priemysel, ktorý je významným exportérom.

 

Vzťahy so SR

Diplomatické styky: od 1.1.1993 
 
Veľvyslanectvo Belgického kráľovstva v SR
Adresa: Fraňa Kráľa 5, 811 05 Bratislava
Telefóny: 00422 5710-1211, hotline: 00422 5249 4296
Fax: 00422 5249 4296
E-mail: ambabelbratis@gtinet.sk
Veľvyslanec: Oliver Belle
Zastúpenie Francúzskeho spoločenstva Belgicka a Valónskeho regiónu
Adresa: Délégation Wallonie-Bruxelles, Myslíková 31, 110 00 Praha 1 - Nové Mesto, Česká republika
Tel.: 00420/2 /2493 4574
Fax.: 00420/2 /2493 4575
E - mail: walbru-prague@vol.cz
Veľvyslanectvo SR v Belgicku:
Adresa: Ambassade de la République Slovaque, 195, Avenue Moliere, 1050 Bruxelles-Ixelles 
Telefóny: 0032 2 / 346 4045 (sekretariát), 346 3597 (konzulárne oddelenie)
Mobil: 0032 475 546 147 (stála konzulárna služba)
Fax: 0032 2 346 6385
E-mail: ambassade.slovaque@euronet.be
Web: www.brussels.mfa.sk 
Veľvyslanec: Peter Sopko, ktorý je aj mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom aj Luxemburskom veľkovojvodstve (od 3. septembra 2005).
Honorárne konzuláty SR v Belgicku:
Antverpy
Adresa: Marie-Josélaan 68, 2600 Antwerpen. 
Tel.: 0032 3 230 14 77
Fax: 0032 3 239 58 12
E-mail: gunnar.riebs@tiscali.be
Gent
Adresa: Lange-Kruistraat 7, 9000 Gent
Tel.: 0032 9 235 49 35, 235 49 54
Fax: 0032 9 234 21 73
E-mail: arnold.vanhaecke@unizo-oost-vlaanderen.be
Namur
Adresa: Rue Pépin 14, 5000 Namur
Tel.: 0032 2 520 03 73, resp. 0032 81 26 01 22
Fax: 0032 2 520 37 07, resp. 0032 81 26 01 22
Slovenský krajanský spolok
Adresa: c/o Valérie Compernolle, Avenue G. Bergmann 8, 1050 Bruxelles
E-mail: kontakt@slovspolok.be Každú nedeľu o 9.30 sa koná slovenská sv. omša v kostole na Chauseé de Stockel 270, Woluwe St. Lambert, 1200 Bruxelles. Každú sobotu o 17.00 vo Waterloo sa deti môžu zoznamovať so slovenským ľudovým tancom pod vedením členky spolku.

 

Mena, kurz, možnosti bankového styku

Euro (EUR)
Možnosti bankového styku: medzi partnerskými bankami KBC (Belgické kráľovstvo) a ČSOB (Slovenská republika). KBC, ING a DEXIA majú priame zastúpenie v Slovenskej republika aj v Belgickom kráľovstve.
Colné obmedzenia: Tovar neobchodného charakteru dovážaný v osobnej batožine cestujúceho je oslobodený od cla a dovozných poplatkov v tomto množstve (pre cestujúcich z krajín mimo Európskej únie)
Prípustné množstvo tabakových výrobkov, ktoré možno doviezť: 200 ks cigariet alebo 100 ks cigarillos alebo 50 ks cigár alebo 250 g tabaku na fajčenie.
Alkohol a alkoholické nápoje 2 l vína a 1 l destilátov a liehovín s obsahom alkoholu vyšším ako 22 %, nedenaturovaný etanol 80 % a viac alebo 2 l destilátov a liehovín, aperitívov na základe vína alebo alkoholu, tafia, saké alebo podobné nápoje s obsahom alkoholu 22 % a menej, šumivé vína, likérové vína.
Káva, čaj 500 g kávy alebo 200 g extraktu a kávovej esencie, 100 g čaju alebo 40 g extraktu a čajovej esencie.
Parfémy 50 g parfému, 0,25 l toaletnej vody.
Iný tovar (ako vyššie uvedený) V hodnote do 185 Eur.

 

Systém mobilnej telefónnej siete

Možné je používať tri druhy osobných mobilných telefónov, pre vlnové rozpätie 900 kHz, 1800 kHz a pre satelitnú komunikáciu. 
Trh služieb poskytuje vysokú konkurenciu výrobkov a služieb v oblasti mobilnej komunikácie, množstvo akcií s nízkymi cenami na úrovni cenovej ponuky v SR. Roaming slovenského mobilného telefónu na belgickom území je štandardne možný.
Začátek formuláře

 

Elektrické napätie

230 V / 50 Hz; dvojdierková zásuvka bez nulového kolíka.
 
Začátek formuláře

 

Dostupnosť internetu pre osobné využívanie

V Bruseli funguje, okrem možnosti zavedenia súkromného terminálu internetu, sieť internetových kaviarní, internetových klubov a i-pointov v telekomunikačných predajniach.
Ubytovanie: Belgické hotely sú rozdelené do piatich kvalitatívnych kategórií, ktoré sú označené hviezdičkami od jednej až po päť v závislosti od úrovne a kvality poskytovaných služieb. Zároveň majú vlastný rebríček označovania úrovne turistických služieb v podobe piktogramov 1 - 3 krbov.

Bezplatné rezervácie hotelov v Belgickom kráľovstve zabezpečuje:

BELGIQUE TOURISME RESERVATION

Adresa:
Boulevard Anspach, 111 – bte 4
1000 Brusel (Bruxelles)
Belgické kráľovstvo (Belgique)
Tel.: 0032-3 / 513 7484
Telefonickú objednávku treba potvrdiť písomne s upresnením údajov (počet izieb, počet postelí, počet nocí, dátum príchodu a odchodu a pod.).
Ubytovanie v súkromí v Bruseli
Rezervácia:
Adresa:
Rue Gustave Biot, 2
1050 Brusel (Bruxelles)
Belgické kráľovstvo (Belgique)
Tel.: 0032-2 / 646 0737
Fax: 0032-2 / 644 0114
Web: www.bnb-brussels.be

 

Turistické služby v Belgicku

TOERISME VLAANDEREN
Adresa:
Grasmarkt 63
1000 Brusel (Bruxelles)
Belgické kráľovstvo (Belgique)
Tel.: 0032-2 / 50 40 390
Fax: 0032-2 / 50 40 370
E-mail: info@toerismevlaanderen.be
COMMISSARIAT GENERAL AU TOURISME
Adresa:
Place de Wallonie, 1
5100 Jambes
Belgické kráľovstvo (Belgique)
Tel.: 0032-81 / 333 111
Fax: 0032-81 / 334 077
OFFICE DE PROMOTION DU TOURISME WALLONIE - BRUXELLES
Adresa:
Rue Marché aux Herbes 63
1000 Brusel (Bruxelles)
Belgické kráľovstvo (Belgique)
Tel.: 0032-2 / 504 0390
Fax: 0032-2 / 504 0270
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE - SERVICE HOTELIER
Adresa:
Gospert 1-5
4700 Eupen
Belgické kráľovstvo (Belgique)
Tel.: 0032-87 / 74 45 39
Fax: 0032-87 / 55 28 91
PROVINCIE:
Flámsko
TOERISME PROVINCIE ANTWERPEN
Adresa:
Koningin Elisabethlei 16
2018 Antwerpen
Belgické kráľovstvo (Belgique)
Tel.: 0032-3 / 240 6373
Fax: 0032-3 / 240 6383
E-mail: info@tpa.be
TOERISME VLAAMS - BRABANT
Adresa:
Diestsesteenweg 52-54
3010 Kessel-Lo
Belgické kráľovstvo (Belgique)
Tel.: 0032-16 / 26 76 20
Fax: 0032-16 / 26 76 76
E-mail: toerisme@vl-brabant.be
TOERISME LIMBOURG
Adresa:
Willekensmolenstraat 140
3500 Hasselt
Belgické kráľovstvo (Belgique)
Tel.: 0032-11 / 23 74 50
Fax: 0032-11 / 23 74 66
E-mail: info@toerismelimbourg.be
TOERISME OOST - VLAANDEREN
Adresa:
P.A.C. Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 3
9000 Gent
Belgické kráľovstvo (Belgique)
Tel.: 0032-9 / 267 7020
Fax: 0032-9 / 267 7199
E-mail: toerisme@oost-vlaanderen.be
WESTTOER
Adresa:
Koning Albert I-laan 120
8200 Sint-Michiels
Belgické kráľovstvo (Belgique)
Tel.: 0032-50 / 30 55 00
Fax: 0032-50 / 30 55 90
E-mail: info@westtoer.be
Valónsko
FEDERATION TOURISTIQUE DE LA PROVINCE DU BRABANT - WALLON
Adresa:
Rue Marché aux Herbes 63
1000 Brusel (Bruxelles)
Belgické kráľovstvo (Belgique)
Tel.: 0032-2 / 504 0390
Fax: 0032-2 / 504 0270
FEDERATION PROVINCIALE DU TOURISME DU HAINAUT
Adresa:
Rue des Clercs, 31
7000 Mons
Belgické kráľovstvo (Belgique)
Tel.: 0032-65 / 36 04 64
Fax: 0032-65 / 33 57 32
OFFICE DU TOURISME DES CANTONS DE L´EST
Adresa:
Muhlenbachstrasse 2
4780 Sankt-Vith
Belgické kráľovstvo (Belgique)
Tel.: 0032-80 / 22 76 64
Fax: 0032-80 / 22 65 39
FEDERATION TOURISTIQUE DE LA PROVINCE DE LIEGE
Adresa:
Boulevard de la Sauveničre, 77
4000 Ličge
Belgické kráľovstvo (Belgique)
Tel.: 0032-4 / 232 6510
Fax: 0032-4 / 232 6511
FEDERATION TOURISTIQUE DU LUXEMBOURG BELGE
Adresa:
Quai de l’Ourthe, 9
6980 La Roche-en-Ardennes
Belgické kráľovstvo (Belgique)
Tel.: 0032-84 / 41 10 11-12
Fax: 0032-84 / 41 24 39
FEDERATION TOURISTIQUE DE LA PROVINCE DE NAMUR
Adresa:
Rue Pieds d’Alouette, 18
Bte 2 – Parc Industriel
5100 Naninne
Belgické kráľovstvo (Belgique)
Tel.: 0032-81 / 40 80 10
Fax: 0032-81 / 40 80 20
<< späť

 

Dôležité internetové adresy

Všeobecné informácie o Belgicku: www.belgium.be

Belgická história, súčasnosť, štátne orgány a inštitúcie, štatistiky, aktuálne informácie: www.fgov.be

Turistické informácie: www.visitbelgium.comwww.trabel.comCestovanie

Ubytovanie v Belgicku (v angličtine): www.hotelstravel.com/belgium.htm

Informácie o Flámsku: www.flanders.be

Informácie o Valónsku: www.wallonie.be

Kluby, reštaurácie, hotely, kultúrne aktivity, športové aktivity, nakupovanie internetom, aktuálne predajné akcie: www.brussels-online.com

Sprievodca voľným časom v Bruseli: www.timeout.com

Internetové kaviarne: cybers.bel21.com

Kultúrne podujatia (len vo francúzštine a holandčine): www.agenda.be

<< späť

 

Kontakty pre prípad pomoci

Polícia: 101
Lekárska prvá pomoc a požiarnická služba (len v najsúrnejších prípadoch): 100
Pohotovosť:
Zubár: 02 426 1026
Lekár a lekárnik: 02 479 1818
Veterinár: 02 538 1699
Popáleniny: 070 245 245
Otrava: 02 345 4545
Červený kríž: 105
Firma S.O.S. (opravy vodovodov, kúrenia, elektrina, otváranie zámkov a trezorov, elektrospotrebiče): 02 502 4838
Letisko Brusel: medzi 7.00 a 22.00 sú informácie na 02 753 3913
Informácie o telefónnych číslach po Belgicku: 1307
Informácie o telefónnych číslach z Belgicka do ostatných krajín: 1304
Telefonovanie do Belgicka zo SR: 0032+ medzimestské smerové číslo+telefónne číslo
Telefonovanie z Belgicka do SR: 00421+medzimestské smerové číslo+telefónne číslo.

<< späť

 

Čo navštíviť a ochutnať, ubytovanie

Treba navštíviť

V centre Bruselu sa treba aspoň na chvíľku zastaviť na Grand´Place, jednom z najkrajších námestí Európy, pri Kráľovskom paláci, a gotickej Katedrále sv. Michala. Vzácnou architektonickou pamiatkou jeaj kostol Notre Dame de Sablon, pred ktorým sa každé dva roky v auguste na počesť dvoch grófov, obetí boja za slobodu pripravuje nádherný kvetinový koberec. Vidieť treba aj Triumfálny oblúk v parku Cinquantenaire z r. 1904, ktorý pripomína vznik štátu. 

Modernú architektúru reprezentuje Atomium, postavené k svetovej výstave v roku 1958 a monumentálna budova Európskeho parlamentu, ktorú Bruselčania nazývajú krabica syra.

Turistická informačná kancelária (T.I.B.) sídli v radnici na Grand´ Place. Má k dispozícii mapy, prospekty, informačné brožúrky a návštevnícky pas, ktorý umožňuje využívať zľavnené vstupné do múzeí a zdarma MHD.

Na vidieku treba navštíviť najmä malebné flámske mestečká Brugge, Gent, Leuven či Ostende s množstvom centier umenia a typických kaviarní, bojisko Waterloo a zámky a prírodné krásy v hornatej časti Valónska.

V obci Stavele v juhozápadnom prímorskom regióne je slovenská reštaurácia Slávik a slovenské informačné centrum (www.nachtegaal.be , www.slovakije.be), kde predávajú aj slovenské suveníry.

 

Potraviny, gastronómia, nápoje

V obchodnej sieti je celá európska potravinová škála okrem zahraničných špecialít bez certifikátu EÚ.

Tradičnú belgickú kuchyňu tvoria mäsové jedlá pripravované predovšetkým grilovaním, pečením, opečením (mimoriadne populárne sú steaky a hamburgery) s bohatou zeleninovou prílohou a obložením. Populárna je aj hydina, : zelenina s kuracím mäsom, hovädzí guláš na pive alebo rybie špeciality a plody mora, ku ktorým sa podávajú hranolky, opekané zemiaky alebo cestovina. Príležitostne sa využívajú aj niektoré druhy sezónnej zeleniny, napríklad čakanka, špargľa či cukina.

V Bruseli sa dá najesť všade. Sú tam početné podniky s rýchlym občerstvením i široká škála reštaurácií. Krásne a veľmi príjemné reštaurácie sú na námestí Grand´ Place. V Bruseli a prístavoch Odense, Antverpy či Gent je pestrý výber reštaurácií s kuchyňou z celého sveta.

Najväčšia databáza belgických reštaurácií, ktorá obsahuje 10 000 adries podľa miest a typov kuchyne je na www.resto.be

Špecialitou sú domáce syry. Je ich vyše 80 druhov. Produkcia na 1 obyvateľa je vyššia než vo Francúzsku, Holandsku či Švajčiarsku. 

Svetoznáma je belgická čokoláda a pralinky. Vyrába sa asi 400 druhov. Dostať aj množstvo druhov palaciniek, gauffres, zákuskov a pečiva. 

Národným nápojom je pivo, svetoznáme vysokou kvalitou. V krajine je vyše 600 registrovaných značiek piva. Najrozšírenejšími druhmi sú pils (žlté priehľadné), ambrée ("jantárové", svetlé priehľadné), blanche ("biele", žltkavé nepriehľadné) a kriek (s ovocnými príchuťami a štandardným obsahom alkoholu). Mimoriadne obľúbené sú aj silné "de luxe" a tmavé pivá "trappist", varené v kláštoroch tradičnými metódami. 

Na úkor piva rastie v ostatných rokoch popularita vína. V Bruseli a prístavných mestách možno kúpiť vína z 20 známejších producentských krajín. Najpredávanejšími sú francúzske a nemecké vína a šampanské.

Kvalita pitnej vody sa zhoršuje hustotou obyvateľstva a industrializáciou. Podľa analýz od roku 2005 nemožno považovať tečúcu vodu v domácnostiach za pitnú. Odporúča sa pitná vodu vo fľašiach.

 

Šport, oddych, turistika

Najpopulárnejšie športy: cyklistika, futbal (stránka Belgickej kráľovskej futbalovej asociácie je nawww.footbel.com, basketbal, rugby, tenis, korčuľovanie a bojové druhy umenia. Pre všetky športy sú ideálne podmienky. Brusel je navyše známy početnými verejnými športoviskami a lesoparkmi s voľným vstupom na zelené plochy a sieťou bežeckých tratí.
Kúpanie: Teplota mora nepresahuje ani v lete 19 – 20°C, prímorské letoviská sú však populárne.
Zimné športy: sú obmedzené na korčuľovanie v početných krytých športových halách, kde si možno korčule aj vypožičať. V Ardenach vo východnej časti Valónska je asi mesiac do roka súvislá snehová pokrývka, vhodná na bežky. Pre zjazdové lyžovanie sú v tomto regióne len minimálne podmienky. Tri desiatky registrovaných lyžiarskych svahov má vlekmi a trate predovšetkým pre začiatočníkov.
 

<< späť